Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας ως όχημα ανάπτυξης.

ΓΕΝΙΚΑ:

 • Κυπριακή εταιρεία, γνωστή ως «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (Limited) έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.).Η χρησιμοποίηση της ορολογίας αυτής είναι, βέβαια, απόρροια της επίδρασης του αγγλοσαξονικού δικαίου στην νομοθεσία της Κύπρου.
 • Η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, π.χ ως εμπορική, παροχής υπηρεσιών, μητρική Εταιρεία κατοχής Εταιρικών μεριδίων κ.λ.π
 • Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συµµετοχών (Holding Company) είναι µια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συµµετέχει µέσω της κτήσης µετοχών σε άλλες εταιρείες. Η Κυπριακή Μητρική Εταιρεία, έχει ως κύριο σκοπό την κατοχή µεριδίων συµµετοχής σε θυγατρικές της εταιρείες στην Κύπρο, στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες. Πέρα από τη συµµετοχή της σε άλλες εταιρείες, η Κυπριακή Μητρική Εταιρεία µπορεί παράλληλα να αναπτύσσει και διάφορες δραστηριότητες, όπως εµπορικές, κατασκευαστικές, χρηµατοοικονοµικές, και άλλες δραστηριότητες, χωρίς περιορισµούς.
 • Η Κυπριακή Μητρική Εταιρεία μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιηθεί ως οικογενειακή Εταιρεία κατοχής περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας την ευελιξία που παρέχει ο Κυπριακός νόμος σε σχέση με την μεταβίβαση των μετοχών της ( ειδικότερα μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού)

ΔΟΜΗ Κ.Λ.Π

 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό: Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό με το οποίο καθορίζουν τις δραστηριότητες με τις οποίες δύναται να ασχοληθεί η εταιρεία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζει τις εσωτερικές της υποθέσεις.
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Δεν υπάρχει νομική ρύθμιση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Εταιρείας.
 • Μέτοχοι: Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία των μετόχων, οι μετοχές είναι δυνατόν να κρατούνται από εταιρεία η άτομο, που θα  ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος των μετοχών των ιδιοκτητών, χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών τηρείται και απαιτείται απόφαση Κυπριακού Δικαστηρίου πριν από την αποκάλυψη τους
 • Αν και ο διορισμός ντόπιων συμβούλων δεν απαιτείται από τη νομοθεσία, εν τούτοις για τους φορολογικούς λόγους, θεωρείται επιθυμητός. Τονίζεται ότι, από φορολογικής πλευράς, είναι σημαντικό η εταιρεία να διευθύνεται και να ελέγχεται στην Κύπρο, και έτσι συστήνεται όπως η πλειοψηφία των συμβούλων είναι κάτοικοι Κύπρου

 

 • Ο νόμος απαιτεί επίσης όπως κάθε εταιρεία διαθέτει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εμπορική διεύθυνση της Κυπριακής Εταιρείας για διεξαγωγή των εργασιών της.

 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής, 12,5% επί των κερδών
 • 0% φόρο επι των μερισμάτων
 • 2,5% φόρος επί των μερισμάτων για Ελλαδίτες επενδυτές (βάση γνωμάτευσης ΔΟΣΑ 1051902 ΕΞ 2016) εφόσον δηλωθούν τα μερίσματα στην Ελλάδα και πληρούνται τα 2 κριτήρια της γνωμάτευσης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Δε παρακρατούνται φόροι σε διανομή μερισμάτων, ή πληρωμή τόκων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (όταν αυτά χρησιμοποιούνται εκτός Κύπρου) σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου
 • Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για τους μετόχους
 • Δε φορολογούνται μερίσματα μεταξύ των Κυπριακών εταιρειών, ενώ εξαιρούνται του φόρου και μερίσματα από ξένες επενδύσεις (με κριτήρια τα οποία πληρούνται εύκολα) νοουμένου ότι το μερίδιο της επένδυσης ξεπερνά το 1%
 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται μόνο σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο ή σε μετοχές ιδιωτικής εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο
 • Κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών) εξαιρούνται οποιουδήποτε φόρου
 • Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται σε επόμενα 5 έτη
 • Αναδιοργανώσεις εταιρειών (π.χ. συγχωνεύσεις, διασπάσεις) δε φορολογούνται
 • Εξαιρούνται του φόρου κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου

