Πως επιλέγω την νομική μορφή της επιχείρησης μου.

Α) Μορφές Επιχειρήσεων – Νομοθετικό πλαίσιο
Το «Επιχειρείν» στην Ελλάδα μπορεί να διεξαχθεί κυρίως με τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων: α) Ατομική Επιχείρηση, β) Προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε ή Ε.Ε ) και γ) Κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Α.Ε. , Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. ) .
Στις «κεφαλαιουχικές εταιρείες», κυρίαρχο ρόλο παίζει το «κεφάλαιο», [οι εταίροι/μέτοχοι δεν κινδυνεύουν με την προσωπική τους περιουσία, στις περιπτώσεις που η εταιρεία δεν μπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της – εκτός της περίπτωσης των χρεών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία και εφόσον συμμετέχουν στην Διοίκηση ]. Αντιθέτως, στις «προσωπικές εταιρείες», οι ομόρρυθμοι εταίροι, έχουν προσωπική, απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας.
Σημειώνουμε ότι :
α) Ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης, μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης και
β) Οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, φυσικά υπό προϋποθέσεις, μπορεί να «μετατραπεί», σε οποιαδήποτε στιγμή σε άλλης μορφής επιχείρηση.

Οι κυριότερες μορφές με τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί, επιχειρηματική δραστηριότητά είναι :

1) Ατομική Επιχείρηση
Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και πιο απλή μορφή επιχείρησης. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, τον ιδρυτή της.
2) Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε ) και Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)
Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο ν. 4072/2012, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.
Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος). Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο ν. 4072/2012, για την ετερόρρυθμη εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία.
3) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, είναι ιδιωτικά έγγραφα.
4) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Ε, ευθύνεται μόνον η εταιρεία με την περιουσίας της.
5) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές.
6) Ειδικές περιπτώσεις εταιρικών σχημάτων.
6.1 «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» – Φορείς Κ.Αλ.Ο

α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. ]. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ. Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
αα) Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α’ 196), του άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) και του παρόντος νόμου,
γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, [ Είναι Αστικοί Συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους., δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016 (Α’ 78), αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, Αστικές Εταιρίες των άρθρων 741 επ. του Α. Κ., εφόσον σωρευτικά συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις .
Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.
Φορολογικά κίνητρα :
Στον προσδιορισμό του κέρδους μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων εφ όσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους της ( αποτελεί για τους εργαζόμενους εισόδημα από μισθωτή εργασία). Το υπόλοιπο κέρδος φορολογείται με 29%. Με το έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018 απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι Φορείς Κ.Αλ.Ο.(Κοιν.Σ.Επ, Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε)
6.2 Αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986
Είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί. Για τη σύσταση συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού που υπογράφεται από δεκαπέντε τουλάχιστον πρόσωπα .
6.3 Ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων
Ο N. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ..» στο άρθρο 37, ορίζει τα εξής : « 1. Οι ομάδες παραγωγών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού [ Δηλαδή Α.Σ ] ή εμπορικού δικαίου [ Δηλαδή ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ ] ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.
Οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
6.4 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ( ΑΣ ).
ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.
Ο βασικός Νόμος για τους «Αγροτικούς Συνεταιρισμούς» ( ΑΣ) , είναι ο N. 4384/2016 « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 78/26-04-2016)». ( Η πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση, έγινε με τον νόμο 4492/2017 στις 18-10-2017 ).

6.5 Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 383/1976 επιτρεπόταν η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (Ι.Μ.Ε.), η οποία διεπόταν από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με ορισμένες παρεκκλίσεις. Οι ως άνω διατάξεις καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 3887/2010. Ωστόσο, με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 δόθηκε η δυνατότητα στις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως Ι.Μ.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, να εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή μέχρι 27.1.2022. [ ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 και ΠΟΛ.1103/12.7.2016 ]

