1. Γενικά

Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί (υπάλληλοι – εργάτες) που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) από 1.1 έως 30.4 κάθε έτους και ανεξάρτητα εάν η σύμβαση εργασίας είναι έγκυρη ή άκυρη. Επίσης, Δώρο Πάσχα δικαιούνται οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη (04.4.2018). Τους παρέχεται όμως το δικαίωμα (σπανίως απαντάται) να παρακρατήσουν το μέρος του Δώρου που αναλογεί από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι την 30.4 (άρθρο 10 παρ. 1 της ΥΑ), για να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις αποχώρησης μισθωτών και να το καταβάλουν την 30.4.2018. Εάν η 30.4 συμπίπτει με ημέρα Κυριακή και η επιχείρηση παραμείνει κλειστή, τότε αυτό καταβάλλεται την επομένη , αλλά λόγω Πρωτομαγιάς πρέπει να πληρωθεί την Παρασκευή ή το Σάββατο. ΄Αρα, από το Δώρο του 2017 οι εργοδότες μπορούν να παρακρατήσουν μέρος των αποδοχών που αναλογεί σε αυτό από 11.4 έως 30.4.2018 (δηλαδή για 20 ημέρες ή 20 : 8 = 2,50 ημερομίσθια).

Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί που θα προσληφθούν από 12.4.2018 και μετά δικαιούνται και αυτοί αναλογία Δώρου το οποίο θα τους καταβληθεί στις 30.4.2018.

Η καθυστέρηση καταβολής του Δ.Π., το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΑΠ, επισύρει τις ποινικές κυρώσεις. Έτσι όποιος εργοδότης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ ή Αστυνομικής Αρχής, με φυλάκιση έξι (6) μηνών. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

2. Προσδιορισμός ημερομισθίων Δώρου Πάσχα

Οι μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης που θα εργαστούν από 1.1.2018 έως 30.4.2018, εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται μισό μισθό (ή 12,5/25 του μισθού), ενώ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δεκαπέντε (15) ημερομίσθια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του μισθωτού αλλά μόνο ο τρόπος πληρωμής.

Ο αριθμός των ημερομισθίων έχει ως βάση τις 120 ημερολογιακές ημέρες από 1.1 έως 30.4 κάθε έτους και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για κάθε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας οι μισθωτοί δικαιούνται και ένα (1) ημερομίσθιο Δώρου (δηλ. 120 : 15 = 8). Για λιγότερες των οκτώ (8) ημερών διάρκεια της σχέσης εργασίας (νέα πρόσληψη ή λύση της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο, κ.λπ.) οι μισθωτοί δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Ειδικά για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που για οποιοδήποτε λόγο με εξαίρεση τις πιο κάτω περιπτώσεις α) η διάρκεια της σχέσης εργασίας τους είναι μικρότερη των 120 ημερών, για κάθε 8ήμερο εργασιακής σχέσης αυτοί δικαιούνται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού (δηλ. το 1/30 του μισθού και όχι το 1/25). Οι περιπτώσεις αποχής από την εργασία οι οποίες λαμβάνονται ή όχι υπόψη για τον προσδιορισμό των ημερομισθίων του Δώρου Πάσχα είναι:

α) Ημέρες αποχής από την εργασία που συνυπολογίζονται ως χρόνος απασχόλησης

• Το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (8 + 9 = 17 εβδομάδων), καθώς και ο επιπλέον χρόνος άδειας από την πιθανολογούμενη ημερομηνία γέννησης.

• Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εφέδρων που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικής άσκησης, εφόσον δεν υπερβαίνει το μήνα. Στην περίπτωση γενικής επιστράτευσης συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος της στράτευσης ως εφέδρων.

• Όλες οι ημέρες που απουσιάζουν οι μισθωτοί λόγω ασθένειας ανεξαρτήτως εάν δικαιούνται ή όχι αποδοχές από τον εργοδότη και δεν επιδοτήθηκαν από το ΙΚΑ κ.λπ., όχι όμως και οι ημέρες που έχουν υπερβεί τα όρια βραχείας διάρκειας ασθένειας.