 

ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας
 • Ασφαλές τραπεζικό σύστημα
 • Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων
 • Ελληνική και Αγγλική χρήση της γλώσσας
 • Πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004
 • Πλήρες μέλος του ΟΗΕ
 • Εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο
 • Εναρμονισμένη φορολογική νομοθεσία στη βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον (βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο)
 • Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πάνω από 55 χώρες
 • Σύγχρονο σύστημα υποδομών
 • Σταθερή και σύγχρονη δημόσια διοίκηση
 • Ελκυστικό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον προς ξένους επενδυτές
 • Υψηλού μορφωτικού επιπέδου επαγγελματικό προσωπικό

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ-ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΝΟΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ‘’ΚΑΤΟΙΚΙΑ-DOMICILE’’

Στις 9 Ιουλίου 2015 η βουλή των αντιπροσώπων ψήφισε σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου.

Στόχος και σκοπός ήταν ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η πιο σημαντική από αυτές αφορούσε την εισαγωγή του όρου ‘’Κατοικία- Domicile’’ στον περί έκτακτης εισφοράς για την άμυνα Νόμο.

 

Γενικά στοιχεία και διατάξεις.

 • Άτομα που προηγουμένως ήταν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, και οι οποίοι αποφασίζουν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Κύπρο, αυτόματα θεωρούνται ως ‘’non domiciled’’ άτομα, για μια περίοδο 17 ετών.
 • Με βάση το πιο πάνω τα άτομα αυτά αυτόματα απολαμβάνουν πλήρη απαλλαγή από την Έκτακτη αμυντική εισφορά
 • Έκτακτη αμυντική εισφορά μπορεί να προκύψει από Μερίσματα (17%), τόκους εισπρακτέους ( 30%) καθώς και από ενοίκια εισπρακτέα ( 3% ).
 • Για να θεωρηθεί ένας φορολογούμενος ως φορολογικός κάτοικος μιας χώρας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι παραμένει σε αυτή για συνολική περίοδο πέραν των 183 ημερών κατά την διάρκεια ενός φορολογικού έτους.

 

Επιπλέον πλεονεκτήματα νέου φορολογικού κατοίκου Κύπρου:

 • Πλήρη απαλλαγή σε εισοδήματα από τόκους και μερίσματα για σκοπούς ατομικού φόρου εισοδήματος.
 • Πλήρη απαλλαγή εισοδήματος από πώληση μετοχών κ.λ.π
 • Αφορολόγητο εισόδημα για Ευρώ 19.500 ( σε ατομικό επίπεδο)
 • 50% απαλλαγή στο ατομικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στην περίπτωση όπου αυτό υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 100.000- ισχύει για 10 έτη
 • 20% απαλλαγή στο ατομικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στην περίπτωση όπου αυτό ΔΕΝ υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 100.000- ισχύει για 5 έτη με ανώτατο ποσό τα Ευρώ 8.550.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Κ.Λ.Π

 • Αλλαγές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019, και οι οποίες επηρεάζουν

άμεσα το μισθολόγιο των Εταιρειών ή/και επιχειρήσεων σας. Οι αλλαγές αφορούν τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων ως επίσης τις εισφορές που αφορούν το Γενικό Σχέδιο Υγείας όπου θα εφαρμόζονται από την 01 Μαρτίου του 2019.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • Αναλυτικά οι εισφορές έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως:
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΒΙΟΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
8.3% 8.3% 1.2% 0.5% 2%

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΠΟ 01/03/2019)

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1.85% 1.70%

 

** ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ Κ.Λ.Π**