Ίδρυση εταιρείας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Αλήθειες και ψέμματα.

Tα τελευταία χρόνια, πολλά λέγονται για τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης εταιρείας σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως στη Βουλγαρία και διαφημιστικές καταχωρήσεις δικηγορικών και λοιπών γραφείων κατακλύζουν το διαδίκτυο, αναλαμβάνοντας την σύστασή τους. Όλοι μιλούν για πλεονεκτήματα και κανένας δεν αναφέρεται στα πιθανά μειονεκτήματα. Όλοι υπόσχονται, ότι θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των εταιρειών κι ιδιαίτερα τους φόρους, που αναλογούν από την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια.
Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα βιοτεχνικές/βιομηχανικές) κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, έχουν μεταφέρει το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στη γείτονα χώρα κι εκεί απολαμβάνουν μια σειρά πλεονεκτήματα όπως:
• Μειωμένο εργατικό κόστος. Σήμερα η αμοιβή ενός εργατοτεχνίτη ανέρχεται στα 350 ευρώ.
• Χαμηλές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές.
• Σταθερό τραπεζικό σύστημα και ύπαρξη υποκαταστημάτων των Ελληνικών τραπεζών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας.
• Σταθερό φορολογικό σύστημα και χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές. Ο φόρος των εταιρικών κερδών ανέρχεται στο 10% και ο φόρος μερισμάτων στο 5%. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί ένα άλλο 5% που πρέπει να πληρωθεί στο Ελληνικό κράτος βάση της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο κρατών. Δηλαδή σύνολο φόρων 20% επί των κερδών.
• Τέλος ως χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε. απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα με την ελεύθερη διακίνηση ατόμων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων, παράλληλα εντάσσεται σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και τέλος διατηρεί (άποψη μας) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχει δικό τη νόμισμα.
Υπάρχουν φυσικά και πολλά μειονεκτήματα όπως:
• Δεν υπάρχει εξειδικευμένο και συνεπές ως προς την εργασία προσωπικό.
• Κακές υποδομές.
• Άθλιο οδικό δίκτυο.

Οι επαΐοντες όμως, υπόσχονται φορολογικές απαλλαγές χωρίς να μεταφερθούν οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία.
Προτείνουν την ίδρυση μιας «εταιρείας σφραγίδα» η οποία δεν θα έχει γραφεία, προσωπικό και φυσικά καμιά δραστηριότητα, πλην της τιμολόγησης και μεταφοράς ανύπαρκτου κόστους στην Ελλάδα.

Οι λύσεις για την φορο αποφυγή που συνήθως προτείνουν είναι:

Σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία της οποίας αποκλειστικός σκοπός είναι η τριγωνική συναλλαγή και τιμολόγηση. Φυσικά αγνοούν ή αποκρύπτουν την Ελληνική νομοθεσία, η οποία με σειρά νόμων, ρητά και κατηγορηματικά απαγορεύει και δεν αναγνωρίζει τέτοιες μεθοδεύσεις και συναλλαγές (άρθρο 65 Ν.4172/2013 και άρθρο 23 παράγραφος ιγ’ Ν.4172/2013).

Σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία η οποία ιδρύει υποκατάστημα ή θυγατρική στην Ελλάδα και υπόσχονται φορολόγηση των κερδών, που αποκτούν από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα με συντελεστή 10% που ισχύει στη Βουλγαρία. Προφανώς, αποκρύπτουν την πραγματικότητα, γιατί η θυγατρική ή το εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκατάστημα φορολογείται για τα εισοδήματα που αποκτά μέσα στη χώρα μας με συντελεστή 29% και με συντελεστή 15% στα μερίσματα. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές προτείνουν μετακύληση κόστους της μητρικής προς το υποκατάστημα/θυγατρική, μέσω δικαιωμάτων (royalties) ή εξόδων διοικητικής υποστήριξης. Φυσικά, αυτά τα έξοδα οι Ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να χαρακτηριστούν και εικονικά, διότι η Εταιρεία στη Βουλγαρία δεν έχει καμία δραστηριότητα και είναι μόνο μια νομική οντότητα με αποκλειστικό σκοπό την φοροαποφυγή. Για τον έλεγχο μετακύλησης κόστους μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων η Ελληνική πολιτεία εφαρμόζει σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους (transfer pricing.)

Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με εικονική έδρα η οποία θα φορολογείται με χαμηλούς συντελεστές δραστηριοποιούμενη επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Υπόσχονται έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας. Στην πραγματικότητα το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από μόνο του δεν παρέχει την εγγύηση ότι το εισόδημα θα φορολογηθεί στο άλλο κράτος.

Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με στόχο τη μείωση των φορολογητέων κερδών φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με υπερτιμολόγηση αγαθών ή έξοδα διοικητικής υποστήριξης ή δικαιώματα. Στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη η φορολογική αναγνώριση των συναλλαγών αυτών ενώ υπάρχει και υποχρέωση τήρησης ειδικών φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σκοπό την πραγματοποίηση τριγωνικών συναλλαγών και την αύξηση του κόστους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα ισχύει ότι ακριβώς και στην περίπτωση 3. Σύσταση εταιρείας σε χώρα μη συνεργάσιμη ή σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς συνήθως με μηδενική δραστηριότητα με σκοπό την παράκαμψη των capital controls. Στην πραγματικότητα αναμένονται εκτεταμένοι – σαρωτικοί έλεγχοι ειδικά μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4428/16 περί ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών.

Σύσταση εταιρείας συμμετοχών και επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα με σκοπό τη φορολόγηση με μικρότερο συντελεστή φόρου των κερδών που θα προκύψουν από αυτές τις συναλλαγές και την αφορολόγητη μεταφορά μερισμάτων από τη συμμετοχή τους στην Ελληνική εταιρεία. Αγνοούν ή αποκρύπτουν τους νέους κανόνες που θέσπισε το Ελληνικό κράτος με το άρθρο 66 του Ν.4172/2013 με τους οποίους αποκτά τη δυνατότητα να φορολογήσει αυτοβούλως τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού νομικού προσώπου στο όνομα του κυρίου μετόχου του, Έλληνα φορολογουμένου, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, εφόσον σωρευτικά:
– Ο Έλληνας φορολογούμενος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό άνω του 50% στην Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία (Ε.Α.Ε., ΄΄ CFC΄΄)
– η Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία βρίσκεται σε κράτος μη συνεργάσιμο ή υπάγεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, (Βουλγαρία και Κύπρος)
– άνω του 30% του καθαρού εισοδήματος προ φόρων της Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία είτε αντιστοιχεί σε κατηγορία εισοδήματος (τόκοι, μερίσματα, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία) είτε πηγάζει από ασφαλιστικές, τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και προέρχεται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τέλος
– η Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά.
Ο Έλληνας νομοθέτης συντασσόμενος με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απαιτεί επιπλέον για την εφαρμογή της διάταξης στην περίπτωση, όπου η Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή την Ε.Ο.Χ., την απόδειξη ότι η εν λόγω εγκατάσταση αποτελεί, «επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου», (artificial arrangement). Τα κέρδη αυτά θα φορολογούνται στο όνομα του Έλληνα μετόχου ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 29% αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με την κλίμακα αν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο.

Τελειώνοντας, πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και κατά το λαϊκότερο περισσότερο “ψαγμένοι”. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου.

Ζητήστε την συμβουλή μας σε θέματα διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού. Επικοινωνήστε μαζί μας και κερδίστε από την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Βάλτε τάξη στην επιχείρησή σας και γίνεται αρωγοί στην προσπάθεια μας να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή σας