• Οι ημέρες επίσχεσης εργασίας και υπερημέριας του εργοδότη.

• Οι ημέρες των επίσημων αργιών, εθιμικών καθώς και εκείνων που έχει καθιερώσει η επιχείρηση με ή χωρίς κανονισμό.

• Οι ημέρες αποχής από την εργασία λόγω ανυπαίτιου κωλύματος.

• Οι ημέρες των αδειών μετ΄ αποδοχών (κανονική, γάμου, εκλογών κ.λπ.).

• Οι ημέρες άδειας λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας που δικαιούνται οι ανάπηροι πολέμου με πλήρεις αποδοχές και οι οποίες είναι πέρα από εκείνες της κανονικής άδειας . Επίσης, οι αντίστοιχες άδειες που χορηγούνται έπειτα από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ, οι οποίες εξομοιώνονται με ασθένεια και ο εργοδότης συμμετέχει στο σύνολο ή μέρος του ημερομισθίου και δεν επιδοτείται ο μισθωτός.

β) Ημέρες αποχής από την εργασία που δεν συνυπολογίζονται ως χρόνος απασχόλησης

• Αφαιρούνται οι ημερολογιακές ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας.

• Αφαιρούνται οι ημέρες απεργίας, στάσεων εργασίας, οι άδειες σπουδαστών, οι γονικές άδειες, καθώς και οι συνδικαλιστικές άδειες, εφόσον όλες αυτές είναι άνευ αποδοχών. Επειδή οι στάσεις εργασίας είναι ώρες αποχής από την εργασία, αυτές πρέπει να αθροιστούν και στη συνέχεια να διαιρεθούν με τις ώρες της ημερήσιας απασχόλησής των για να προσδιοριστούν οι ημέρες της αποχής.

• Αφαιρούνται οι ημέρες άδειας άνευ αποδοχών, καθώς και τα διαστήματα που δεν απασχολούνται οι μισθωτοί των εποχικών κυρίως επιχειρήσεων, γιατί η σύμβαση εργασίας τους είναι σε αναστολή.

• Αφαιρούνται οι ημέρες ασθένειας που οι μισθωτοί έχουν υπερβεί τα όρια της βραχείας διάρκειας.

• Αφαιρούνται οι ημέρες ασθένειας που οι μισθωτοί επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

• Αφαιρούνται οι ημέρες στράτευσης των μισθωτών που υπηρέτησαν τη θητεία τους.

• Αφαιρούνται οι ημέρες της ειδικής άδειας μητρότητας (6 μηνών ή μέρος αυτών) που η μητέρα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

Παράδειγμα

Μισθωτός (γυναίκα) με ενεργό εργασιακή σχέση από 1.1-30.4.2017 αρρώστησε από 7.2 έως 19.2.2017 και επιδοτήθηκε από 10.2 έως 19.2.2017, συμμετείχε σε απεργία από 20.2 έως 25.2.2017 και σε επίσχεση εργασίας από 2.3 έως 12.3.2017 και απουσίασε λόγω υποχρεωτικής άδειας κύησης από 10.4.2012 και μετά. Ζητείται να προσδιοριστούν τα ημερομίσθια του Δώρου Πάσχα.

Απάντηση:

Από 7.2 έως 9.2 ημέρες που δεν αφαιρούνται 3 –

» 10.2 » 19.2 » » αφαιρούνται – 10

» 20.2 » 25.2 » » αφαιρούνται – 6

» 2.3 » 12.3 » » δεν αφαιρούνται 11 –

» 10.4 » 30.4 » » δεν αφαιρούνται 16 –

30 16

΄Aρα, ημέρες εργασιακής σχέσης 120 – 16 = 104 και

104 : 8 = 13 ημερομίσθια Δώρου Πάσχα δικαιούται αυτή η μισθωτός.

3. Προσδιορισμός αποδοχών Δώρου Πάσχα

α) Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα γίνεται με βάση τις «τακτικές αποδοχές» που δικαιούνται οι μισθωτοί την 15η ημέρα πριν το Πάσχα (δηλ. την 25.3.2018) ή εκείνη της λύσης της σχέσης εργασίας (με καταγγελία ή απομάκρυνση ή οικειοθελή αποχώρηση ή θάνατο του μισθωτού κ.λπ.). Προκειμένου περί μερικής απασχόλησης ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές που αντιστοιχούν στη μειωμένη απασχόληση. Τέλος, εάν μεσολαβήσει αύξηση αποδοχών μετά την 31.3.2012 ή από την ημέρα της λύσης της σχέσης εργασίας με αναδρομική ισχύ, ο μισθωτός δικαιούται συμπληρωματικού δώρου.

Τακτικές αποδοχές είναι ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή κατ΄ επανάληψη, περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Οι ανωτέρω πρόσθετες παροχές σε χρήμα αποτελούνται από: Την αμοιβή της απλής πρόσθετης εργασίας, την αμοιβή της υπερεργασίας (ωρομίσθιο και προσαύξηση), την αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (ωρομίσθιο και προσαύξηση), μόνο την προσαύξηση (75%) της νόμιμης απασχόλησης κατά τις Κυριακές (και εφόσον γι΄ αυτές χορηγήθηκε ρεπό) ή επίσημες αργίες και μόνο την προσαύξηση (25%) για απασχόληση τη νύχτα.

Στις προαναφερόμενες πρόσθετες παροχές πρέπει να προστεθούν και παροχές όπως: Πριμ παραγωγής, παρουσίας, προμήθειες κ.λπ., η αποζημίωση εκτός έδρας που καταβάλλεται σταθερά κάθε μήνα και δεν αντιπροσωπεύει διανυκτερεύσεις, όπως και τα οδοιπορικά, εφόσον δεν αφορούν σε μετακινήσεις του μισθωτού. Επίσης, σύμφωνα με την , στην περίπτωση ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού μιας επιχείρησης από τον εργοδότη, ο οποίος συνάπτοντας γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, αναλαμβάνει να καλύπτει αυτός, ολικά ή εν μέρει, το ασφάλιστρο αυτό αποτελεί πρόσθετη παροχή.

Για τον προσδιορισμό της προσαύξησης του καταβαλλόμενου ωρομισθίου (συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των εις είδος παροχών), πρέπει να αθροιστούν όλες οι ανωτέρω πρόσθετες παροχές και να διαιρεθούν με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών της περιόδου που αντιστοιχούν σε κάθε μισθωτό (η εβδομάδα επί 5ημέρου είναι 6 ημέρες, ο μήνας για τους αμειβόμενους με μισθό είναι πάγια 25 ημέρες και για τους ημερομίσθιους στο 6ήμερο σύστημα είναι οι πραγματικές εργάσιμες ημέρες) και το πηλίκο που θα προκύψει πρέπει να προστεθεί στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

Εκτός από τις ανωτέρω πρόσθετες παροχές, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην καταβολή επιδόματος ισολογισμού σε ορισμένους μισθωτούς που το δικαιούνται ή ακόμη και σε άλλους που δεν το δικαιούνται αλλά πάγια τους καταβάλλεται. Το επίδομα αυτό εάν καταβληθεί πριν την 30.4 κάθε έτους πρέπει να προσαυξήσει τις αποδοχές του Δώρου Πάσχα με το 1/8 του ποσού που κατέβαλε η επιχείρηση. Εάν όμως το επίδομα αυτό καταβληθεί μετά την 30.4 θα προσαυξήσει με το 1/8 αυτού τις αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων (δηλαδή αυτό χορηγείται μόνο στο ένα Δώρο).

Το συνολικό ποσό του Δώρου Πάσχα, όπως αυτό προκύπτει από τους ανωτέρω υπολογισμούς, πρέπει να προσαυξηθεί και με αναλογία του επιδόματος αδείας, το οποίο ως ετήσια αμοιβή ανήκει στις τακτικές αποδοχές και είναι ίσο με 4,166% των τακτικών αποδοχών (μισθού ή ημερομισθίου) ή συντελεστής 0,04166 (δηλ. 0,5 : 12 = 0,04166 ή 13 : 312 = 0,04166 δηλ. εβδομάδες 52 χ 6 = 312 ημερομίσθια).

Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση, κατά πάγια τακτική, εφαρμόζει αυτή τη διάταξη που θέτει πλαφόν ως προς το συνολικό ποσό του Δώρου Πάσχα (ή το 100πλάσιο για το Δώρο Χριστουγέννων) για τους υψηλόμισθους μισθωτούς.

β) Η ρητή συμφωνία μεταξύ μισθωτού και εργοδότη για καταβολή αποδοχών επιπλέον των νομίμων για να καλύπτονται τα Δώρα είναι νόμιμη . Εξαιρείται μόνο το Δώρο των Οικοδόμων .

γ) Τα δώρα εορτών (ΔΧ και ΔΠ) δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά σε χρήμα μόνο .

4. Προσδιορισμός αποδοχών Δώρου Πάσχα με συντελεστή, όταν οι μισθωτοί δεν δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο

4.1 Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που δεν απασχολήθηκαν όλη την περίοδο 1.1-30.4.2018 ο συντελεστής προσδιορισμού απευθείας του Δώρου Πάσχα σε συνδυασμό με τις ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σχέσης εργασίας είναι 0,004166 (δηλ. 0,5 : 120 = 0,004166). ΄Αρα για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα της σχέσης εργασίας ο μισθωτός δικαιούται για το ΔΠ 0,004166 του μηνιαίου μισθού του. Π.χ. Υπάλληλος βιομηχανίας με μηνιαίο μισθό 1.300,00 € και εργασιακή σχέση 65 ημερολογιακών ημερών δικαιούται μικτές αποδοχές για Δώρο Πάσχα 366,70 €, βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

• Ημέρες 65 x 0,004166 x 1.300,00 = 352,03 €

Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας

352,03 x 0,04166 = 14,67 €

Σύνολο (ή 352,03 x 1,04166) 366,70 €

ή

• Ημέρες 65 : 8 = 8,125 ημερομίσθια και 1.300,00 : 30 = 43,33 € ημερομίσθιο

Ημερομίσθια 8,125 x 43,33 x 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας) = 366,73 €

• Βάσει πίνακα της παρ. 8: 0,27082 χ 1300,00 χ 1,04166 = 366,73 € ή 8,125 χ 43,33 χ 1,04166 = 366,73 €

4.2 Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο ο υπολογισμός είναι ο ίδιος (ως ανωτέρω 4.1) αλλά ο συντελεστής διαφέρει και είναι 0,125 και προκύπτει από τη σχέση 15 : 120 = 0,125 (ή 1 : 8 = 0,125). Π.χ. Εργάτης βιομηχανίας με ημερομίσθιο 34,00 € και εργασιακή σχέση 70 ημερολογιακών ημερών δικαιούται μικτές αποδοχές Δώρου Πάσχα 309,89 € βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

• Ημέρες 70 x 0,125 x 34,00 = 297,50 €

Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας

297,50 x 0,04166 = 12,39 €

Σύνολο (ή 297,50 x 1,04166) 309,89 € ή

• Ημέρες 70 : 8 = 8,75 ημερομίσθια και

8,75 x 34,00 x 1,04166 = 309,89 €

• Βάσει πίνακα της παρ. 8: 8,75 χ 34,00 χ 1,04166 = 309,89 €

5. Παραδείγματα υπολογισμού Δώρου Πάσχα

Πριν από τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν, παραθέτουμε γενικές διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο προσδιορισμού των ημερομισθίων που αντιστοιχούν στο Δώρο Πάσχα (1.1 έως 30.4). Στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ΔΠ.

