Ο Λογιστής/Φοροτέχνης σε μια εταιρεία μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς ρόλους, την επίβλεψη της προετοιμασίας όλων των οικονομικών εγγράφων που σχετίζονται με την εταιρεία  την υλοποίηση οικονομικών στρατηγικών που δημιουργούνται από τη διαχείριση ή τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για την επιχείρηση. Ως επικεφαλής Λογιστής, μπορεί να διαδραματίσει αναπόσπαστο ρόλο στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στόχων. Σε μια μεγαλύτερη επιχείρηση, μπορεί επίσης να επιβλέψει μια ομάδα επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η μακροχρόνια απασχόληση ως Λογιστής δημιουργεί μια ποικιλία ικανοτήτων και δίνει μια ιδιαίτερη κατανόηση των λειτουργιών και της κουλτούρας της εταιρείας, ώστε να είναι καλά προσαρμοσμένος στη δουλειά ως επικεφαλής.

Εκτός του ότι έχει μια άποψη από πρώτο χέρι των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, της πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και των κερδών και των στρατηγικών στόχων, είναι σε θέση να αλληλοεπιδράσει με τους περισσότερους επικεφαλής των τμημάτων και άλλων βασικών εργαζομένων ως προϊστάμενος. Θα πρέπει να αναπτύξει αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας που βοηθούν στην αναμετάδοση των στόχων της εταιρείας για το σύνολο του προσωπικού, καθώς και να είναι σε θέση να μεταφράσει περίπλοκους οικονομικούς όρους στους ιδιοκτήτες ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικά σε αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι αναγκαίος ο μετασχηματισμός του σταθερού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης σε μεταβλητό με την χρήση εξωτερικών συνεργατών. Οι εταιρείες στις μέρες μας στοχεύουν στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, στην καλύτερη κατανομή των εξόδων τους και στη βέλτιστη αξιοποίηση των in-house εργαζομένων τους.

Ένας από τους βασικούς ρόλους του Λογιστή είναι να βεβαιωθεί ότι η εταιρεία είναι σε συμμόρφωση με τις εσωτερικές και εξωτερικές οικονομικές υποχρεώσεις. Των φόρων μισθωτών υπηρεσιών, των καταστάσεων κερδών / ζημιών καθώς και άλλων ζητημάτων. Οι έγκαιρες πληρωμές στους προμηθευτές μπορεί να έχουν δραματικές επιπτώσεις στην ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί απόθεμα, για αυτό ο Λογιστής πρέπει να ελέγχει και αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, προβαίνει συνήθως σε ετήσιους ή τριμηνιαίους ελέγχους των βιβλίων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών, οι επικεφαλής Λογιστές λαμβάνουν όλο και περισσότερο μεγαλύτερες ρόλους σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Συχνά διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό, λόγω της μοναδικής προοπτικής τους για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των μελλοντικών σχεδίων. Εκτός από τις εσωτερικές επικοινωνίες, αναλαμβάνουν την ευθύνη της επικοινωνίας της εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες προς τους μετόχους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας Λογιστής, συχνά παίρνει τον τίτλο του CFO, ή Chief Financial Officer, και χρησιμεύει ως σύμβουλος, εκπαιδευτικός και σύμβουλος επί όλων των οικονομικών ουσιών που επηρεάζουν την εταιρεία.

Η θέση του Λογιστή/φοροτεχνικού ανέκαθεν ήταν υπόλογη για τη συλλογή των πληροφοριών που σχετίζονται με τη φορολογία, την υποβολή εκθέσεων στις φορολογικές αρχές στο κράτος, σε εύθετο χρόνο, καθώς και με την παροχή συμβουλών διαχείρισης για τη φορολογική επίδραση των διαφόρων εταιρικών στρατηγικών.