6.6 Αστική Εταιρεία
Κατά το άρθρο 741 του Α.Κ., οι Αστικές Εταιρείες είναι εταιρείες όπου δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό. Η αστική είναι προσωπική εταιρεία και συνήθως δεν έχει νομική προσωπικότητα. Μπορεί όμως και να αποκτήσει, όταν επιδιώκει οικονομικό σκοπό.
Οι εισφορές των εταίρων μπορούν να συνίστανται σε εργασία τους, σε χρήματα ή σε άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή.
Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η μη διανομή κερδών στους εταίρους κατά το τέλος της χρήσης. Τα κέρδη πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της.
Η μορφή αυτή εταιρείας χρησιμοποιείται για διάφορες δραστηριότητες, π.χ. επιστημονικές, φιλανθρωπικές οικονομικές, εμπορικές.
[ Σχετική Νομοθεσία : Άρθρα 741 επ. του Α.Κ και Άρθρο 270, Ν. 4072/2012 ]

6.7 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
Περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, φορολογούνται με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.
6.8 Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές
Είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία, στην οποία οι εταιρικές μερίδες παρίστανται με μετοχές. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές εφαρμόζονται το άρθρο 50α του ν. 3190/1955 (Α΄91) για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και κατά τα λοιπά οι κανόνες που ισχύουν στην ανώνυμη εταιρεία, στο μέτρο που συμβιβάζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τη φύση της εταιρείας. Οι σχέσεις των ομόρρυθμων εταίρων μεταξύ τους και έναντι των ετερόρρυθμων εταίρων ή τρίτων, καθώς και η διαχείριση της εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της ομόρρυθμης εταιρείας. Τα καθήκοντα όμως και η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων ως διαχειριστών ρυθμίζονται από τις διατάξεις για την ανώνυμη εταιρεία.
6.9 Κοινοπραξία
Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε με σκοπό το συντονισμό της δραστηριότητας των μελών της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η σύμβαση κοινοπραξίας μπορεί να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας έναντι τρίτων τα κοινοπρακτούντα μέλη θα ευθύνονται εις ολόκληρον. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία.
6.10 Αφανής Εταιρεία
Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής επιχείρησης, που διενεργεί στο όνομά του, αλλά προς το κοινό συμφέρον των εταίρων. Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η.. Οι όροι της εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμ φωνία των συμβαλλόμενων μερών. Για τη συμφωνία αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 393 Κ.Πολ.Δ. Στην αφανή εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν συμβιβάζονται με τη φύση της αφανούς εταιρείας.

Β) Πίνακες με σημεία σύγκρισης των διαφόρων μορφών επιχειρήσεων.

 1. Κατηγορία τήρησης Λογιστικών βιβλίων – Υποχρέωση διενέργειας απογραφής ( Ν. 4308/2014 ).

Κατηγορία τήρησης Λογιστικών βιβλίων

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Απλογραφικά Ναι. Εφόσον δεν ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ. Ναι. Εφόσον δεν ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ.
Διπλογραφικά Ναι. Εφόσον ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ, για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους (ή προαιρετικά ) Ναι. Εφόσον ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ. (ή προαιρετικά ) Ναι – Υποχρεωτικά Ναι – Υποχρεωτικά Ναι – Υποχρεωτικά

Υποχρέωση διενέργειας απογραφής

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Υποχρέωση απογραφής Ναι, αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία Ναι, αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία Ναι Ναι Ναι
Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο > 150,000 ευρώ. Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο > 150,000 ευρώ.
Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες. Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες.

 

Φορολόγηση Κερδών και Φόρος Μερισμάτων ( Ν. 4172/2013 )

 1. Φορολόγηση Κερδών
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α  Φορολόγηση Κερδών.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Συντελεστής Φόρου Φορολογούνται με την κλίμακα  του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 ( Δείτε κατωτέρω ) 24% 24% 24% 24%
Κλίμακα  του άρθρου 15
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Φόρος Μερισμάτων και Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β Φόρος Μερισμάτων
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Συντελεστής Φόρου Μερισμάτων Δεν υπάρχει Φόρος μερισμάτων. Δεν υπάρχει, εφόσον τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα  – 1% αν τηρεί διπλογραφικό 10% 10% 10%

 

Σημειώσεις :

α) Για τα φυσικά πρόσωπα για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

β
) Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», απαλλάσσονται του φόρου.

