Φορολογικές Δηλώσεις 2018 : Πότε υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση οι 18χρονοι


Φορολογική δήλωση υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι:
Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2017 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
Έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.
Τα εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη που έχουν εισοδήματα:
i. Εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση (μισθός).
ii. Συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.
Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου;
Εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου θεωρούνται:
Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε κατηγορίας (πηγής).
Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Τα τέκνα του φορολογουμένου και οι αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
Οι ανιόντες, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Ανήλικα, ορφανά από πατέρα και μητέρα, που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Πώς φορολογείται το εισόδημα των ανήλικων τέκνων;
Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Ποιες κατηγορίες εισοδημάτων φορολογούνται στο όνομα του ανηλίκου;
Το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων, οι οποίες φορολογούνται στο όνομά του:
Α. Το εισόδημα που αποκτά από εργασιακή σχέση (μισθωτή εργασία κ.λπ.).
Β. Οι συντάξεις που περιήλθαν σε αυτό λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.
Πότε τα ενήλικα τέκνα (που έχουν κλείσει το 18ο έτος) θεωρείται ότι αποκτούν εισόδημα;
Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, έστω και ένα λεπτό του ευρώ, ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.
Πραγματικό εισόδημα, που μπορεί να οδηγήσει στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θεωρείται και το εισόδημα από τόκους καταθέσεων, έστω και ένα λεπτό.
Για τον λόγο αυτό, όταν ανοίγουμε λογαριασμό σε τράπεζα πρέπει, εκτός από τον σπουδαστή/φοιτητή, να βάζουμε συνδικαιούχο και ένα από τους γονείς, ώστε να δηλώνει αυτός τους τόκους καταθέσεων.
Να θυμίσουμε ότι, σε περίπτωση συνδικαιούχων λογαριασμού καταθέσεων, του τόκους τους δηλώνει ως εισόδημα αυτός που πραγματικά έχει την κατάθεση και όχι όλοι οι συνδικαιούχοι.
Το τεκμαρτό εισόδημα που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής/φοιτητής μπορεί να προέρχεται από την απόκτηση ενός αυτοκινήτου, που είναι στο όνομά του.
Πώς δηλώνεται η φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη;
Δεν θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα η κατοικία που έχει φοιτητής ή σπουδαστής σε άλλη πόλη, εκτός του τόπου κύριας κατοικίας των γονέων του.
Η φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη από αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας του φοιτητή ή της φοιτήτριας, είναι αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, άσχετα αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού.
Σε περίπτωση, όμως, που η φοιτητική κατοικία είναι στην ίδια πόλη με τους γονείς, τότε ο σπουδαστής/φοιτητής έχει την υποχρέωση υποβολής δικής του δήλωσης.
Πότε τα ενήλικα τέκνα που έχουν εισόδημα είναι και εξαρτώμενα μέλη;
Όπως προείπαμε, αν ένα ενήλικο τέκνο άνω τον 18 ετών πληροί τις προϋποθέσεις να είναι εξαρτώμενο μέλος και έχει εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ, μπορεί να μπει και στη δήλωση του γονέα που έχει τη γονική επιμέλεια.
Για παράδειγμα, αν έχει εισόδημα από ενοίκια 2.400 ευρώ (12 μηνιαία ενοίκια των 200 ευρώ) τότε μπορεί να μπει και στη δήλωση των γονέων ως εξαρτώμενο μέλος.
Πώς αποδεικνύουμε την ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους;
Τα εξαρτώμενα μέλη αναφέρονται στον πίνακα 8 του Εντύπου Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.
i. Για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
ii. Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του.
iii. Για τα στρατευμένα τέκνα, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας. iv. Για τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη, απαιτούνται στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και τον βαθμό συγγένειας.
Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση ή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 ότι μέσα σε εύλογο χρόνο θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση. Για τα ανήλικα τέκνα υπάρχει υποχρέωση αναγραφής μόνο του ΑΜΚΑ, ενώ για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα είναι υποχρεωτικός και ο ΑΦΜ.