Ψηφίστηκε τελικά ο Νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ο οποίος προβλέπει συνοπτικά τα εξής :
Κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Ν.4172/2013 μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με τις εξής τρεις προϋποθέσεις:
Να είχε οφειλές στις 31/12/2016 σε τράπεζες ή Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΟΤΑ ή πιστωτές με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών
Οι συνολικές οφειλές του να ξεπερνούν τις 20.000€
Για όποιον τηρεί απλογραφικό σύστημα να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις – πριν την υποβολή της αίτησης – χρήσεις, ενώ για όποιον τηρεί διπλογραφικό σύστημα μπορεί να υπαχθεί εφόσον σε μια από τις τρεις τελευταίες – πριν την υποβολή – χρήσεις:
α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β) έχει θετική καθαρή θέση.
Άρα, η πρώτη εξαίρεση παρέχεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς εμπορική ιδιότητα.
Ποια είναι αυτά;
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ήδη καταργημένο άρθρο 48 του Ν. 2238/1994, δηλαδή ιατροί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, οικονομολόγοι, λογιστές, φοροτεχνικοί, δημοσιογράφοι, κ.λπ.
Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;
Όσοι κατά την 31/12/2016 είχαν οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση με καθυστέρηση 90 ημερών, όσοι είχαν οφειλές και τις ρύθμισαν μετά την 1/7/2016 ή είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή σε Ασφαλιστικό Φορέα ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να υπαχθούν στη ρύθμιση:
α) όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για να πτωχεύσουν, εκτός κι εάν παραιτηθούν από την πτώχευση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
β) όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκτός κι εάν υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών ή εάν είναι νομικό πρόσωπο αποφασιστεί η αναβίωσή του πριν την υποβολή της αίτησης
γ) όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή (εκτός ΦΠΑ, ΦΚΕ, κ.λπ.)
δ) όσοι έχουν νομιμοποιήσει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.
Από την ημερομηνία που ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος με τα στοιχεία είναι πλήρης, την κοινοποιεί εντός 2 ημερών σε όλους τους πιστωτές.
Από την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης και για χρονικό διάστημα 70 ημερών, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (και από το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς).
Ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ώστε αυτός να παραμείνει στη ρύθμιση:
Έχει δικαίωμα να χάσει μέχρι τρεις (3) δόσεις, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή απώλεια ρύθμισης, έρχεται κι όταν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει τις οφειλές του ή δεν υποβάλλει τις φορολογικές του δηλώσεις, ΑΠΔ, κ.λπ. μετά τις 31/12/2016.
Το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Φορείς μπορούν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση οφειλών, καθώς και στη δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών.
Η αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο είναι μηνιαία και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120 δόσεις, ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50€.
Ειδικά για τις οφειλές εκείνες όπου το ποσό της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο είναι μέχρι 20.000€, η αποπληρωμή έχει ως εξής:
α) για οφειλές έως 3.000€ γίνεται σε 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50€
β) για οφειλές άνω των 3.000€ γίνεται σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50€ Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή βασικής οφειλής, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών.
Είμαστε σε αναμονή των διευκρινιστικών εγκυκλίων.