 1. Κανόνες διανομής Κερδών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κανόνες διανομής Κερδών
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Γενικά Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους Εταίρους Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
Δυνατότητα διανομής Κερδών όχι με βάση τα ποσοστά συμμετοχής. Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία. Ναι. Για ορισμένο όμως χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία Ναι. Αν  προβλέπεται στο καταστατικό. Όχι.
Τακτικό Αποθεματικό Όχι Όχι Ναι. 5% επί των  Κερδών. Ναι. 5% επί των  Κερδών. Ναι. 5% επί των  Κερδών.
Πρόσθετα αποθεματικά Όχι Όχι Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων.
Υποχρέωση ελάχιστης διανομής Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχιεριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. Ελλείψει αντίθετου πρόβλεψης στο καταστατικό, όλα τα  Κέρδη είναι διανεμητέα (35%) των καθαρών κερδών . Δυνατότητα μη διανομής με πλειοψηφία 80%.
Με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού ( Διπλογραφικά )
Δυνατότητα προμερίσματος Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 4072/2012. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 3190/1955. Ναι. Υπό προϋποθέσεις.
 1. Τέλος Επιτηδεύματος (Νόμος 3986/2011, άρθρο 31) .
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Έδρα σε πόλεις <200.000 650 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ
Έδρα σε πόλεις >200.000 650 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ

Σημείωση : Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
Για τους αμειβόμενους με “μπλοκάκι” το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 500,00 ευρώ.

 1. Προκαταβολή Φόρου
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ποσοστό σε σχέση με τον φόρο του προηγούμενου έτους 100% 100% 100% 100% 100%
Διαφοροποίηση κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας. 50% για το πρώτο έτος. 50% για τα 3 πρώτα έτη. 50% για τα 3 πρώτα έτη. 50% για τα 3 πρώτα έτη. 50% για τα 3 πρώτα έτη.

Σημειώσεις :

α)
Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ( ατομική επιχείρηση ) , το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό. ( τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14-06-2018) και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ιδίου άρθρου 115) .

β)
Για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Ελάχιστο Εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο- Ελάχιστη αξία κάθε τίτλου – Ελάχιστος αριθμός εταίρων/μετόχων—Έκδοσης μεριδίων/μετοχών « Υπέρ το άρτιον » – Διάρκεια Λειτουργίας – «Τεκμήριο » Ίδρυσης Επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6   Ελάχιστο  Εταιρικό ή Μετοχικό  Κεφάλαιο
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ελάχιστο υποχρεωτικό Κεφάλαιο Δεν υπάρχει ρύθμιση-Δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Δεν υπάρχει ρύθμιση-Δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου Ένα (1) ευρώ Ένα (1) ευρώ 25.000  ευρώ
 Η καταβολή του Κεφαλαίου θεωρείται τεκμήριο Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Έκδοση μεριδίων/μετοχών ”Υπερ το Άρτιον” Όχι Ναι Ναι Ναι
Διάρκεια Λειτουργίας Έως το θάνατο του επιχειρηματία. Αόριστη Ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται η διάρκεια , 12 έτη από τη σύστασή της. Ορισμένη. [καταργήθηκε η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. αορίστου χρόνου ]. Αόριστη [ Αλλαγή που έγινε με το Ν. 4548/2018]
Ελάχιστος αριθμός εταίρων/μετόχων 1 2 [ Ο 1 τουλάχιστον Ομόρρυθμος ] 1 [ Δηλαδή μπορεί και ”Μονοπρόσωπη” ] 1 [ Δηλαδή μπορεί και ”Μονοπρόσωπη” ] 1 [ Δηλαδή μπορεί και ”Μονοπρόσωπη” ]
Ελάχιστη αξία κάθε τίτλου Δεν υπάρχουν τίτλοι. Δεν υπάρχουν τίτλοι. Ένα (1) ευρώ Ένα (1) ευρώ 0,04 ευρώ
Δυνατότητα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Σημειώσεις :

α)
« Τεκμήριο» θεωρείται και η : Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς, καθώς και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.

