– Στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον οι εκπρόσωποί τους ή η ταχυδρομική διεύθυνσή τους, υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής.
– Στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του νομού των λοιπών περιοχών της χώρας εφόσον οι εκπρόσωποί τους ή η ταχυδρομική διεύθυνσή τους, υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού. Ειδικά για το Νομό Θεσσαλονίκης αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ΄ Θεσ/νίκης.

Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω taxisnet (www.aade.gr).

Για τους συζύγους (ή ΜΣΣ) που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία, από φέτος παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσης τους. Αν για παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του φόρου ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο.

Στο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) προστέθηκε (ή μάλλον επανήλθε) ο κωδικός 320, ο οποίος θα είναι προσυμπληρωμένος σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου του Τaxis στην περίπτωση που η σύζυγος ή το «μέρος συμφώνου συμβίωσης» είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του ενός εκ των δύο συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία από τον άλλο. Συγκεκριμένα, στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 ο κωδικός 319 για το σύζυγο ή 320 για τη σύζυγο (ή ΜΣΣ) θα είναι προσυμπληρωμένος, ανάλογα αν και οι δύο ή ο ένας εκ των δύο έχει την φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό.

Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού, από φέτος επιβεβαιώνουν τη ΧΩΡΑ Φορολογικής Κατοικίας τους (π.χ. Αυστραλία, Ν. Αφρική, κ.λπ.), ώστε η ελληνική φορολογική διοίκηση να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες.

Η ΧΩΡΑ φορολογικής κατοικίας, εμφανίζεται όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με την χώρα φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων ή το πεδίο της χώρας φορολογικής κατοικίας είναι συμπληρωμένο με «999», θα πρέπει να τροποποιήσει το σχετικό πεδίο. Οι εν λόγω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, να προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence-certificate) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποδείξουν τη ΧΩΡΑ φορολογικής τους κατοικίας.

Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού εξαιρούνται από την υποχρεωτική αναγραφή ΑΜΚΑ (κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων τους).

Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού ορίζουν φορολογικό εκπρόσωπο (αντίκλητο)με εξουσιοδότηση (με γνήσιο υπογραφής) ή με πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα (άρθρο 8 ΚΦΔ).

Ο φορολογικός εκπρόσωπος (αντίκλητος) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ουδεμία ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του
φορολογούμενου. (ΠΟΛ.1283/30-12-2013).

Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.

Αντιθέτως, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1067/2015).

Θεωρείται πραγματικό εισόδημα το 0,01 τόκων;; ΝΑΙ (δεν τίθενται από τις διατάξεις όριο).

Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου που προκύπτει από την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων (δηλαδή δεν έχουν αφορολόγητο). Έτσι και αλλιώς και για φέτος (φ.ε.2016) ουδείς φορολογούμενος θα συμπληρώσει τον σχετικό κωδ. 049, ο οποίος είναι απενεργοποιημένος.

Τα «τεκμήρια» στους Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού:

Με την περ. η’ του άρθρου 33 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4330/2015 (έναρξη ισχύος σύμφωνα με την παρ.6 του ίδιου άρθρου και νόμου, για το φορολογικό έτος 2014 και εξής), ορίζεται πλέον ότι:

Δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 (π.χ. τεκμήριο για δευτερεύουσα κατοικία ή για αυτοκίνητο ή η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη, κ.λπ.) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και

Δεν εφαρμόζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32(π.χ. δαπάνη αγοράς ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους, απόσβεση δανείων, κ.λπ.), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα

Στην περίπτωση που ο κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό εισόδημα (ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος) στην Ελλάδα, εμπίπτει στην εφαρμογή των τεκμηρίων του άρθρου 32.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού:

Οι φορολογικοί κάτοικοι Εξωτερικού υπόκεινται σε καταβολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης από φέτος υπολογίζεται κλιμακωτά και όχι με ένα συντελεστή επί του συνολικού εισοδήματος.

Ακόμη από φέτος το τεκμαρτό εισόδημα για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη μετά τις μειώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου), κάτι που δεν ίσχυε μέχρι το φ.ε.2015 (ΠΟΛ.1087/2016). Προκειμένου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνεται κατά 30% (ΠΟΛ.1034/2017).

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης των Φορολογικών Κατοίκων Εξωτερικού:

Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την φορολογική κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρ. 21 του Ν.3943/2011, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και επομένως ΔΕΝ επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο από το Εξωτερικό:

Η πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο από το εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τις χώρες της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ-Single Euro Payment Area). (Οι χώρες της ζώνης SEPA είναι οι 28 χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό). Η καταβολή γίνεται με Sepa Credit Transfer σε ευρώ με παραλήπτρια Τράπεζα την Τράπεζα της Ελλάδος και αριθμό λογαριασμό IBAN:

Για ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ.: GR3901000230000000481090509

Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε σύζυγο ή «μέρος συμφώνου συμβίωσης» να δηλώσει το δικό του αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο κάτω μέρος της 4ηςσελίδας του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1. Σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι να καταστεί δυνατή στο μέλλον η αυτόματη διενέργεια συμψηφισμών επιστροφών φόρου με φορολογικές οφειλές.

Ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, των Φορολογικών Κατοίκων Εξωτερικού:

Καταρχήν οι δηλώσεις υποβάλλονται έως 30/06/2017 φέτος έως 30/06/2017.

Ειδικά όσοι μετέβαλαν ή μεταβάλουν την φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2016, μπορούν να υποβάλουν την δήλωση τους, έως 31/12/2017 (παρ. 3 άρθρου 67 ΚΦΕ, ΠΟΛ.1058/2015).

Στις συντάξεις Φορολογικών Κατοίκων Εξωτερικού, ελέγχουμε την Σ.Α.Δ.Φ.Ε. και ειδικά:

– αν φορολογείται και στα δύο συμβαλλόμενα Κράτη.
– αν φορολογείται μόνο στο Κράτος της κατοικίας.
– αν φορολογείται μόνο στο Κράτος πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη).

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ:

Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού: Έντυπο Ε1:
Μισθοί ημεδαπής χωρίς ΣΑΔΦΕ Πίνακας 4Α-κωδ.301-302
Μισθοί ημεδαπής με ΣΑΔΦΕ (φορολογία και στα 2 κράτη ή μόνο στην Ελλάδα) Πίνακας 4Α-κωδ.301-302
Κύριες συντάξεις/επικουρικές ημεδαπής χωρίς ΣΑΔΦΕ Πίνακας 4Α-κωδ.303-304/321-322
Κύριες συντάξεις/επικουρικές ημεδαπής με ΣΑΔΦΕ (φορολογία και στα 2 κράτη ή μόνο στην Ελλάδα) Πίνακας 4Α-κωδ.303-304/321-322
Φόρος ημεδαπής που αναλογεί/παρακρατήθηκε Πίνακας 4Α-κωδ.313-314/315-316
Μισθοί/συντάξεις ημεδαπής με ΣΑΔΦΕ (φορολογία μόνο στο άλλο κράτος) Πίνακας 6-κωδ.659-660/619-620