Με μεγάλη μου έκπληξη το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία σωρεία τηλεφωνημάτων από μικρομεσαίους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να κάνουν σύσταση εταιριών στη Βουλγαρία και στη Κύπρο.

Σαν να μην έφτανε αυτό κάθε πρωί λαμβάνουμε email από λογιστικά γραφεία της Κύπρου και της Βουλγαρίας που ζητάνε να τους προωθήσουμε πελάτες που τους ενδιαφέρει η σύσταση εταιριών στη χώρα τους. Ως σωτήρια επιλογή διαφημίζεται από διάφορους καιροσκόπους η ίδρυση εταιρειών σε άλλα κράτη (π.χ. Βουλγαρία και Κύπρος) με ευνοϊκότερη φορολογία αφήνοντας να εννοηθεί ότι με μια σύσταση εταιρείας στο εξωτερικό και τιμολόγηση από τη χώρα αυτή μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των επιχειρηματιών

Μέσα στο κλίμα ανασφάλειας, με τις φορολογικές κλίμακες να εκτοξεύονται σε μη βιώσιμα ύψη, και τις ασφαλιστικές εισφορές να αποκτούν και αυτές πλέον ένα χαρακτήρα δημοσιονομικού μέτρου, είναι λογικό ο κάθε επιχειρηματίας να προσπαθεί να βρει διεξόδους για την επιβίωση της επιχείρησής του, και να επιτύχει τη διάσωση όποιων κεκτημένων είχε κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Σίγουρα δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω κατά πόσο αυτό είναι σωστό ή όχι. Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος και ο κάθε επιχειρηματίας είναι ελεύθερος να λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την προστασία της επένδυσής του. Αυτό που μου έχει προκαλέσει όμως εντύπωση είναι ότι κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν γνωρίζει ή δεν ενημερώθηκε ως όφειλε για μελλοντικά φορολογικά προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν με τις Ελληνικές φορολογικές αρχές στην περίπτωση που μία τέτοια ενέργεια δεν είναι πολύ προσεκτικά μελετημένη. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φυσικά φέρουν και όλοι αυτοί που στο βωμό του κέρδους αποκρύπτουν από τον επενδυτή σοβαρές πτυχές του νόμου που μελλοντικά θα τον φέρουν σε δυσμενή θέση απέναντι στις Ελληνικές φορολογικές αρχές.

Ένα αρκετά σύνηθες όχημα που χρησιμοποιείται από όσους προσπαθούν να κάνουν μεταφορά των κερδών στο εξωτερικό είναι οι εταιρείες Holding (επενδύσεων χαρτοφυλακίου). Εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4172/2013, αλλά και σύμφωνα με την ισχύουσα Σ.Α.Δ.Φ., φορολογούνται στην χώρα της καταστατικής τους έδρας.

Ο ορισμός του ποιες εταιρείες είναι συνδεδεμένες και άρα αποτελούν μέλη ομίλου επιχειρήσεων βρίσκεται στο άρθρο 2 του Ν.4172/2013. Έστω στις εταιρείες Α, Β και Γ ένα ποσοστό του κεφαλαίου τους 40% για την κάθε μία ανήκει στην εταιρεία Δ. Οι εταιρείες Α,Β,Γ και Δ είναι συνδεδεμένα πρόσωπα και αποτελούν όμιλο επιχειρήσεων. Άρα π.χ. η εταιρεία Α που ανήκει στον όμιλο όταν θα διανείμει μέρισμα, το μέρισμα αυτό θα το εισπράξει η εταιρεία Δ η οποία εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΚΦΕ μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση πληρωμής 15% ως φόρο μερίσματος.

Ο σκοπός της εταιρίας holding είναι σύμφωνα με το καταστατικό της η διοίκηση ανωνύμων εταιριών αποκτώντας την κυριότητα της πλειοψηφίας των μετοχών τους. Με Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ. ορίζει πως “(h)olding θεωρείται γενικώς η εταιρία η οποία δεν ασκεί αυτή αμέσως κάποια εμπορική δραστηριότητα αλλά περιορίζεται στον έλεγχο άλλων εταιριών”.