β) …… όπως αναφέρει η εν λόγω Υπηρεσία, ούτε και στην περίπτωση των εταιρικών μεριδίων της ε.π.ε. υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη στον σχετικό ν. 3190/1955, παρ’ όλα αυτά, όμως, με την υπ’ αριθμ. 113/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο «δεν αντιβαίνει ούτε στις ρητές διατάξεις του ούτε στο πνεύμα αυτών και στον χαρακτήρα της Ε.Π.Ε. Είναι επομένως απολύτως νόμιμη». ……Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’), γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι είναι επιτρεπτή η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE) αποκλειστικά και μόνο κεφαλαιακών εισφορών, εφαρμοζομένων αναλόγως των ρυθμίσεων που ισχύουν στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, και ιδίως στην ε.π.ε., Στην περίπτωση της μονοπρόσωπης IKE, εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου της πραγματοποιηθεί με ανάληψη των νέων κεφαλαιακών εισφορών από τρίτο ή τρίτους, θα πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη IKE, και τούτο, ανεξάρτητα από την τιμή διάθεσης των νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο.

 1. Είδος εισφορών – Εκδιδόμενοι τίτλοι .
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Εισφορές σε είδος Ναι – Εκτίμηση Εταίρων Ναι – Εκτίμηση Επιτροπής [ Δεν απαιτείται < 5.000 ] Ναι – Εκτίμηση Επιτροπής Ναι – Εκτίμηση Επιτροπής
«Εξωκεφαλαιακές εισφορές» Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
«Εγγυητικές εισφορές» Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
Προνομιούχες μετοχές Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Εξαγοράσιμες μετοχές Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Δικαίωμα έκδοσης “τίτλων κτήσης μετοχών”. Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Δικαίωμα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου. Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Δικαίωμα έκδοσης “Ιδρυτικών Τίτλων”. Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Σημειώσεις :

α)
Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές»: συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα καθορίζεται στο καταστατικό.

β)
Οι εγγυητικές εισφορές: Είναι οι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης.

γ)
Α.Ε – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών
« 1. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 17 όταν, … αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι μέσα χρηματαγοράς ή κινητές αξίες …… 2. … όταν, …, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1, τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποτίμησης για την εύλογη αξία τους από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:… 3. … όταν, …, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1, η εύλογη αξία των οποίων προκύπτει, για καθένα από αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τους ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και 4449/2017 (Α΄ 7). … ( Ν. 4548/2018, άρθρο 18. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών )

 1. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Νόμος 1676/1986 ) και Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Φ.Σ.Κ – Κατά την σύσταση Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Φ.Σ.Κ – Μετά την σύσταση Όχι Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1%
Τέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι. Ένα τοις χιλίοις

Σημειώσεις :
α) Ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ) επιβάλλεται :
α) εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών,
β) συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού [ εκτός τις αγροτικές ], οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ’ όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός, γ) υποκατάστημα ξένης εταιρείας.

β) Προσοχή : Σύμφωνα με τον νόμο 4254/2014 της 7.4.2014 καταργείται η επιβολή Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση εταιριών.

