Περιπτώσεις μείωσης προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Φυσικών Προσώπων

Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50%

Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50% στην πρώτη δήλωση. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό (παρ. 1 άρθρου 69 ΚΦΕ).

Μείωση Προκαταβολής (άρθρο 70 ΚΦΕ)
Σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις, η προκαταβολή του φόρου που βεβαιώνεται στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνεται στις εξής περιπτώσεις:
Μείωση προκαταβολής λόγω μείωσης του εισοδήματος άνω του 25%.
α) Στην περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Αίτηση για μείωση της προκαταβολής φόρου υποβάλλεται και όταν ο φορολογούμενος απεβίωσε. Η αίτηση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του θανόντος μέσα στην ίδια προθεσμία του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη.
Στοιχεία εκτίμησης μείωσης του εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
αα) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.
ββ) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου φορολογικού έτους.
γγ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.
δδ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους. Για τα στοιχεία που προσκομίζονται, το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος και υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.
β) Εξέταση της αίτησης από την Φορολογική Διοίκηση
Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που υποβλήθηκε και υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να ανακοινώνει στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι το εισόδημα μειώθηκε πραγματικά κατά το ποσοστό 25%, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου, με τη μείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόμενες δόσεις που οφείλονται. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει τις, από τη λήξη της προθεσμίας και μετά, απαιτητές δόσεις του φόρου μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων του, όπως αυτόν αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το σκοπό αυτόν, με επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόμενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του.

Προκαταβολή στην εφάπαξ παροχή από το Λογαριασμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων του ΟΤΕ.
Με το έγγραφο ΔΕΑΦΑΠ05706/13-7-2016 διευκρινίσθηκε ότι το εφάπαξ ποσό που εισπράττει το ενήλικο τέκνο του υπαλλήλου ΟΤΕ από το Λογαριασμό Νεότητας, φορολογείται ως εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο φόρο που προκύπτει για το ποσό αυτό κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, υπολογίζεται προκαταβολή. Επειδή πρόκειται για εφάπαξ παροχή μπορεί να γίνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν.4172/2013 με το οποίο παρέχεται δυνατότητα απαλλαγή της προκαταβολής.

Μείωση προκαταβολής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης
Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης και μειωθεί ο φόρος, μειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου.
Προσοχή
Όταν γίνεται νέα εκκαθάριση του φόρου μετά το τέλος του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται και μειώνεται ο φόρος σε σχέση με την αρχική εκκαθάριση, η προκαταβολή φόρου παραμένει η ίδια που είχε βεβαι­ωθεί με την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης.