Στα μέσα Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα, που έχουν ήδη φορέσει τα γιορτινά τους, περιμένοντας τους καταναλωτές για να κάνουν τα ψώνια τους ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) γνωστοποίησε το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς Πρόκειται για το διάστημα από τις 11 Δεκεμβρίου 2016, μέχρι και την 2 Ιανουαρίου 2017, ενώ τονίζεται ότι τα καταστήματα στο νομό Θεσσαλονίκης, θα λειτουργήσουν και τις Κυριακές, 11 και 18 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 11.00-18.00 και 11.00-20.00, αντίστοιχα.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Κυριακή 11/12/2016 11 π.μ. – 6 μ.μ
Πέμπτη 15/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Παρασκευή 16/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Σάββατο 17/12/2016 10 π.μ. – 6 μ.μ.
Κυριακή 18/12/2016 11 π.μ. – 8 μ.μ
Δευτέρα 19/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Τρίτη 20/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Τετάρτη 21/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Πέμπτη 22/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Παρασκευή 23/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Σάββατο 24/12/2016, παραμονή Χριστουγέννων 10 π.μ. – 6 μ.μ
Κυριακή – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25/12/2016 ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 26/12/2016 ΚΛΕΙΣΤΑ
Τρίτη 27/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Τετάρτη 28/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Πέμπτη 29/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Παρασκευή 30/12/2016 10 π.μ. – 9 μ.μ.
Σάββατο 31/12/2016, παραμονή Πρωτοχρονιάς 10 π.μ. – 6 μ.μ
Κυριακή – Πρωτοχρονιά 1/1/2017 ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 2/1/2017 ΚΛΕΙΣΤΑ, σε αντικατάσταση της Κυριακής 18/12/2016

Εργασία την Κυριακή 11 και 18 Δεκεμβρίου 2016 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013, αναφέρεται ότι: «Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.»

Επίσης, με το άρθρο 25 του Ν.4208/2013, με το οποίο προστίθεται η παράγραφος 4 στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013, αναφέρονται τα εξής:
«α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών. (Iσχύει μόνο για τις Κυριακές των εκπτώσεων-παράγραφος 4α του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του Νόμου 4208/2013)
β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της από την Βουλή των Ελλήνων».

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ορισμένες Κυριακές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

Στην περίπτωση αυτή για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις δύο ανωτέρω Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.435/1976 και των αποφάσεων με αριθμ. 8900/46 και 25825/51 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών:
«Μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας κατωτέρω αναφερομένας εορτάς δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, της υπό της υπ. αριθμ. 8900/1946 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ως αυθεντικώς ηρμηνεύθη διά της υπ. αριθ. 25825/1951 τοιαύτης, προβλεπομένης προσαυξήσεως εξ 75% κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα».
Συνεπώς θα έχουν πρόσθετη αμοιβή 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν, κατά τις Κυριακές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013, περισσότερες από πέντε ώρες (5), ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966,: «Μισθωτοί εκ των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος απασχολούμενοι κατά Κυριακήν, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρο 6 του παρόντος άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 συνεχών ωρών κατ΄ άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος, αρχομένων από της ώρας λήξεως της εργασίας».

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή της απασχολήσεως και όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο απομακρυσμένο χρονικό σημείο την οποία την ορίζει ο εργοδότης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966. («Η ημέρα της αναπληρωτικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως καθορίζεται υπό του εργοδότου, αναγραφομένη εις τους πίνακας ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας αναπαύσεως.

Τα της συμπληρώσεως των πινάκων ωρών εργασίας δια στήλης εβδομαδιαίας αναπαύσεως, της διαρκείας ισχύος, θεωρήσεως και αναρτήσεως τούτων ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου ορίζονται δι΄ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας») Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν λιγότερες από πέντε ώρες (5) , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου του ΒΔ 748/1966, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα ισόχρονης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσις, ωστόσο δύναται να την αξιώσουν. («Μισθωτός εκ των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος απασχολούμενος κατά Κυριακήν μέχρι πέντε ώρας δύναται ν΄ αξιώση ισόχρονον αναπληρωματικήν εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν εκ του εργασίμου χρόνου άλλης ημέρας της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος»)

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
α) Χωρίς αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούται:
i) Το νόμιμο ή συμβατικό ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.
ii) Προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νομίμου μισθού, ανάλογα με τις ώρες απασχόληση.
β) Με αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούται:
i) Μόνο προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νομίμου μισθού.
Επιχειρήσεις που απασχολούν ένα μόνο μισθωτό ορισμένης ειδικότητας δύναται να χορηγούν την αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, με άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, ανά περίοδο τεσσάρων μηνών, σε συνεχές ημέρες ίσες προς τον αριθμό των Κυριακών που ο μισθωτός απασχολήθηκε (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Β.Δ 748/1966)

Η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης καθορίζεται από τον εργοδότη με την υποχρέωση όπως, στο έντυπο Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ το οποίο υποβάλλεται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, περίπ. Α παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014, Αρ. πρωτ.: 46755/847/11.12.2014 ,στις παρατηρήσεις να αναγράφεται η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (Απόφ. Υπ. Εργασίας 3762/67).

Η Κυριακή δεν περιλαμβάνεται στην εβδομαδιαία εργασία, οπότε οι ώρες απασχόλησης κατά την Κυριακή δεν προστίθενται στις ώρες των ημερών της εβδομάδας για να υπολογιστεί εάν υπάρχει υπερεργασία ή υπερωρία (ΑΠ 1481/2006-ΑΠ 2125/2007-ΑΠ 1223/2013-ΑΠ 893/2015). Συνεπώς οι ώρες απασχόλησης την Κυριακή μέχρι του ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας δεν θεωρούνται υπερωριακή απασχόληση, οπότε δεν γράφονται στο βιβλίο υπερωριών.

Τέλος η απαίτηση του μισθωτού για αμοιβή σε Κυριακές και εξαιρέσιμες εορτές καθώς και για την προσαύξηση 75% αυτής, όταν αυτή είναι νόμιμη παραγράφεται σε 5 χρόνια και όταν η απασχόληση αυτή είναι παράνομη (χωρίς δηλαδή τις νόμιμες διατυπώσεις) παραγράφεται σε 20 χρόνια, μετρούμενα μετά από την λήξη του έτους που γεννήθηκε η απαίτηση (Αρ.Π. 1184/1974).