Επίσης :
«6. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι κατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4254/2014 από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας.» ( ΠΟΛ.1042/2017)
γ) Με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2837/2000, με την οποία θεσπίστηκε η επιβολή ανταποδοτικού τέλους, ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001), επί του ιδρυτικού ή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 1. Όργανα λήψης αποφάσεων – Διαδικασία λήψης αποφάσεων των Εταίρων ή Μετόχων – . Ευθύνη Εταίρων ή Μετόχων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9  Όργανα λήψης αποφάσεων – Διαδικασία λήψης αποφάσεων των  Εταίρων ή Μετόχων.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ανώτατο όργανο Επιχειρηματίας Εταίροι Συνέλευση των εταίρων Συνέλευση των εταίρων Γενική συνέλευση των μετόχων
Ευθύνη Εταίρων/μετόχων Και με την προσωπική του περιουσία. Ο Ομόρρυθμος και με την προσωπική του περιουσία ( Ο Ετερόρρυθμος μέχρι το ύψος των εισφορών του ). Μέχρι το ύψος των εισφορών του Μέχρι το ύψος των εισφορών του Μέχρι το ύψος των εισφορών του
Χρόνος Σύγκλισης Έως 10 Σεπτεμβρίου. Έως 10 Σεπτεμβρίου. Έως 10 Σεπτεμβρίου.
Λήψη αποφάσεων Με συμφωνία όλων των εταίρων ή εφόσον έχει συμφωνηθεί πλειοψηφική λήψη αποφάσεων. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Με πλειονοψηφία  ( 50%+ αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του 50% του κεφαλαίου ) – Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
Όργανο Διοίκησης και Εκπροσώπησης Επιχειρηματίας Όλοι οι εταίροι ( εκτός των ετερορρύθμων ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Εάν δεν συνεφωνήθη άλλως, εις όλους του εταίρους δρώντας συλλογικώς . Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 έως 15 μέλη. Δυνατότητα και ”μονοπρόσωπου”
Λήψη αποφάσεων Ο ίδιος ο επιχειρηματίας Κάθε διαχειριστής εταίρος μπορεί να ενεργεί μόνος Κάθε διαχειριστής Συλλογικώς, δεν ωρίσθη άλλως. Με πλειοψηφία
 Ελάχιστος αριθμός Διαχειριστών/ μελών Δ. Σ. 1 1 1 1 3  ( ή 1, υπο προϋποθέσεις )
Υποχρέωση διαχειριστικών Οργάνων Υποχρέωση πληροφόρησης , καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας. Έκθεση διαχείρισης του διαχειριστή Έκθεση διαχείρισης του ή των διαχειριστών Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.
Τηρούμενα ”Βιβλία Διαχείρισης” Δεν προβλέπονται Δεν προβλέπονται «Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης» “Βιβλίο πρακτικών διαχείρισης” Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.
Δυνατότητα  λήψης αμοιβής από τον Διαχειριστή/Εταίρους Ο.Ε -Ε.Ε / Δ.Σ της Α.Ε Ναι Ναι Ναι Ναι

Σημείωση :
Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκυκλίου μας : « 4. Με το αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013……» ( ΠΟΛ.1139/30.6.2015)

 1. Σύνταξη και Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014.
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
Υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Όχι Όχι [ δείτε εξαίρεση κατωτέρω]* Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους”
Δυνατότητα μετατροπής σε άλλες Εταιρικές μορφές. Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

 

 1. Κόστος ίδρυσης ( ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο – Συμβολαιογράφος )
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Κόστος σύστασης
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική [που ασκεί εμπορική δραστηριότητα (*)] Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας Δεν υπάρχει 50 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10]. 60 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10]. 60 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10]. 60 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10].
Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η Δεν υπάρχει 10 Ευρώ. 10 Ευρώ. 10 Ευρώ. 10 Ευρώ.
Έλεγχος Επωνυμίας/Δικριτικού τίτλου -Προαιρετικά 30 Ευρώ. 30 Ευρώ. 30 Ευρώ. 30 Ευρώ. 30 Ευρώ.
Κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο
Αμοιβή Συμβολαιογράφου Δεν χρησιμοποιείται Δεν απαιτείται εκτός ειδικών περιπτώσεων Δεν απαιτείται εκτός ειδικών περιπτώσεων 44,02 ευρώ, πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο,  500 ευρώ, πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο,
Ετήσιο Κόστος ΓΕΜΗ 30 Ευρώ. 80 Ευρώ. 100 Ευρώ. 150 Ευρώ. 320 Ευρώ.

Σχετικά με το Ε.Β.Ε.Α δείτε :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)
Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 10
Έλεγχος επωνυμίας και τίτλων 10
Βεβαίωση έναρξης Ατομικής (με διακριτικό τίτλο) 10
Θεώρηση καταστατικού 10
Πιστοποιητικό εγγραφής (Ξενόγλωσσο) 10
 1. Ασφάλιση Εταίρων/Μετόχων και διαχειριστών στον ΕΦΚΑ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ασφάλιση λόγω συμμετοχής Ναι. Ναι. Όχι. [ Εκτός του μονοπρόσωπου εταίρου ] Ναι. Όχι. [ Εκτός αν έχει ποσοστό από 3% και άνω και συμμετέχει στο Δ.Σ ]
Ποσοστό ασφαλιστικής επιβάρυνσης 20.95% 20.95% 20.95% 20.95% 20.95%
Ασφάλιση λόγω  διαχείρισης Ναι, εφόσον λαμβάνει αμοιβές (Ασφαλίζεται σαν μισθωτός) Ναι ( Ανεξαρτήτως αν λαμβάνει αμοιβές ). Ναι, εφόσον λαμβάνει αμοιβές (Ασφαλίζεται σαν μισθωτός) Ναι, εφόσον λαμβάνει αμοιβές μελών Δ.Σ.( Ως μισθωτός)
Ποσοστό ασφαλιστικής επιβάρυνσης επί των αμοιβών Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί (ενδεχομένως θα είναι 34,10% όπως και για τις αμοιβές των μελών Δ.Σ. στις Α.Ε.) 26,95% βαρύνει τον διαχειριστή Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί (ενδεχομένως θα είναι 34,10% όπως και για τις αμοιβές των μελών Δ.Σ. στις Α.Ε.) 34,10%
21,38% βαρύνει τον εργοδότη
12,72% βαρύνει το μέλος της διοίκησης


Σημείωση:

Η θέσπιση του μονομελούς διοικητικού συμβουλίου για τις μικρές και πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων για τις «οικογενειακές» Α.Ε., καθώς υπόχρεοι σε ασφάλιση είναι τα μέλη του Δ.Σ. οι οποίοι είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον και δίνεται πλέον η δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρείας από ένα μόνο μέλος.

Γ) Διαδικασία επιλογής της κατάλληλης μορφής επιχείρησης

1) Κριτήρια επιλογής

Τα κύρια κριτήρια είναι :
α) Απαίτηση για ύπαρξη συνεταίρου ή κεφαλαίων,
β) Ευθύνη με την προσωπική περιουσία,
γ) Προσδοκώμενος Κύκλος εργασιών,
δ) Φορολογική επιβάρυνση,
ε) Ασφαλιστική επιβάρυνση,
στ) Κόστος λογιστικής παρακολούθησης.

2) Σύνοψη σημείων σύγκρισης
Γενικά σε σχέση με τα παλαιότερα έτη, πρέπει να τονίσουμε τα εξής :

α)
Η ψαλίδα των εξόδων σύστασης μεταξύ των διαφόρων μορφών έχει περιοριστεί σημαντικά, ώστε δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής.

β)
Ένας νέος σημαντικός παράγοντας έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία έτη, η επιβάρυνση με ασφαλιστικές εισφορές των κερδών.

γ)
Η εμφάνιση της νομικής μορφής των Ι.Κ.Ε και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει, θα την αναδείξει σε βασική επιλογή και ταυτόχρονα θα μειώσει τον αριθμό των Ε.Π.Ε

δ)
Η κατάργηση τα τελευταία χρόνια, των Ισολογισμών της Α.Ε στις εφημερίδες, η μείωση του ύψους του Κεφαλαίου από 60.000 σε 25.000 ευρώ (με την ρύθμιση του νέου νόμου 4548/2018) και η δυνατότητα πιά να ορίζουν «μονοπρόσωπο Δ.Σ», θα οδηγήσει ικανοποιητικό αριθμό επιχειρηματιών στην επιλογή της Α.Ε.

