Η εταιρία μας διασφαλίζει τους πελάτες της έναντι πραγματικών οικονομικών διεκδικήσεων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών.’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ”

  • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
  • Μη τήρηση των προθεσμιών
  • Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
  • Δυσφήμιση
  • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ποιες οι ευθύνες των λογιστών και φοροτεχνικών απέναντι στους πελάτες;

Ο λογιστής είναι υποχρεωμένος να λογοδοτήσει για λάθη και παραλείψεις που έχουν ζημιώσει τον πελάτη του και να τον αποζημιώσει. Oι επαγγελματικές μας ευθύνες  είναι ασφαλισμένες και η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τις αποζημιώσεις για λογαριασμό του λογιστή / φοροτεχνικού.

Τι σημαίνει ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει τον επαγγελματία – λογιστή / φοροτεχνικό στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς του στην περίπτωση που ο πελάτης, για λόγους παράβασης καθήκοντος, διεκδικήσει αποζημίωση.

Επαγγελματική Ευθύνη σε γενικές γραμμές είναι η ευθύνη του ασφαλιζόμενου, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων οι οποίες εγείρονται σε βάρος του κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, εξαιτίας λαθών ή/και παραλείψεων του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης με περισσότερη λεπτομέρεια

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει, όχι μόνο τον ασφαλισμένο έναντι απαιτήσεων πελατών, αλλά και απαιτήσεις τρίτων έναντι απώλειας εγγράφων και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με το επάγγελμα.

Η ασφάλιση επαγγελματικών ευθυνών, ειδικότερα παρέχει προστασία έναντι σοβαρών απαιτήσεων που προκύπτουν από λάθη και παραλείψεις εξ αμελείας του λογιστή, παρέχει τα έξοδα υπεράσπισης ανάλογα με την περίπτωση, έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων, αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας συκοφαντικών και δυσφημιστικών σχολίων, απώλεια εγγράφων, λανθασμένες επαγγελματικές συμβουλές, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου, ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων.

Τα έγγραφα για λογαριασμό των πελατών

Αρκετές φορές οι επαγγελματίες διατηρούν έγγραφα για λογαριασμό των πελατών τους, για τα οποία είναι νομικά υπεύθυνοι. Αν τα έγγραφα αυτά χαθούν ή καταστραφούν η κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης, δεν περιλαμβάνει μόνο την οικονομική αποζημίωση, αλλά και το κόστος των εξόδων για την αντικατάσταση ή/και ανάκτηση των εγγράφων.

Για παράδειγμα οι λογιστές όχι μόνο διατηρούν τα λογιστικά τους βιβλία, αλλά και κρατούν έγγραφα πελατών τους, η απώλεια των οποίων οδηγεί στην επιβολή προστίμων στον πελάτη. Το κόστος των προστίμων είναι υψηλό, όπως επίσης και το κόστος αντικατάστασης των απωλεσθέντων εγγράφων.

Οι ασφαλιστικές επαγγελματικών ευθυνών παρέχουν επίσης καλύψεις για ψηφιοποιημένα δεδομένα και ηλεκτρονικά αρχεία έναντι απώλειας δεδομένων ή παραποίηση. Επίσης στις καλύψεις επαγγελματικών ευθυνών παρέχονται υπηρεσίες νομικής προστασίας, τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή έρευνας για την υπεράσπιση του πελάτη.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, τέλος παρέχει νομική προστασία σε περίπτωση έγερσης απαίτησης. Τα νομικά έξοδα και το κόστος έρευνας μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά, ακόμη και όταν δεν υπάρχει επιδίκαση αποζημίωσης ή δικαστική απόφαση κατά του ασφαλισμένου.

Λόγοι διεκδίκησης απαιτήσεων

Οι κύριοι λόγοι διεκδίκησης απαιτήσεων μπορεί να απορρέουν από τη μη τήρηση των προθεσμιών, μη επαρκής συμπλήρωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων, παράβαση των λογιστικών κανονισμών, λάθη στα λογιστικά βιβλία, δυσφήμιση.