Ιδιωτικά συμφωνητικά και οι υποχρεώσεις στην εφορία

Τι ισχύει για κάθε είδος , ιδιωτικού συμφωνητικού .

1.Ιδιωτικά Συμφωνητικά που αφορούν παροχή Υπηρεσίας – Εργασίας.
Για καλύτερη κατοχύρωσή σας σε ενδεχόμενο έλεγχο που δεχτεί η επιχείρησή σας από κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ., κλπ) ή του Υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας) προτείνουμε για κάθε συνεργασία που κάνετε για λήψη υπηρεσιών με επανάληψη ή διάρκεια να επιδιώκετε η μεταξύ σας συμφωνία να γίνεται και γραπτά με μορφή ιδιωτικού Συμφωνητικού.

2.Λοιπά Ιδιωτικά Συμφωνητικά. Κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 20 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, εντός του οποίου υπογράφηκαν (αναγραφόμενη ημερομηνία)
Η καταμέτρηση των τριμήνων γίνεται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του έτους.Π.χ. Ιδιωτικά Συμφωνητικά που υπογράφηκαν στο πρώτο τρίμηνο (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου) κοινοποιούνται στην ΔΟΥ από 1η έως 20η Απριλίου κλπ. Η κατάθεση τους γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω Taxis.

3. Εργολαβικά Ιδιωτικά Συμφωνητικά με αξία άνω των 6.000,00 ευρώ. Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργολάβου για ανάθεση εργολαβιών ή υπεργολαβιών τεχνικών έργων άνω των 6.000,00 ευρώ ή κατάθεση αντιγράφου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (άρθρο 19 Ν. 820/78, ΠΟΛ 1165/90), γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την έναρξη των εργασιών.Σε περίπτωση που η αξία τους είναι κάτω των 6.000,00 ευρώ ισχύουν τα όσα καταγράφονται στην προηγούμενη  παράγραφο, περί λοιπών Ιδιωτικών Συμφωνητικών.

4. Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας και Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Η «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»(Μισθωτήριο κατοικίας, επαγ.στέγης κλπ) υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.Η κατάθεση τους γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω Taxis.

Παράδειγμα κατανόησης:
Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου. Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου. Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τη σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους.Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.

Εξαιρούνται μόνο τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους : με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86.
Απαραίτητη παρατήρηση Για την σύνταξη οποιουδήποτε Ιδιωτικού Συμφωνητικού επιβάλλεται κατά τη γνώμη μας, η συνδρομή και η συμβολή Νομικού.

Ισχύουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά και χωρίς θεώρηση στις ΔΟΥ

Ισχυρά και νόμιμα είναι όλα τα συμφωνητικά που υπογράφονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, ακόμα και αν δεν υποβληθούν για θεώρηση στην Εφορία, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο δέχθηκε ότι το ανίσχυρο των συμφωνητικών αυτών που καθιερώνει η φορολογική νομοθεσία (εφόσον δεν θεωρηθούν από τη ΔΟΥ εντός 10ημέρου από την υπογραφή τους) ισχύει μόνο έναντι της φορολογικής αρχής και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους ιδιώτες που υπέγραψαν το συμφωνητικό (π.χ. για ενοίκια, κάθε είδους συναλλαγές, συμβιβασμούς κ.λπ.).

Ετσι, οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των συμφωνητικών αυτών και να εισπράξουν τα οφειλόμενα χρήματα, αφού τα συμφωνητικά θεωρούνται έγκυρα και αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά μέσα. Είναι δε διάφορο το ζήτημα του τι μπορεί να υποστεί κάποιος (κυρώσεις, πρόστιμα, μη λήψη υπόψη της δυνατότητας έκπτωσης δαπανών κ.λπ.) εάν η Εφορία ανακαλύψει τη μη υποβολή του συμφωνητικού για θεώρηση και συνεπώς την προσπάθεια απόκρυψης εισοδήματος.

 Ο Αρειος Πάγος ανέτρεψε αντίθετη απόφαση του Εφετείου Αθήνας, κάνοντας δεκτή σχετική αίτηση αναίρεσης της βουλευτού της ΝΔ Ελσας Παπαδημητρίου, επιτρέποντάς της να εισπράξει αποζημίωση 65 εκατ. δρχ. από ιδιωτικό συμφωνητικό για εξώδικο συμβιβασμό, παρ’ όλο που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα για θεώρηση στη ΔΟΥ (με καθυστέρηση 5 ετών). Στην αρεοπαγιτική απόφαση (1698/ 01) τονίζεται ότι η φορολογική νομοθεσία καθιερώνει το ανίσχυρο των συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, που δεν θεωρούνται εντός 10ημέρου από την Εφορία και συνεπώς δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το Ζ’ τμήμα ΑΠ -υπό τον αντιπρόεδρο Γ. Κάπο- το μέτρο αποβλέπει στην περιστολή της φοροδιαφυγής, δηλαδή στο «να μην διαφεύγουν εισοδήματα από την φορολογία με την κατασκευή εκ των υστέρων ανακριβών φορολογικών στοιχείων και συνακόλουθα να διαπιστώνεται η φοροδοτική ικανότητα και να επιβάλλεται το προσήκον φορολογικό βάρος».

Ωστόσο -κατά τον Αρειο Πάγο- οι διατάξεις αυτές δεν καθιερώνουν γενικά το ανίσχυρο κάθε συμφωνητικού (δημοσίου ή ιδιωτικού) που δεν θεωρείται εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ, αλλά η δυσμενής αυτή συνέπεια ισχύει μόνο έναντι της φορολογικής αρχής, χωρίς να επεκτείνεται και έναντι των ιδιωτών που υπέγραψαν το συμφωνητικό.