Ημερομίσθιοι: Ημερολογιακές ημέρες 120

» Εργάσιμες ημέρες 103

Με μηνιαίο μισθό Ημερολογιακές ημέρες 120

» Εργάσιμες ημέρες (4 x 25) 100

α) Εφόσον για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας ένας μισθωτός δικαιούται ένα (1) ημερομίσθιο δώρο, έπεται ότι για μία (1) ημερολογιακή ημέρα δικαιούται 0,125 ημερομίσθια (1 : 8 = 0,125).

Π.χ. Ημέρες 20 x 0,125 = 2,5 ημερομίσθια (τόσο για αυτόν που αμείβεται με ημερομίσθιο όσο και για εκείνον που αμείβεται με μηνιαίο μισθό) ή 25 x 0,125 = 3,125 ημερομίσθια κ.ο.κ.

β) Για εκείνους τους μισθωτούς (υπαλλήλους και εργάτες) που αμείβονται με μηνιαίο μισθό μπορούμε να προσδιορίσουμε απευθείας το ποσό του δώρου, εφόσον για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα σχέσης εργασίας αντιστοιχεί το 0,004166 του μηνιαίου μισθού (ή 0,5/120 = 0,004166) π.χ. μισθός 1.200,00 € και ημέρες 20 x 0,004166 = 0,0833 χ 1.200,00 = 100,00 € ΔΠ (ή ημέρες ημερολογιακές 20 : 8 = 2,5 ημερομίσθια και 1.200,00 : 30 = 40,00 € και ΔΠ 2,5 χ 40,00 = 100,00 €). Βλέπε και σχετικό πίνακα παρακάτω παρ. 8.

Προσοχή: Το ποσό του ΔΠ που προσδιορίζεται ως ανωτέρω με το συντελεστή δεν περιλαμβάνει την προσαύξηση από την αναλογία του επιδόματος αδείας. Ο μισθός έχει διαιρεθεί διά 30 επειδή τα ημερομίσθια του δώρου είναι λιγότερα των 12,5 ημερομισθίων (1/2 μισθού).

Παράδειγμα 1ο

Υπάλληλος λογιστηρίου βιομηχανικής επιχείρησης (έγγαμη) έχει προσληφθεί το έτος 1990, αμείβεται με μηνιαίο μισθό € 1.200,00 και έχει συνάψει με τον εργοδότη ατομική σύμβαση για εβδομαδιαία απασχόληση 38 ωρών, η εβδομαδιαία όμως απασχόλησή της επί 5νθήμερο είναι 45 ώρες. Ζητείται, να προσδιοριστούν οι μικτές αποδοχές του Δώρου Πάσχα, το κόστος της επιχείρησης και το καθαρό πληρωτέο ποσό, έχοντας υπόψη τα εξής:

α) Το επίδομα ισολογισμού πληρώθηκε στις 31.3.2018 και ανέρχεται στο ποσό των € 740,00 (μικτά).

β) Το μήνα Ιανουάριο του 2018 απουσίασε αδικαιολογήτως επί 7 συνεχείς ημέρες και επιπλέον για άλλες 17 συνεχείς ημέρες επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ, ενώ οι εργάσιμες ημέρες για τα ανωτέρω διαστήματα είναι 20 (δηλ. συμπεριλαμβάνεται και το Σάββατο).

γ) Από 1.4.2018 άρχισε η άδεια κύησης με επιδότηση από το ΙΚΑ.

δ) Από 1.1.2018 έως 31.3.2018 εργάστηκε πέρα από την ατομική της εβδομαδιαία σύμβαση ως κάτωθι:

– Απλή πρόσθετη εργασία ώρες 20

– Υπερεργασία » 50

– Νόμιμη υπερωρία » 20

– Υπερωρία του ΝΔ 264/73  » 18

– Κυριακές και αργίες με άδεια και ρεπό » 24

– Κυριακές με άδεια αλλά χωρίς ρεπό » 8

– Κατ΄ εξαίρεση υπερωρίες » 20

Απάντηση:

• Το ΔΠ είναι 12,5 ημερομίσθια ή 1.200,00/2 = 600,00 € όταν είναι ακέραιο. Όταν το ΔΠ δεν είναι ακέραιο οι μισθωτοί, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης, δικαιούνται και 1 ημερομίσθιο δώρου Πάσχα ή 120/15 (1.1 έως 30.4.2012 = 120 ημέρες).

• Οι ημερολογιακές ημέρες για τις οποίες θα υπολογιστεί ΔΠ για την ανωτέρω υπάλληλο είναι 96 120 – (17 + 7) και 96 : 8 = 12 ημερομίσθια ΔΠ δικαιούται (βλ. και σχετικό πίνακα παρ. 8).

• Στους υπαλλήλους όταν απουσιάσουν από την εργασία τους αδικαιολόγητα ή επιδοτηθούν από το ΙΚΑ ή άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό, τους αφαιρείται το 1/15 του μισού μισθού (ή 600,00/15 = 40,00 €) για κάθε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας.

• Οι ημέρες κύησης και λοχείας αδιαφόρως εάν επιδοτούνται ή όχι από το ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο δεν αφαιρούνται, προκειμένου να προσδιοριστούν τα δικαιούμενα ημερομίσθια του ΔΠ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω για τον προσδιορισμό των μικτών αποδοχών του ΔΠ προβαίνουμε στους παρακάτω υπολογισμούς:

α) Επειδή το ΔΠ στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ακέραιο (12,5 x 48,00 = 600,00 €) θα μετατρέψουμε τα δικαιούμενα ημερομίσθια σε τριακοστά (1/30) του μισθού (και όχι σε εικοστά πέμπτα) γιατί η ΥΑ γράφει «1/15 του μισού μηνιαίου μισθού» για κάθε ένα ημερομίσθιο ΔΠ το οποίο είναι € 40,00 (1.200,00 : 30 ή 600,00 : 15 = 40,00).

β) Το αμέσως παραπάνω (α) ημερομίσθιο πρέπει να προσαυξηθεί και με κάποιο ποσό από τις παρακάτω πρόσθετες αμοιβές, ώστε τελικά να προσδιοριστεί το ημερομίσθιο των «τακτικών αποδοχών», αφού προηγουμένως προσδιορίσουμε το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο ως εξής: 1.200,00 : 25 = 48,00 x 6 : 38 = 7,58 € και στη συνέχεια μετατρέπουμε τις παρακάτω ώρες σε απλά ωρομίσθια.

– Απλή πρόσθετη εργασία ώρες 20 x 1 = 20

– Υπερεργασία » 50 x 1,20 = 60

– Νόμιμη υπερωρία » 20 x 1,40 = 28

– Υπερωρία ΝΔ 264/73  » 18 x 1,60 = 28,8

– Κυριακές και αργίες » 24 x 0,75 = 18

– Κυριακές με άδεια αλλά χωρίς ρεπό » 8 = 0

– Κατ΄ εξαίρεση υπερωρίες » 20 = 0

Σύνολο απλών ωρομισθίων 154,8

Απλά ωρομίσθια 154,8 x 7,58 = 1,173,40 €

και 1.173,40 € : 80 = 14,67 € οι εργάσιμες ημέρες των υπαλλήλων είναι 100 (4 μήνες x 25) μείον 20 = 80 ημέρες. ΄Αρα, για κάθε μία εργάσιμη ημέρα (και το Σάββατο) το ημερομίσθιο πρέπει να προσαυξηθεί με το ποσό των 14,67 €.

Επομένως, το μέσο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο (τακτικών αποδοχών) είναι (α + β) ή € 54,67 (40,00 + 14,67).

Δικαιούμενα ημερομίσθια 96 : 8 = 12 και 12 x 54,67 = 656,04 €

Πλέον: Αναλογία επιδόματος Ισολογισμού 740,00 : 8 = 92,50 €

748,54 €

Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 748,54 x 4,166% = 31,18 €

Μικτές αποδοχές Δώρου Πάσχα 779,72 € (ή 748,54 x 1,04166 = 779,72 €)