1 2 3 4 5 6
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. ( Απλογραφικά ) Ο.Ε   και Ε.Ε. ( Διπλογραφικά ) Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ευελιξία στις επιχειρηματικές αποφάσεις Μεγάλη Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό των εταίρων) Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό των εταίρων) Μέτρια ( εξαρτάται από τον ποσοστό κάθε εταίρου) Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό και το ποσοστό των εταίρων) Μέτρια ( εξαρτάται από τον ποσοστό κάθε μετόχου)
Φορολογική επιβάρυνση Ποικίλει ανάλογα με το ύψος των κερδών ( 22%-45%) 24% 33.65% 33.65% 33.65% 33.65%
Ευθύνη εταίρου/μετόχου με την προσωπική περιουσία Ναι για όλα τα χρέη Ναι για όλα τα χρέη ( εκτός αν είναι ετερόρρυθμος εταίρος)** Ναι για όλα τα χρέη ( εκτός αν είναι ετερόρρυθμος εταίρος)** Όχι. Όχι. Όχι.
Ευθύνη διαχειριστή με την προσωπική περιουσία Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Κόστος λογιστικής παρακολούθησης Χαμηλότερο των περιπτώσεων ( 3-6) Χαμηλότερο των περιπτώσεων ( 3-6) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2)
Διαδικασία ίδρυσης Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 2-6) Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 4-6) Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 4-6) Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 5-6) Δυσκολότερη των περιπτώσεων ( 1-4) Δυσκολότερη των περιπτώσεων ( 1-4)
Ελάχιστο  Εταιρικό ή Μετοχικό  Κεφάλαιο Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Ένα (1) ευρώ Ένα (1) ευρώ 25.000  ευρώ
Φ.Σ.Κ – Μετά την σύσταση Όχι Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1%
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Όχι Όχι Όχι* Ναι Ναι Ναι
Υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Όχι Όχι [ εκτός μιας μικρής εξαίρεσης] Όχι [ εκτός μιας μικρής εξαίρεσης] Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους”
Υποχρέωση ασφάλισης και Κόστος ασφαλιστικών εισφορών επιχειρηματία Μεγάλο  [δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεγάλο [δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεγάλο [δείτε σχετικό πίνακα 12] Μικρό [ δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεγάλο [ δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεσαίο [δείτε σχετικό πίνακα 12]

*Με εξαίρεση τις ΟΕ στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά νομικά πρόσωπα (ΕΠΕ,ΑΕ,ΙΚΕ).
** Εκτός ειδικών περιπτώσεων που ορίζονται στο καταστατικό.

3) Κατάλληλες κατά περίπτωση μορφές επιχειρήσεων

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής επιχείρησης είναι θέμα μιας «μικρής μελέτης» και κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη. Σε γενικές όμως γραμμές μπορούμε να πούμε τα εξής :

α) Για μικρές επιχειρήσεις με έντονο το προσωπικό στοιχείο στην δραστηριότητα:

Καταρχήν Ατομική επιχείρηση. Δευτερευόντως Ο.Ε ή Ε.Ε, εφόσον υφίσταται η ανάγκη ύπαρξης συνεταίρου/-ων και ο τζίρος δεν ξεπερνά το 1.500.000 ( όριο τήρησης Απλογραφικών βιβλίων).

β) Για μεσαίες επιχειρήσεις που αναγκαστικά ( λόγω τζίρου ) θα τηρήσουν Διπλογραφικά βιβλία :

Επικρατέστερη μορφή φαίνεται η Ι.Κ.Ε, κυρίως λόγω της μη υποχρέωσής των Εταίρων να ασφαλιστούν στον Ε.Φ.Κ.Α . Σε σύγκριση με τις Ο.Ε ή Ε.Ε , υπερτερεί και στο σημείο της «Προσωπικής Ευθύνης» , των Εταίρων.

Η Ε.Π.Ε μειονεκτεί εκτός από το «ασφαλιστικό» και σε άλλα σημεία από την Ι.Κ.Ε και φαίνεται ότι οδηγείται σε σταδιακή εξάλειψη.

γ) Για μεγάλες επιχειρήσεις :

Μάλλον η καταλληλότερη μορφή είναι η Α.Ε, παρόλο έχει το μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας ( έχει όμως περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και επίσης έχει περιοριστεί σημαντικά η ψαλίδα σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων). Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και τους κανόνες εταιρικής λειτουργίας.

δ) Περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας που υπάρχει δυνατότητα ύπαρξης «ειδικού εταιρικού τύπου», με φορολογικά πλεονεκτήματα :

Τέτοιοι εταιρικοί τύποι αναφέρονται στο κεφ. Α, του άρθρου και είναι κυρίως :
«Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» – Φορείς Κ.Αλ.Ο, Ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

ε) Και μην ξεχνάτε όλα διορθώνονται.

Σχεδόν οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, φυσικά υπό προϋποθέσεις, μπορεί να «μετατραπεί», οποιαδήποτε στιγμή σε άλλης μορφής επιχείρηση. Άρα οι ανωτέρω συγκριτικοί μπορούν να βοηθήσουν και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να διερευνήσει τις πιθανές ωφέλειες που μπορούν μα προκύψουν από την μετατροπή του Εταιρικού τύπου σε άλλον Εταιρικό τύπο.