Η δράση ενισχύει υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (παραδείγματα δαπανών: λογισμικά, υπολογιστές, servers, ανάπτυξη ιστοσελίδας, ανάπτυξη e-shop κλπ).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται συνεχόμενα από 1/1/2017 και μετά και διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

  • Εξοπλισμός ΤΠΕ (Υπολογιστές, Servers, Εξοπλισμός Δικτύων κ.α.)
  • Λογισμικά (εφαρμογές γραφείου, antivirus, ERP, website, eshop κ.α.)
  • Παροχή Υπηρεσιών (digital marketing, μετάφραση ιστοσελίδας, συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές)

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι κύριες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αφορούν:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)
1 Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
3 Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
4 Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
5 Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers Διαδραστικοί πίνακες)

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
1 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
2 Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, WMS, CRM κλπ)
3 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
4 Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) 2.000 €
5 Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) 4.500 €

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
1 Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ. 3.000 €
2 Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media) 1.000€
3 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος 1.000€
4 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων 2.000€

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν 04 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσουν έως 05 Ιουλίου 2019.