Την αναδρομική μείωση των εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18»

Σχετ.: 1.Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/18-12-2018)

2. Η υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-02-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-2-2019)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α’/18-12- 2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-02-2019 (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-2-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω Νόμου, με την οποία ρυθμίστηκαν επιμέρους θέματα σχετικά με τα υπαγόμενα πρόσωπα και τη διαδικασία υπαγωγής τους στο εν λόγω πρόγραμμα, την έναρξη και λήξη της επιδότησης κ.λ.π. και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4583/2018 ορίζεται ότι:

«1. Από 1/1/2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-02-2019 (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-2-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι:

«1. Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ. 1, 3 και 9 του Ν.4387/2016 (Α»85), όπως ισχύει με το με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016 (Α’ 236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.4387/2016 (Α ’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 το Ν.4578/2018 (Α ‘200), καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών»

2. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2019 πρόγραμμα επιδότησης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών, με σκοπό την ενίσχυση της εργασίας των νέων εργαζομένων έως 25 ετών.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., δικαιούχοι υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Θα πρέπει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

2. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

3. Οι εργοδότες των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούν την εργατική νομοθεσία. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 7 της ίδιας ΚΥΑ αποκλείονται από το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών οι εργοδότες των επιχειρήσεων που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 το Ν.4488/2017 (Α’ 137).

Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι:

«1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011( Β’266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α ‘και β ‘κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις της παραγράφου 1.»

4. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ. 1, 3 και 9 του Ν.4387/2016 (Α’85), όπως ισχύει με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016 (Α’236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.4387/2016(Α’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4578/2018 (Α’200), καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των πάσης φύσεως μεικτών αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα.

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω επιδότηση εργοδοτικών εισφορών αφορά αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους) τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα γνωστά.

Κατά συνέπεια, το ποσοστό κλάδου κύριας σύνταξης της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη μετά την προβλεπόμενη μείωση για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
6,67% Από 1/1/2019 6,67% 13,34% Άρθρο 38 παρ.1&3 του Ν.4387/2016
5,21% Από 1/1/20196,67% Από 1/1/2020 6,67% 11,88% Από 1/1/201913,34% Από 1/1/2020 Άρθρο 38 παρ.9 του Ν.4387/2016 & άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016(τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
6,84% Από 1/1/20196,67% Από 1/1/2020 5,00%
Από 1/1/20196,67%
Από 1/1/2020
11,84% Από 1/1/201913,34% Από 1/1/2020 Άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.4387/2016 & άρθρο 3 του Ν.4578/2018(τ. ΟΓΑ)

5. ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένων εργοδοτικών εισφορών οριοθετείται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας του εργαζόμενου/ης νέου/ας κάτω των 25 ετών και μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του/της εν λόγω εργαζόμενου/ης.

Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01/01/2019 και εφεξής.

6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

Σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ., ο υπόχρεος εργοδότης που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να καταχωρεί :

Α. Στο πεδίο 44 Επιδότηση Εργοδότη (%) το ποσοστό μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης 6,66%.

Β. Στο πεδίο 45 Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) το ποσό μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς, όπως προκύπτει ως το γινόμενο των αποδοχών του πεδίου 39 (Αποδοχές) επί του ποσοστού μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης 6,66%.

Γ. Στο πεδίο 46 Καταβλητέες Εισφορές (ποσό) θα καταχωρείται το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της μείωσης (πεδίο 45) από το ποσό των συνολικών εισφορών (πεδίο 42 – Συνολικές Εισφορές).

Π.χ.

Πεδίο

Περιγραφή

32 Πακέτο Κάλυψης 101
39 Αποδοχές 1000,00
40 Εισφορές Ασφαλισμένου (ποσό) 160,00
41 Εισφορές Εργοδότη (ποσό) 250,60
42 Συνολικές Εισφορές (ποσό) 410,60
43 Επιδότηση Ασφαλισμένου (ποσό) 0,00
44 Επιδότηση Εργοδότη (%) 6,66%
45 Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) 66,60
46 Καταβλητέες Εισφορές (ποσό) 344,00

Κατά συνέπεια στο ανωτέρω παράδειγμα ο εργοδότης, μετά την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών ποσού 344,00 ευρώ.

Επίσης, η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθένειας , bonus κ.λ.π.).

Διευκρινίζεται ότι η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων που υπάγονται στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα έχει εφαρμογή για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 6/2019 και εφεξής.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

Η υποβολή των ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Α.Π.Δ., διέπεται από τις ισχύουσες από τη νομοθεσία διατάξεις και πραγματοποιείται στις ημερομηνίες που ορίζονται σε Γενικά Έγγραφα της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδονται κάθε έτος.

Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α., της έδρας του εργοδότη.

Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της Α.Π.Δ., διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β’της παρ. 1 του Άρθρου 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του Άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 και του Άρθρου 19 του Ν.4075/2012.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ., επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονται στο σύνολό τους ή καταβάλλονται μερικώς, συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26, του Α.Ν.1846/1951 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 60 του Ν. 2676/1999.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους. (Άρθρο 21 του Ν. 4075/2012 και περ.11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, όπως ισχύουν).

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στην περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, επιβάλλονται μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στις διατάξεις της παρ. 6, Άρθρου 1 της με αριθμ.  Δ.15/Δ’/3220/72/26-02-2019 Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ότι: «Αν ο εργοδότης καταβάλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του ν.4387/2016(Α’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.4488/2017 (Α’137), είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας, είτε από την 01/01/2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος».

Συνεπώς, στις περιπτώσεις που προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της 33/25-07-2018 Εγκυκλίου Ε.Φ.Κ.Α.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς και έχουν υποβάλει Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2019 χωρίς της χρήση του ποσοστού της επιδότησης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ. (Δ.Μ.Σ.Α.).

Για τη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων, περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν με νεότερο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων.

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο εργοδότης δύναται μετά από αίτηση του να λαμβάνει βεβαίωση περί υπαγωγής του στο πρόγραμμα μειωμένης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς. Για την χορήγηση της βεβαίωσης προαπαιτείται έλεγχος της ορθότητας στο πρόγραμμα επιδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.