Με αφορμή την ανακοίνωση για την αύξηση στο φόρο των μερισμάτων, αλλά και την αλλαγή στην κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης από το υπ. Οικονομικών, θα εξετάσουμε  τον φόρο μερισμάτων και την πραγματική επιβάρυνση που προκύπτει στα διανεμόμενα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων από την αύξηση αυτών των  συντελεστών .

Ο φόρος μερισμάτων θεσπίστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα με το άρθρο 18 του νόμου  3697/2008 για κέρδη που διανεμήθηκαν από 1.1.2009 και μετά. Ταυτόχρονα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου αναπροσαρμόστηκε και η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και μάλιστα προβλέφθηκαν και οι μελλοντικοί συντελεστές μέχρι την χρήση του 2014.

Οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από το 1996 και μερισμάτων από το 2009 έως και σήμερα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

 Table 1: Corporate income tax rates, 1996-2015
Έτη Συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων (CIT rate) Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων (dividend’s rate)
1996-2000 40.00%
2001 37.50%
2002-2004 35.00%
2005 32.00%
2006 29.00%
2007 25.00%
2008-2009 25.00% 10%
2010 24.00% 21%
2011-2012 20.00% 25%
2013-2014 26.00% 10%
2015 29.00% 10%
2016 29.00% 15%

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

EU-28 22.80%
EA-19 24.60%
Ελλάδα 29.00%

 

Η πραγματικός συντελεστής επιβάρυνσης στα μερίσματα που διανέμει μια ελληνική εταιρεία (χωρίς να υπολογίζουμε εδώ την εισφορά αλληλεγγύης που επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τα μερίσματα), διαχρονικά από το 1996 έως σήμερα αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα και στο σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί:

Έτη Συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων (CIT rate) Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων (dividend’s rate) Πραγματικός συντελεστής διανεμόμενων κερδών
1996-2000 40.00% 40.00%
2001 37.50% 37.50%
2002-2004 35.00% 35.00%
2005 32.00% 32.00%
2006 29.00% 29.00%
2007 25.00% 25.00%
2008-2009 25.00% 10% 32.50%
2010 24.00% 21% 39.96%
2011-2012 20.00% 25% 40.00%
2013-2014 26.00% 10% 33.40%
2015 29.00% 10% 36.10%
2016 29.00% 15% 39.65%

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων.

Για την πληρέστερη μελέτη παραθέτουμε αρχικά τον πίνακα (για το έτος 2014) που δείχνει το ποσοστό εισπράξεων φόρων και εισφορών έναντι του Α.Ε.Π. των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης.

Ποσοστό (έναντι του Α.Ε.Π.) συνολικών εισπράξεων  από φόρους και κοινωνικές εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών) μετά την αφαίρεση των ποσών που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν

Συνολική εικόνα φόρου νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή ένωση

 ΧΩΡΑ Συντελεστής ΜμΕ Παρατηρήσεις
Αυστρία 25%
Βέλγιο 33% 24,98% , 31,93% , 35,54%
Βουλγαρία 10%
Γαλλία 33,33 % 15%
Γερμανία 15%
Δανία 23,50 %
Ελλάδα 29%
Εσθονία 20%
Ιρλανδία 12,5 %
Ισπανία 28% 25%
Ιταλία 27,50 %
Κροατία 20%
Κύπρος 12,50 %
Λετονία 15% 9%
Λιθουανία 15% 5%
Λουξεμβούργο 21%
Μάλτα 35%
Μεγάλη Βρετανία 20% 20%
Ολλανδία 20 % και 25 % 25 % ( > 200.000 ευρώ )
Ουγγαρία 19% 16% 19% > 1.609.889,93 – 10% < 1.609.889,93 ευρώ
Πολωνία 19%
Πορτογαλία 21% 17%
Ρουμανία 16%
Σλοβακία 22%
Σλοβενία 17%
Σουηδία 22%
Τσεχία 19%
Φιλανδία 20%
Ισλανδία 20%

Πηγή Eurostat

Ανώτατοι συντελεστές φορολογίας Νομικών προσώπων

ΧΩΡΑ Συντελεστής
Βουλγαρία 10,00%
Ιρλανδία 12,50%
Κύπρος 12,50%
Γερμανία 15,00%
Λετονία 15,00%
Λιθουανία 15,00%
Ρουμανία 16,00%
Σλοβενία 17,00%
Ουγγαρία** 19,00%
Πολωνία 19,00%
Τσεχία 19,00%
Εσθονία 20,00%
Κροατία 20,00%
Μεγάλη Βρετανία 20,00%
Φιλανδία 20,00%
Ισλανδία 20,00%
Λουξεμβούργο 21,00%
Πορτογαλία 21,00%
Σλοβακία 22,00%
Σουηδία 22,00%
Δανία 23,50%
Αυστρία 25,00%
Ολλανδία* 25,00%
Νορβηγία 27,00%
Ιταλία 27,50%
Ισπανία 28,00%
Ελλάδα 29,00%
Βέλγιο 33,00%
Γαλλία 33,33%
Μάλτα 35,00%

* 20% < 200.000 ευρώ και 25 % > 200.000 ευρώ

** 19% > περίπου 1.609.889,93 10% < 1.609.889,93 ευρώ

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διαφορετικούς συντελεστές για τις μικρομεσαίες1 επιχειρήσεις έχουν μόνο οι κάτωθι χώρες.

ΧΩΡΑ Συντελεστής ΜμΕ
Γαλλία 15%
Λιθουανία 5%
Λετονία 9%
Ουγγαρία 16%
Πορτογαλία 17%
Μεγάλη Βρετανία 20%
Ισπανία 25%

Το Βέλγιο έχει 3 διαφορετικούς συντελεστές.

Βέλγιο 24,98%

31,93%

35,54%

Μικρομεσαίες στην ευρωπαϊκή ένωση θεωρούνται οι επιχειρήσεις με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 2003/361/ΕΚ

Κατηγορία Εργαζόμενοι Κύκλος εργασιών ή Σύνολο ισολογισμού
Μεσαία < 250 ? € 50 εκ. ? € 43 εκ
Μικρή < 50 ? € 10 εκ ? € 10 εκ
Πολύ μικρή < 10 ? € 2εκ ? € 2 εκ

Λοιπές επιβαρύνσεις στην φορολογία νομικών προσώπων

Εκτός από τον βασικό συντελεστή για την φορολογία νομικών προσώπων, σε ορισμένες χώρες επιβάλλονται και άλλοι πρόσθετοι φόροι. Κατά συνέπεια ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης νομικών προσώπων αυξάνεται όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα

ΧΩΡΑ Συντελεστής (CIT)
Ανώτατος  Συντελεστής με Λοιπές επιβαρύνσεις
Βουλγαρία 10.00%
Ιρλανδία 12.50%
Κύπρος 12.50%
Γερμανία 15.00% 15.83%
Λετονία 15.00%
Λιθουανία 15.00%
Ρουμανία 16.00%
Σλοβενία 17.00%
Ουγγαρία 19.00% 20.60%
Πολωνία 19.00%
Τσεχία 19.00%
Εσθονία 20.00%
Κροατία 20.00%
Μεγάλη Βρετανία 20.00%
Φιλανδία 20.00%
Ισλανδία 20.00%
Λουξεμβούργο 21.00% 29.22%
Πορτογαλία 21.00% 29.50%
Σλοβακία 22.00%
Σουηδία 22.00%
Δανία 23.50%
Αυστρία 25.00%
Ολλανδία* 25.00%
Νορβηγία 27.00%
Ιταλία* 27.50% 31.40%
Ισπανία 28.00%
Ελλάδα 29.00%
Βέλγιο 33.00% 33.99%
Γαλλία 33.33%
Μάλτα 35.00%

* Οι επιπλέον επιβαρύνσεις του βασικού συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων αφορούν:

Λουξεμβούργο Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 7% και τοπικός φόρος 6.25%
Βέλγιο Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 3%
Πορτογαλία Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 7% και  τοπικός φόρος 1,5%
Ουγγαρία Τοπικός φόρος μέγιστο 2% στο καθαρό κέρδος
Γερμανία Φόρος κεντρικής κυβέρνησης 0.825%
Ιταλία  Ο ανώτατος συντελεστή φτάνει το 31.4 % εάν προστεθεί επιβάρυνση  (3.90 %). Η επιβάρυνση αυτή είναι τοπικός φόρος που επιβάλλεται σε μια ευρύτερη φορολογική βάση. Το παραπάνω ποσοστό μπορεί να είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή.