Στη περίπτωση των Κυπριακών μάλιστα holdings πλεονέκτημα είναι η ευκολία με την οποία ιδρύονται αλλά κυρίως το ότι έχουν μηδενικό φόρο στα μερίσματα.

Οι κύριες χρήσεις των εταιρειών Holdings στην Κύπρο σχετίζονται με :

–           Ως «ενδιάµεσες» θυγατρικές εταιρειών / οµίλων που ενδιαφέρονται για την ελαχιστοποίηση των «φορολογικών διαρροών» κατά τον επαναπατρισµό των αποδόσεων των επενδύσεων τους εκμεταλλευόμενοι το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και τις διακρατικές συµβάσεις της Κύπρου.

–           Ως «ενδιάµεσες» θυγατρικές εταιρειών PHC (personal holding companies) για επενδύσεις φυσικών προσώπων – για άτοµα µε υψηλά εισοδήματα ή/και μεγάλη περιουσία.

Πατώντας λοιπόν πάνω στο ευεργετικό καθεστώς που επιφυλάσσει η Κυπριακή Δημοκρατία για τις εταιρείες αυτές, οι εν λόγω επιτήδειοι καλούν κάθε ενδιαφερόμενο να ιδρύσει στο εξωτερικό (κυρίως Κύπρο) μια τέτοια εταιρεία και να μεταβιβάσει σε αυτήν το εταιρικό κεφάλαιο της Ελληνικής τους Εταιρείας διαλαλώντας πως η κυπριακή Holding θα λάβει το μέρισμα της ελληνικής αφορολόγητο και στη συνέχεια η Holding θα το διανείμει ξανά αφορολόγητο.

Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια, διότι είτε αγνοούν ή σκοπίμως αποκρύπτουν τις διατάξεις του άρθρου  66  του ίδιου νόμου (4172/2013) περί ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων (ΕΑΕ).

Στο άρθρο 66 ορίζονται οι κανόνες που έχει θεσπίσει το Ελληνικό Δημόσιο και αποκτά τη δυνατότητα να φορολογήσει αυτοβούλως με τους ισχύοντες -στην Ελλάδα- φορολογικούς συντελεστές τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στο όνομα του κυρίου μετόχου του, Έλληνα φορολογουμένου, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, εφόσον σωρευτικά:

α) ο Έλληνας φορολογούμενος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό άνω του 50% στην ελεγχόμενη αλλοδαπή επιχείρηση (ΕΑΕ)

β) η ΕΑΕ βρίσκεται σε κράτος μη συνεργάσιμο ή υπάγεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (π.χ. Κύπρος και Βουλγαρία)

γ) άνω του 30% του εισοδήματος της ΕΑΕ προέρχεται από παθητικά εισοδήματα, δλδ. τόκους, μερίσματα, δικαιώματα, εισόδημα ακινήτων, ασφαλιστικές, τραπεζικές, διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και προέρχεται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τέλος

δ) η ΕΑΕ δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά.

Πέραν του άρθρου 66, το Ελληνικό Δημόσιο ακολουθώντας τις Διεθνείς Πρακτικές, στην προσπάθειά του να σταματήσει την φοροαποφυγή, προσπαθεί να την αποτρέψει με την φορολόγηση των κερδών τα οποία μπορούν να σταλούν προς φορολόγηση στην αλλοδαπή, ακόμη και σε κράτη της Ε.Ε. με τον έλεγχο της πραγματικής τους εγκατάστασης. Ρητά αναφέρεται στο άρθρο 4παρ.4 του Ν.4172/2013 ποιες είναι οι προϋποθέσεις της πραγματικής εγκατάστασης μιας εταιρείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η έδρα στην αλλοδαπή υφίσταται μόνο για φορολογικούς λόγους, δύναται να ζητήσει την φορολόγηση των κερδών στην Ελλάδα. Όταν αναφερόμαστε σε υπόσταση εννοώ:

  • Τον τόπο συνεδρίασης του Δ.Σ.
  • Την πραγματική Διοίκηση (τόπος υπογραφής συμβάσεων και πρακτικών εταιρείας)
  • Εγκαταστάσεις (π.χ. κτηριακές)
  • Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών
  • Φορολογική κατοικία μελών Δ.Σ.