Ένας Φοροτεχνικός έχει ως κύριες υπευθυνότητες τις εξής παρακάτω:

 • Διαμορφώνει τις φορολογικές στρατηγικές για να αναβάλει ή να εξαλείψει τις πληρωμές φόρων
 • Προβαίνει στην δημιουργία συστημάτων συλλογής δεδομένων φόρου
 • Συμπληρώνει την απαιτούμενη φορολογική δήλωση σε εύθετο χρόνο
 • Ετοιμάζει και ενημερώνει τα προγράμματα παροχής φορολογικών δεδομένων
 • Την ενημέρωση σχετικά με το φόρο επί των πωλήσεων της
 • Συντεταγμένων ελέγχων από διάφορες φορολογικές αρχές
 • Προβαίνει σε έρευνα και ακολουθεί την σωστή διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων που προκαλούνται εσφαλμένες φορολογικές δηλώσεις
 • Διαπραγματεύεται με τις φορολογικές αρχές για θέματα καταβολής του φόρου
 • Συμβουλεύει την διαχείρισης σχετικά με τη φορολογική επίδραση των εταιρικών στρατηγικών
 • Συμβουλεύει την διαχείριση σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων νόμων για τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης
 • Εργάζεται για την προετοιμασία προσδιορισμού του φόρου

Οι παραπάνω αποτελούν τις κυριότερες ευθύνες ενός Λογιστή/Φοροτεχνικό, και ειδικά σήμερα η συμβολή του  κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και σαφώς επιβεβλημένη λόγω των γρήγορων αλλαγών στην φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.  Ο ρόλος του ειδικά σήμερα θα πρέπει να συνάδει με επαγγελματική κατάρτιση που επιτυγχάνεται με διαρκή ενημέρωση γύρω από το φορολογικό τοπίο και πως αυτό επιδρά στις επιχειρήσεις καθώς και να μπορεί ο Λογιστής/Φοροτεχνικός να επισημαίνει τους τρόπους εκείνους με τους οποίους η επιχείρηση θα μπορέσει σε τελική ανάλυση να ακολουθεί τους φορολογικούς κανόνες, οι οποίοι σαφώς και θα πρέπει να συνάδουν με το Ευρωπαϊκό καθεστώς κάτω από το οποίο λειτουργούν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συμβολή επομένως του Λογιστή/Φοροτεχνικού δεν θα πρέπει να είναι μόνο εντός των συνόρων αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτεί όλες τις διακρατικές σχέσεις και θεσμούς μέσω των οποίων θα μπορέσει να συμβάλει στην διαμόρφωση κανόνων αμιγώς προς όφελος του Κράτους και των επιχειρήσεων μέσω των οποίων θα διαμορφωθεί εν τέλει και η ανάπτυξη.

Προφανώς, η λέξη Λογιστής είναι συνυφασμένη με την λέξη «φόρος». Η κύρια ενασχόληση του λογιστή είναι η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η προετοιμασία των φορολογικών, εκεί εστιάζονται περισσότερο. Όμως η έννοια λογιστής περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται στην επιφάνεια.

Εάν η επιχείρησή είναι ακόμα μικρή, σίγουρα θα αναρωτηθείτε για ποιο λόγο χρειάζεται να δαπανήσετε χρήματα για την πρόσληψη ενός λογιστή.  Και όμως η ανάγκη του Λογιστή κρίνεται επιτακτική διότι ο Λογιστής μπορεί επίσης  να εντοπίσει μεγάλες ευκαιρίες και στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε μπροστά. Επίσης ο λογιστής είναι σε θέση να σας απαντήσει σε θέματα όπως εάν η απόσβεση είναι σωστή για όλα τα  περιουσιακά στοιχεία με τον πιο παραγωγικό τρόπο.  Επίσης εάν η δομή της επιχείρησής σας είναι αποδοτική τώρα και μακροπρόθεσμα. Και το κυριότερο πώς τα ψιλά γράμματα στις πιο πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία σας επηρεάζουν, και εάν υπάρχουν ευκαιρίες λόγω της νομοθεσίας.  Ο λογιστής σας θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση των θεμάτων αυτών.

Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει συνεχώς να έχουν ανταγωνιστικές προτεραιότητες και να λαμβάνουν σκληρές αποφάσεις για το πού θα διαθέσουν πολύτιμους πόρους. Σε μια αβέβαιη οικονομία οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να αντέξουν οικονομικά και πολλά βασίζονται στην εμπειρία του λογιστή μόνο κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

Αυτό που πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μάλλον δεν έχουν συνειδητοποιήσει είναι η αξία που προέρχεται από την οικοδόμηση μιας σχέσης με τον λογιστή σε συμβουλευτική βάση όλο το χρόνο. Ένας λογιστής μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας έμπιστος σύμβουλος ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολύτιμη συμβουλή ώστε να βοηθήσει την επιχείρηση να κινηθεί μέσω μια αβέβαιης οικονομίας. Οι λογιστές έχουν τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και μια προοπτική που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός σχεδίου για να μπορέσει η επιχείρηση να πραγματοποιήσει όλα τα αυτά που έχει στο πλάνο της.

Επίσης οι λογιστές διαχειρίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του φορολογικού έτους οικονομικές πληροφορίες που ο επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ώθηση της επιχείρησης προς την κερδοφορία και μεγαλύτερη ανάπτυξη.  Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι ο λογιστικός κλάδος προσφέρει μια νέα προοπτική στον καθορισμό της οικονομικής ανάπτυξης μέσω των επιχειρήσεων διότι ο επιχειρηματίας θα αντιληφθεί ότι ο ρόλος του λογιστή δεν είναι μόνο η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων, αλλά και συμβουλές που μπορεί να δώσει ένας λογιστής αμέσως τον καθιστούν ως τον απόλυτο συνεργάτη της επιχείρησης που θα μπορέσει να την οδηγήσει σε μια νέα προοπτική, εντελώς διαφορετική.

Aυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι ο λογιστής δεν διαχειρίζεται μόνο οικονομικές πληροφορίες αλλά πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να καθοδηγήσει την επιχείρηση σε συνάρτηση με άλλες του ίδιου κλάδου μέσω των οικονομικών πληροφοριών, με σκοπό να βρίσκουν εκείνες τις βέλτιστες πρακτικές και να αποφύγουν οι επιχειρήσεις τα λάθη που έχουν κάνει άλλες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σχέδιο. Ένας λόγος που αρκετές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν είναι επειδή δεν έχουν ένα σχέδιο. Στην ερώτηση που κάνει ένας νέος επιχειρηματίας «εγώ απλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω.» , σε αυτό το σημείο είναι που αρχίζει η συνεργασία με τον λογιστή. Ο λογιστής θα εξετάσει όλα τα δεδομένα καθώς και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον αλλά και τον κλάδο που η επιχείρηση θέλει να κινηθεί και θα σχεδιάσει προσεκτικά τα βήματα που σύμφωνα με τα οποία θα αποφευχθούν λάθη.

Eίναι πολύ σημαντικό για τον επιχειρηματία να κατανοήσει ότι ο λογιστής έχει άμεση εικόνα του φορολογικού τοπίου , το οποίο συνεχώς αλλάζει και θα πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η επιχείρηση να κινείται μέσα στα νομοθετικά πλαίσια.  Φυσικά δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η επιστημονική γνώση του φορολογικού δικαίου δεν καθιστά τον λογιστή ως υπεύθυνο μη τήρησης των νομοθετικών διατάξεων αλλά αντίθετα ως εφαρμοστή αυτών.

Εδώ είναι μερικά από τα θέματα που ένας λογιστής μπορεί να σας βοηθήσει με:

 • Προετοιμασία του φόρου
 • Κατάρτιση Οικονομικών καταστάσεων
 • Απόσβεση
 • Κατανομή των εξόδων
 • Φορολογική νομοθεσία και πώς σας επηρεάζει
 • Συστάσεις διάρθρωσης των επιχειρήσεων και συμβουλές
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη και τη στρατηγική διαδοχή σε σχέση με τους φόρους
 • Εκπροσώπηση Ελέγχου

Διαχείριση Κέρδους

Κάθε επιχείρηση πρέπει να επικεντρώνεται συνεχώς στη διαχείριση κερδών και ζημιών για να παραμένει φερέγγυα. Κέρδος είναι τα χρήματα που μια εταιρεία διατηρεί μετά την πληρωμή όλων των εξόδων της. Μια ζημιά προκύπτει από τις δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των πωλήσεων που μια εταιρεία κάνει σε μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχειριστούν τις καταστάσεις αποτελεσμάτων τους, επίσης γνωστές ως δηλώσεις κερδών και ζημιών, για να κρατήσουν τα κέρδη θετικά και τα έξοδα υπό έλεγχο και σύμφωνα πάντα με τα έσοδα.