Φορολογία μερισμάτων 

 1. Συντελεστές φορολόγησης μερισμάτων συνολική εικόνα
ΧΩΡΑ Συντελεστής παρακράτησης Παρατηρήσεις
Αυστρία 25%
Βέλγιο 25% Μερικές εξαιρέσεις π.χ. 15 % για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα που επενδύουν σε «κατοικίες»
Βουλγαρία 5%
Γαλλία 21%
Γερμανία 25%
Δανία 27% 42 % για  >  DKK 49.899 (6.687 ευρώ περίπου)
Ελλάδα 10%
Εσθονία Περιλαμβάνεται στο παγκόσμιο εισόδημα που φορολογείται με 20%
Ιρλανδία 20%
Ισπανία 20%
Ιταλία 26% Το μέρισμα από  εισηγμένες υπόκειται στον Φ.Ε. ΦΠ σε ποσοστό 49,72% (το 50,28% απαλλάσσεται)
Κροατία 12%
Κύπρος 17%
Λετονία 10%
Λιθουανία 15% Συγκεκριμένες απαλλαγές
Λουξεμβούργο 15%
Μάλτα 35%
Μεγάλη Βρετανία 10% Προοδευτικός συντελεστής
37,50 %
και 42,50 %
Ολλανδία 15%
Ουγγαρία 16%
Πολωνία 19%
Πορτογαλία 28%
Ρουμανία 16%
Σλοβακία
Σλοβενία 25%
Σουηδία Περιλαμβάνεται στο εισόδημα από κεφάλαιο που φορολογείται με 30%
Τσεχία 15%
Φιλανδία 7,50 % έως 27 % 7, 5 % για μη εισηγμένες,
 25,50 % για εισηγμένες ,
 27 % για μερίσματα > 150.000 ευρώ
Ισλανδία 20%
Νορβηγία 27%

Πηγή Eurostat

Ανώτατος συντελεστής φόρου μερισμάτων

 ΧΩΡΑ Ανώτατος Συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Σλοβακία 0.00%
Βουλγαρία 5.00%
Ελλάδα 10.00%
Λετονία 10.00%
Κροατία 12.00%
Λιθουανία 15.00%
Λουξεμβούργο 15.00%
Ολλανδία**** 15.00%
Τσεχία 15.00%
Ουγγαρία 16.00%
Ρουμανία 16.00%
Κύπρος 17.00%
Πολωνία 19.00%
Ιρλανδία 20.00%
Ισπανία 19.50%
Ισλανδία 20.00%
Εσθονία** 20.00%
Γαλλία 21.00%
Αυστρία 25.00%
Βέλγιο 25.00%
Γερμανία 25.00%
Σλοβενία 25.00%
Ιταλία 26.00%
Φιλανδία* 27.00%
Νορβηγία 27.00%
Πορτογαλία 28.00%
Σουηδία** 30.00%
Μάλτα*** 35.00%
Μεγάλη Βρετανία* 36.11%
Δανία* 42.00%
 

*Προοδευτικές κλίμακες για την φορολογία των μερισμάτων έχουν οι κάτωθι χώρες:

 

Φιλανδία 7, 5 % για μη εισηγμένες
 25,50 % για εισηγμένες
 27 % για μερίσματα > 150.000 ευρώ
Μεγάλη Βρετανία 0% Ο φόρος μερισμάτων πληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος  βρίσκεται στην υψηλή ή στην ανώτερη κλίμακα φόρου εισοδήματος.

Από τον Απρίλιο του 2016 αλλάζει το φορολογικό σύστημα μειώνεται ο συντελεστής ορισμένων κλιμακίων και θεσπίζεται  αφορολόγητο και στα μερίσματα.

25%
30,56%
36,11%
Δανία 27% για ποσά μέχρι 6887 ευρώ περίπου
42 % για  >  DKK 49.899 (6.687 ευρώ περίπου)

 

** Τα μερίσματα στην Σουηδία  προστίθενται στο εισόδημα από κεφάλαιο και φορολογούνται με 30% ενώ στην Εσθονία προστίθενται στο παγκόσμιο εισόδημα και φορολογούνται με 20%

 

*** Στην Μάλτα δεν επιβάλλεται φόρος μερισμάτων για όσους δεν είναι κάτοικοι της χώρας
**** Στην Ολλανδία ο φόρος μερισμάτων αθροιζόμενος με τον φόρο εισοδήματος φυσικού προσώπου υπόκειται στον περιορισμό του ανώτατου ορίου (52%)

 **** Στις χώρες αυτές η παρακράτηση υπόκειται στον περιορισμό του ανώτατου ορίου φορολογίας φυσικών προσώπων. Στις υπόλοιπες χώρες εκτός Σουηδίας  Εσθονίας και Μεγάλης Βρετανίας  η παρακράτηση εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση.

πηγή : taxheaven