%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1-1

Επιλέγοντας το γραφείο μας για την έκδοση της μισθοδοσίας σας διασφαλίζεστε έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και αποδοτικά αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος.

Αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής εταιρείας και αντικειμένου δραστηριότητας (κοινές επιχειρήσεις, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, οικοδομικές, κλπ) και εξασφαλίζουμε Εναλλακτικές Λύσεις σε Εποχές Κρίσης στον νευραλγικό επιχειρηματικό τομέα της ανάληψης μισθοδοσίας. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας με στόχο την μείωση κόστους για την επιχείρηση, καθώς και την εκτύπωση όλων των απαραίτητων σχετικών εντύπων.

Στο τμήμα αυτό μια ομάδα από έμπειρα στελέχη αποτελούμενη από λογιστή, εργατολόγο και δικηγόρο οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου είναι σε θέση να υποστηρίξουν το πλέον σύνθετο και απαιτητικό έργο σας.

Με προηγμένο και σύγχρονο σύστημα μισθοδοσίας μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα χωρίς να απαιτείται η φυσική μας παρουσία. Τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά από το σύστημά μας καλύπτοντας και τους πιο απαιτητικούς πελάτες μας.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
 • Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης.
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ


Ασφαλιστικά ταμεία

 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.
 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.
 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοσης βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.


Λοιπές υπηρεσίες

 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος.
 • Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη.
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας.
 • Υποστήριξη ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία και συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Υποστήριξη ενστάσεων ενώπιον επιτροπών ΙΚΑ και επιθεωρήσεων εργασιών για εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.


Μισθολογικός διαγνωστικός έλεγχος της επιχείρησή σας

 • Έχει τμήμα μισθοδοσίας σωστά οργανωμένο;
 • Υπολογίζει σωστά τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ;
 • Έχει ατομικές συμβάσεις σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία;
 • Τηρεί τις διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων και υπερωριών;


Διοικητική υποστήριξη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού

 • Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών Προσωπικού.
 • Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας.
 • Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών Προσωπικού.
 • Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.

 

Τα οφέλη του πακέτου υπηρεσιών έκδοσης Μισθοδοσίας

Επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες έκδοσης Μισθοδοσίας η επιχείρηση επικεντρώνεται καλύτερα στο βασικό αντικείμενο εργασίας της χωρίς να δαπανά χρόνο και πολύτιμους πόρους για τις εργασίες αυτές.

Οικονομία

Οι υπηρεσίες για τον υπολογισμό και έκδοση Μισθοδοσίας καθώς και για τις παρεμφερείς εργασίες κοστίζουν πολύ λιγότερο από την πρόσληψη και εκπαί­δευση υπαλλήλων οι οποίοι θα αναλάβουν να διεκπεραιώνουν σωστά, έγκαιρα και υπεύθυνα τις εργασίες αυτές. Επίσης η επιχείρηση δεν δαπανά πλέον τα χρήματά της για αγορά πακέτου μισθοδοσίας, για υπηρεσίες παραμετρο­ποίησης, εκπαίδευσης, αναβαθμίσεις λογισμικού, ετήσια υποστήριξη κ.λπ.

Ακρίβεια και αξιοπιστία

Η χρήση των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζει στην επιχείρηση ότι ο υπολογισμός και η έκδοση της Μισθοδοσίας της θα γίνεται έγκαιρα, σύννομα και τεκμηριωμένα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον εργοδότη να γνωρίζει ότι είναι ακριβής και συνεπής απέναντι στην ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία.

Ευελιξία και Συνεχής ενημέρωση

Η εταιρεία μας παρέχει συνεχή ενημέρωση, συμβουλές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της με στόχο να είναι πάντα σύννομοι και να διατηρούν ικανοποιημένο το Ανθρώπινο Δυναμικό τους.

Εχεμύθεια

Συχνά στις επιχειρήσεις που εκδίδουν την μισθοδοσία εσωτερικά, διαρρέουν πληροφορίες οι οποίες είναι εμπιστευτικές. Η εταιρεία μας παρέχει απόλυτη εχεμύθεια και θεωρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες της.

Αύξηση και βελτίωση της απόδοσης των Λογιστών της επιχείρησης

Οι Λογιστές της επιχείρησης, έμμισθοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες, αποδεσμεύονται από το αντικείμενο της Μισθοδοσίας και επικεντρώνονται στο πολύ σημαντικό και απαιτητικό λογιστικό αντικείμενο, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοσή τους και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Αναβάθμιση του υπευθύνου Ανθρωπίνου Δυναμικού της Επιχείρησης

Η αποτελεσματική Διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού θα είναι το κλειδί της επιτυχίας στο μέλλον για κάθε επιχείρηση. Ο υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει να επιτελέσει ένα εξαιρετικά σύνθετο και απαιτητικό έργο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον προκειμένου να βοηθήσει την επιχείρηση να προσελκύσει και να διατηρήσει το κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό, να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των εται­ρικών στόχων αλλά και στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας οι υπεύθυνοι προσωπικού αποδε­σμεύονται από τις απαιτητικές διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση της Μισθοδοσίας και επικεντρώνονται στην αποτελεσματική Διαχείριση του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της σύγχρονης επιχείρησης: του Ανθρωπίνου Δυναμικού της.

Όλα τα ανωτέρω βασικά πλεονεκτήματα οδηγούν τελικά σε τρία πολύ σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση:

1. Αυξάνεται κατακόρυφα το επίπεδο οργάνωσης και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, γεγονός που έχει άμεση θετική επίδραση σε όλες τις δραστηριότητές της και φυσικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

2. Αυξάνεται κατακόρυφα η ικανοποίηση και η απόδοση των εργαζομένων καθώς αντιλαμβάνονται ότι λειτουργούν σε ένα οργανωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον και

3. Παρόλο που επιτυγχάνονται όλα αυτά τα σημαντικά οφέλη, προκύπτει συγχρόνως και σημαντικό οικονομικό όφελος για την επιχείρηση η οποία αντί να διαθέτει σημαντικούς πόρους για την έκδοση της μισθοδοσίας εσωτερικά, την αγορά και συντήρηση ειδικού λογισμικού, αγοράζει πολύ χαμηλότερα το πλήρες πακέτο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για ένα προγραμματισμένο ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανησυχείτε για την έγκαιρη, σωστή, σύντομη και τεκμηριωμένη έκδοση της Μισθοδοσίας σας;

Το γραφείο μας προσφέρει τη λύση: Εύκολα, Γρήγορα, Τεκμηριωμένα και Οικονομικά!

Η έκδοση της Μισθοδοσίας είναι πια εύκολη υπόθεση