• Προσδιορισμός εισφορών ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ

α) Μισθωτού 779,72 x 16,5% = 128,66 €

β) Εργοδότη 779,72 x 28,56% = 222,69 €

• ΦΜΥ 779,72 – 128,66 = 651,06 x 10% = 65,11 €

• Κόστος επιχείρησης 779,72 + 222,69 = 1002,41 €

• Καθαρό πληρωτέο ποσό 779,72 – (128,66 + 65,11) = 585,95 €

Παράδειγμα 2ο

Εργάτης προσλήφθηκε σε βιομηχανία την 29.12.2016 (Τρίτη) με 5νθήμερη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή) και εργασία 45 ώρες την εβδομάδα με ημερομίσθιο 36,00 € (νόμιμο και καταβαλλόμενο). Απουσίασε από 2.1.2018 (Δευτέρα) έως και 10.1.2018 (Τρίτη) λόγω ασθένειας και δεν επιδοτήθηκε γιατί δεν είχε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενώ ο εργοδότης για το διάστημα αυτό δεν τον πλήρωσε γιατί δεν είχε υποχρέωση από το νόμο.

Το υπόλοιπο διάστημα της εργασιακής σχέσης μέχρι 30.4.2012 αυτός πέρα από την υπερεργασία των 85 ωρών εργάστηκε μία Κυριακή (ή 8 ώρες) χωρίς άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ εργάστηκε και 1 εβδομάδα σε νυχτερινή βάρδια. Απουσίασε αδικαιολόγητα από 4.3 έως 11.3.2018 και οι εργάσιμες ημέρες αυτής της απουσίας είναι 7. Ζητείται να προσδιοριστούν οι μικτές αποδοχές του Δώρου Πάσχα.

Απάντηση

α) Από τις 120 ημερολογιακές ημέρες (1.1 έως 30.4.2018) πρέπει να αφαιρεθούν μόνο οι αδικαιολόγητες απουσίες που είναι ημέρες 8 και έτσι η εργασιακή σχέση είναι 112 (120 – 8) και δικαιούται 14 ημερομίσθια ΔΠ (ή 112 : 8 = 14, βλ. και σχετικό πίνακα παρακάτω παρ. 8).

β) Το ωρομίσθιο είναι 36,00 x 6 : 40 = 5,40 €.

γ) Υπερεργασία ώρες 85 x 5,40 + (85 x 5,40 x 20%) = 550,80 €.

δ) Αμοιβή Κυριακής ώρες 8 x 5,40 + (8 x 5,40 x 75%) = 75,60 €.

ε) Νυχτερινή εργασία ώρες 40 x 5,40 + (40 x 5,40 x 25%) = 216,00 + 54,00 = 270,00 €.

στ) Οι εργάσιμες ημέρες των εργατών είναι : 103 – 7 (αδικαιολόγητες απουσίες κατά τις εργάσιμες ημέρες) = 96 εργάσιμες ημέρες.

Το ημερομίσθιο των 36,00 € θα προσαυξηθεί και από αναλογία των παρακάτω πρόσθετων αμοιβών:

– Υπερεργασία 550,80 €

– Προσαύξηση Κυριακών (παράνομη εργασία) 0 €

– Προσαύξηση νυχτερινής απασχόλησης 54,00 €

Σύνολο 604,80 €

και 604,80 : 96 = 6,30 € προσαύξηση του ημερομισθίου.

΄Αρα, μικτές αποδοχές Δώρου Πάσχα:

Ημερομίσθια 14 x 42,30 € = 592,20 € (ή 36,00 + 6,30 = 42,30)

Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 4,166% = 24,67 €

Σύνολο (ή 592,20 x 1,04166) 616,87 €

Παράδειγμα 3ο

Υπάλληλος επιχείρησης με πρόσληψη το 1990 και με μηνιαίο μισθό € 4.000,00 απουσίασε αδικαιολόγητα από 2.2 έως και 9.2 και για το διάστημα 7.3 έως και 22.3 πήρε άδεια άνευ αποδοχών, ενώ από 6.4 έως και 20.4 κλήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας να συμμετέχει σε στρατιωτική άσκηση. Ζητείται να προσδιοριστούν οι μικτές αποδοχές του Δώρου Πάσχα και το κόστος της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

α) Η επιχείρηση, κατά πάγια τακτική, σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων και των υψηλόμισθων) εφαρμόζει πλήρως την εργατική νομοθεσία.

