Υπό την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες δεν έχουν υποπέσει σε «υψηλής σοβαρότητας» συνεχείς παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, μπορούν να λάβουν επιδότηση εισφορών για τους νέους, ηλικίας έως 25 ετών, που απασχολούν, και μάλιστα αναδρομικά, από την αρχή του έτους.

Η Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε, διευκρινίζει κυρίως τα «τεχνικής φύσης» θέματα που αφορούν την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). Αναμένεται δε και… συνέχεια, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η υποβολή δελτίου μεταβολής στοιχείων ασφάλισης.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση μόνο των εργοδοτικών εισφορών και μόνο για κύρια σύνταξη, σε ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών ηλικίας έως 25 ετών.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, απασχολούν εργαζομένους ηλικίας έως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

Η επιδότηση δίνεται από τον περασμένο Ιανουάριο και συνεπώς ενδέχεται πολλές επιχειρήσεις να δικαιούνται αναδρομικά έως και 6 μηνών.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται επιχειρήσεις στις οποίες μέσα σε 2 χρόνια έχουν τελεσίδικα και δεσμευτικά επιβληθεί από το ΣΕΠΕ εις βάρος τους 3 πρόστιμα (από 3 ελέγχους) για υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ή 2 πρόστιμα (από αθροιστικά 2 διενεργηθέντες ελέγχους) για αδήλωτη εργασία.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα και έχουν υποβάλει ΑΠΔ για τις μισθολογικές περιόδους από τον Ιανουάριο του 2019 χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ και να υποβάλουν δελτίο μεταβολής στοιχείων ασφάλισης ΑΠΔ.

Βέβαια, οδηγίες για τους ενδιαφερομένους θα δοθούν με… επόμενη εγκύκλιο. Είναι γνωστό όμως ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη και εφόσον προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται από τον ΕΦΚΑ άτοκα στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθένειας, bonus κ.λπ.).

Ο υπόχρεος εργοδότης πρέπει να καταχωρίζει στην ΑΠΔ το ποσοστό και το ποσό μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς στα σχετικά πεδία.

Και όπως υπενθυμίζει, οι ΑΠΔ υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

Εάν αυτό δεν συμβεί, η  υποβολή της θα πρέπει να γίνει με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια τοπική υπηρεσία ΕΦΚΑ της έδρας του εργοδότη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με τη χρήση της ταυτότητας πληρωμής τρεχουσών εισφορών. Προσοχή όμως, στην περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής, οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις επιβάλλονται μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.