Η διαχείριση κερδών και ζημιών αρχίζει με εκτίμηση της τρέχουσας οικονομικής θέσης της εταιρείας. Η διοίκηση πρέπει να επανεξετάσει την τρέχουσα κατάσταση κερδών και ζημιών και να συγκρίνει τα δύο ή τρία τελευταία χρόνια της εταιρείας. Ένας λογιστής ή αναλυτής οφείλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει ένα σύνολο δεικτών επιδόσεων για υπολογισμό του μέσου όρου των εσόδων και εξόδων της εταιρίας.

Η διοίκηση πρέπει να έχει ένα Λογιστή ή αναλυτή για να προετοιμάσει αναλυτικά εργαλεία, όπως μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κοινού μεγέθους. Αυτή η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δείχνει κάθε δαπάνη ως ποσοστό επί των πωλήσεων, που επιτρέπει τη διαχείριση για την απομόνωση του κόστους που θα μπορούσε να συμβάλει  στη μείωση των κερδών. Η εταιρεία πρέπει να μπορέσει  να εκτελέσει αυτή την ανάλυση βασισμένη σε τρία έτη ιστορικών δεδομένων. Τα έξοδα ως ποσοστό των εσόδων σε σύγκριση για κάθε έτος αποκαλύπτουν τις τάσεις που εμφανίζουν τα έξοδα αυξητικά ή μειωτικά ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Ορισμένες δαπάνες, όπως το κόστος των αγαθών που πωλούνται, θα αυξηθούν φυσικά με αύξηση των πωλήσεων, επειδή αντιπροσωπεύουν τις πρώτες ύλες αγαθών που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα με σκοπό την πώληση τους. Μίσθωμα κτιρίου, διοικητικό κόστος και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας θα πρέπει να παραμείνουν τα ίδια, ανεξάρτητα από την αύξηση των πωλήσεων.

Ένας Λογιστής/Αναλυτής θα πρέπει να εκτελέσει πρόσθετη εργασία για να ερευνήσει και να εξηγήσει τις δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση με την πάροδο του χρόνου ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Αυτή η άσκηση μπορεί να αποκαλύψει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εταιρείας των πόρων και διευθυντικών στελεχών που εποπτεύουν  το κόστος. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως η οικονομία και η αύξηση των τιμών μπορεί επίσης να εξηγήσουν την αύξηση του κόστους.

Ένας Λογιστής/Αναλυτής πρέπει να μπορεί να κάνει αναθεώρηση των πωλήσεων της εταιρείας. Ανάλογα με τις διάφορες εκδηλώσεις και τις συνθήκες, ακόμη και όταν οι εσωτερικές δαπάνες έχουν καλή διαχείριση και όσο το δυνατόν χαμηλότερες, η εταιρεία μπορεί ακόμη να υποστεί ζημία αν υπάρξει πτώση των πωλήσεων κάτω από τα έξοδά σε κάθε δεδομένη λογιστική περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία θα πρέπει να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως η διακοπή ορισμένων μη κερδοφόρων γραμμών προϊόντος ή υπηρεσίας, πώληση κάτω του κόστους περιουσιακών στοιχείων για να αποδεσμεύσει κεφάλαια και τη διακοπή των επενδύσεων σε κάθε είδους σχέδια που δεν αποφέρουν έσοδα.

Μπορεί η επιχείρησή να επιβιώσει χωρίς τη βοήθεια ενός εξωτερικού λογιστή; Πιθανώς. Αλλά η επιπλέον γνώση, η καθοδήγηση και η πείρα που προσφέρονται από εξωτερικό λογιστή μπορεί να είναι ο καταλύτης που θα μπορούσε να κάνει την επιχείρησή να ευδοκιμήσει.