β) Το κατώτατο ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ είναι 33,57 €.

γ) Οι εργάσιμες ημέρες κατά τα διαστήματα της αδικαιολόγητης απουσίας και άδειας άνευ αποδοχών είναι 21 (24 – 3 Κυριακές = 21).

δ) Ο ανώτατος τεκμαρτός ημερήσιος μισθός του ΙΚΑ είναι 97,29 € (για το 2012).

Απάντηση

• Οι ημερολογιακές ημέρες της εργασιακής σχέσης είναι 120 και αφαιρούνται μόνο οι ημέρες της αδικαιολόγητης απουσίας (8) και της άδειας άνευ αποδοχών (16) ή συνολικά 24 και μένουν 96 (120-24). Οι ημέρες της στρατιωτικής άσκησης δεν αφαιρούνται επειδή είναι μικρότερες των 30. ΄Αρα, τα δικαιούμενα ημερομίσθια ΔΠ είναι 12 (96 : 8 = 12, βλ. και σχετικό πίνακα παρακάτω παρ. 8).

• Οι αποδοχές δεν θα υπολογιστούν με τον καταβαλλόμενο μισθό (δηλ. τις 4.000,00 €), αλλά θα περιοριστούν στο 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που είναι € 1.678,50 (50 x 33,57 = 1.678,50) βάσει των δεδομένων της άσκησης.

Επομένως, για κάθε ημέρα ΔΠ δικαιούται € 111,90 (1.678,50 : 15 = 111,90) και έτσι οι μικτές αποδοχές του ΔΠ είναι € 1,342,80 (12 x 111,90 = 1.342,80).

• Οι εισφορές του εργοδότη προς το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, εφόσον αυτός ο μισθωτός είναι ασφαλισμένος πριν την 31.12.92, δεν πρέπει να υπολογίζονται σε αποδοχές που να υπερβαίνουν τον ανώτατο τεκμαρτό μισθό του ΙΚΑ που είναι € 1.167,48 (12 x 97,29 = 1.167,48). Έτσι, οι εισφορές ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ είναι € 333,44 (1.167,48 x 28,56% = 333,44).

• Κατόπιν των ανωτέρω, το κόστος της επιχείρησης από το ΔΠ ανέρχεται στο ποσό των € 1.676,24 (1.342,80 + 333,44 = 1.676,24).

Σημειώσεις: α) Επειδή το ΔΠ στο παράδειγμά μας δεν είναι πλήρες, το ημερομίσθιο του υπαλλήλου είναι ίσο με το 1/30 του μισθού του (και όχι με το 1/25), γιατί θεωρητικά ολόκληρο το δώρο αντιστοιχεί σε 15/30. Οι εισφορές όμως σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούν να υπολογιστούν σε ποσό αποδοχών μεγαλύτερο του μισού τεκμαρτού μηνιαίου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ των 1.216,13 € για το 2012 (ή 97,29 x 12,5 = 1.216,13 €).

Με βάση τα αμέσως παραπάνω, εάν ο μισθωτός του ανωτέρω παραδείγματος δικαιούταν 13 ημερομίσθια ΔΠ, τότε οι εισφορές δεν θα υπολογίζονταν στο ποσό των € 1.264,77 (97,29 x 13 = 1.264,77), αλλά στο ποσό των € 1.216,13.

β) Τις εργάσιμες ημέρες των ανωτέρω απουσιών (21) δεν χρειάστηκε να τις χρησιμοποιήσουμε, γιατί υπάρχει πλαφόν αφενός και αφετέρου αυτές θα λαμβάνονταν υπόψη μόνο εάν δεν υπήρχε ο περιορισμός και στην περίπτωση που ο μισθωτός είχε και πρόσθετες αποδοχές.

γ) Λόγω του περιορισμού οι αποδοχές του δώρου δεν προσαυξάνονται με αναλογία επιδόματος αδείας.