Στο άρθρο 38 του ν.4174/2013 προβλέπεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης κατά τον προσδιορισμό φόρου να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη. Με λίγα λόγια αν η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει πως ο φορολογούμενος έχει προβεί στην σύσταση εταιρείας στην αλλοδαπή (ακόμη και εντός της Ε.Ε.), ακόμη και αν δεν είναι χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως π.χ. η Αγγλία, τότε είναι δυνατόν να θεωρήσει πως πρόκειται για προσπάθεια φοροαποφυγής εφόσον κρίνει πως η εν λόγω εταιρεία στην αλλοδαπή δεν έχει πραγματική υπόσταση με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου

Αυτό λοιπόν που κατανοούμε από το παραπάνω νομοθέτημα είναι ότι το άρθρο 4 είναι αυτό που δίνει στη φορολογική διοίκηση την ουσιαστική δυνατότητα να ασκήσει πίεση σε αυτούς που προβαίνουν την σύσταση μίας εταιρίας στο εξωτερικό, με σκοπό τη μειωμένη φορολογική επιβάρυνση. Προσοχή διότι για την επιβεβαίωση του «τόπου άσκησης πραγματικής διοίκησης» οι παραπάνω συνθήκες δεν πρέπει να ισχύουν σωρευτικά.

Δεν ισχυριζόμαι πως η επιλογή της ίδρυσης εταιρείας σε Τρίτη χώρα δεν μπορεί να είναι ευνοϊκή για τον ενδιαφερόμενο. Οι φορολογικές κλίμακες στις χώρες αυτές πράγματι είναι καλύτερες των ελληνικών και μπορούν να αποβούν σωτήριες για ορισμένους. Όμως, πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η επιλογή της ίδρυσης ή μεταφοράς της έδρας μιας επιχείρησης σε Τρίτη χώρα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Οι ανοιχτές προσκλήσεις που γίνονται από κάποιους επιτήδειους και με τις οποίες καλούν όλο τον κόσμο να έρθει και να ιδρύσει έτσι απλά μια επιχείρηση στην Βουλγαρία ή στην Κύπρο αποσκοπούν στο να αποσπάσουν κάποια χρήματα, ενώ ο φορολογούμενος θα βρεθεί στο τέλος υπόλογος στις φορολογικές αρχές. Πρέπει λοιπόν κάθε σχετική επιλογή να γίνεται στοχευμένα και με ευθύνη.
Η διόγκωση των κρατικών ελλειμμάτων και η φοροαποφυγή έχουν οδηγήσει τα μεγάλα κράτη  (G20) στη σύσφιξη του κλοιού γύρω από τους φορολογούμενους προσπαθώντας να περιορίσουν τα φαινόμενα ελαφριάς ή μηδαμινής φορολόγησης για μια ορισμένη μάζα νομικών και φυσικών προσώπων που έκαναν χρήση φορολογικών παραδείσων και καθεστώτων μέσω εξωχώριων εταιρειών.  Όπλο των κρατών αποτελεί το καθεστώς ανταλλαγής πληροφοριών το οποίο έχει ήδη αρχίσει να δείχνει αποδίδει καρπούς με την κυκλοφορία διαφόρων λιστών που περιλαμβάνουν στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται μέσω εξωχώριων εταιρειών.

Να επισημάνω ξανά ότι σκοπός μας δεν είναι να αποθαρρύνω Έλληνες επιχειρηματίες να μεταφέρουν την έδρα τους σε μία άλλη χώρα. Όπως εξήγησα στην αρχή αυτό είναι δικό τους δικαίωμα που απορρέει από την ευθύνη να προστατέψουν την επένδυσή τους. Σκοπός μου όμως είναι να  ενημερωθούν για κάποιες πτυχές του φορολογικού νόμου που ενδεχομένως να τους δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Εξάλλου στην περίπτωση που μία αλλοδαπή εταιρία κληθεί να πληρώσει φόρους στην Ελλάδα όχι μόνο δεν μειώνει την φορολογική της επιβάρυνση αλλά την αυξάνει εφόσον θα πληρώσει φόρους και στην χώρα σύστασης και στην Ελλάδα.