Το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται.

1. Γενικά

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί (υπάλληλοι – εργάτες) που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) από 1.5 έως 31.12 κάθε έτους και ανεξάρτητα εάν η σύμβαση εργασίας είναι έγκυρη ή άκυρη. Επίσης, Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων στις 21.12 κάθε χρόνου. Εάν αυτή συμπίπτει με ημέρα Κυριακή και η επιχείρηση παραμείνει κλειστή, τότε αυτό καταβάλλεται την επομένη . Τους παρέχεται όμως το δικαίωμα (σπανίως απαντάται) να παρακρατήσουν το μέρος του Δώρου που αναλογεί από για να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις αποχώρησης μισθωτών και να το καταβάλλουν την 31.12 . Εάν η 31/12 είναι Κυριακή και η επιχείρηση παραμείνει κλειστή, τότε καταβάλλεται την επομένη. Εάν όμως είναι κλειστή και την Πρωτοχρονιά, η διαφορά αυτή πρέπει να πληρωθεί την Παρασκευή ή το Σάββατο. άρα, από το Δώρο του 2011 οι εργοδότες μπορούν να παρακρατήσουν μέρος των αποδοχών που αναλογεί σε αυτό από 22.12 έως 31.12 (δηλαδή για 10 ημέρες ή 10 : 19 χ 2 = 1,052 ημερομίσθια).

Σημειώνεται ότι, οι μισθωτοί που θα προσληφθούν από 22.12.2019 και μετά δικαιούνται και αυτοί αναλογία Δώρου το οποίο θα τους καταβληθεί στις 31.12.2019.

Η καθυστέρηση καταβολής του Δ.Χ., το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΑΠ, επισύρει τις ποινικές κυρώσεις του ΑΝ 690/1945 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 2336/1995 . Έτσι όποιος εργοδότης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ ή Αστυνομικής Αρχής, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

2. Προσδιορισμός ημερομισθίων Δώρου Χριστουγέννων

Οι μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης που θα εργαστούν από 1.5.2019 έως 31.12.2019, εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται ένα (1) μισθό ή 25 ημερομίσθια οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του μισθωτού αλλά μόνο ο τρόπος πληρωμής.

Ο αριθμός των ημερομισθίων έχει ως βάση τις 237,5 ημερολογιακές ημέρες από 1.5 έως 31.12 κάθε έτους (και όχι τις 245) γιατί, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για κάθε δεκαεννιά (19) ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας οι μισθωτοί δικαιούνται δύο (2) ημερομίσθια Δώρου (ή 237,5 : 19 χ 2 = 25). Για λιγότερη των δεκαεννιά (19) ημερών διάρκεια της σχέσης εργασίας (νέα πρόσληψη ή λύση της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο, κ.λπ.) οι μισθωτοί δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Οι περιπτώσεις αποχής από την εργασία οι οποίες λαμβάνονται ή όχι υπόψη για τον προσδιορισμό των ημερομισθίων του Δώρου Χριστουγέννων είναι:

α) Ημέρες αποχής από την εργασία που συνυπολογίζονται ως χρόνος απασχόλησης

• Το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (8 + 9 = 17 εβδομάδων), καθώς και ο επιπλέον χρόνος άδειας από την πιθανολογούμενη ημερομηνία γέννησης.

• Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εφέδρων που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικής άσκησης, εφόσον δεν υπερβαίνει το μήνα. Στην περίπτωση γενικής επιστράτευσης συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος της στράτευσης ως εφέδρων.

• Οι ημέρες που απουσιάζουν οι μισθωτοί λόγω ασθένειας, ανεξαρτήτως εάν δικαιούνται ή όχι αποδοχές από τον εργοδότη και δεν επιδοτήθηκαν από ΙΚΑ κ.λπ., και δεν έχουν υπερβεί τα όρια βραχείας διάρκειας ασθένειας.

• Οι ημέρες επίσχεσης εργασίας και υπερημέριας του εργοδότη.

• Οι ημέρες των επίσημων αργιών, εθιμικών καθώς και εκείνων που έχει καθιερώσει η επιχείρηση με ή χωρίς κανονισμό.

• Οι ημέρες αποχής από την εργασία λόγω ανυπαίτιου κωλύματος.

• Οι ημέρες των αδειών μετ΄ αποδοχών (κανονική, γάμου, εκλογών κ.λπ.).

• Οι ημέρες άδειας λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας που δικαιούνται οι ανάπηροι πολέμου (με πλήρεις αποδοχές και οι οποίες είναι πέρα από εκείνες της κανονικής άδειας. Επίσης, οι αντίστοιχες άδειες που χορηγούνται έπειτα από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ, οι οποίες εξομοιώνονται με ασθένεια και ο εργοδότης συμμετέχει στο σύνολο ή μέρος του ημερομισθίου και δεν επιδοτείται ο μισθωτός.

β) Ημέρες αποχής από την εργασία που δεν συνυπολογίζονται ως χρόνος απασχόλησης

• Αφαιρούνται οι ημερολογιακές ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας.

• Αφαιρούνται οι ημέρες απεργίας, στάσεων εργασίας, οι άδειες σπουδαστών, οι γονικές άδειες, καθώς και οι συνδικαλιστικές άδειες, εφόσον όλες αυτές είναι άνευ αποδοχών.

Επειδή οι στάσεις εργασίας είναι ώρες αποχής από την εργασία, αυτές πρέπει να αθροιστούν και στη συνέχεια να διαιρεθούν με τις ώρες της ημερήσιας απασχόλησής των για να προσδιοριστούν οι ημέρες της αποχής.

• Αφαιρούνται οι ημέρες άδειας άνευ αποδοχών, καθώς και τα διαστήματα που δεν απασχολούνται οι μισθωτοί των εποχικών κυρίως επιχειρήσεων, γιατί η σύμβαση εργασίας των είναι σε αναστολή.

• Αφαιρούνται οι ημέρες ασθένειας που οι μισθωτοί έχουν υπερβεί τα όρια της βραχείας διάρκειας.

• Αφαιρούνται οι ημέρες ασθένειας που οι μισθωτοί επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

• Αφαιρούνται οι ημέρες στράτευσης των μισθωτών που υπηρέτησαν τη θητεία τους.

• Αφαιρούνται οι ημέρες της ειδικής άδειας μητρότητας (6 μηνών ή μέρος αυτών) που η μητέρα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

3. Προσδιορισμός αποδοχών Δώρου Χριστουγέννων

α) Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων γίνεται με βάση τις «τακτικές αποδοχές» που δικαιούνται οι μισθωτοί την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (δηλ. την 10.12.2019) ή εκείνη της λύσης της σχέσης εργασίας (με καταγγελία ή απομάκρυνση ή οικειοθελή αποχώρηση ή θάνατο του μισθωτού κ.λπ.). Προκειμένου περί μερικής απασχόλησης ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές που αντιστοιχούν στη μειωμένη απασχόληση. Τέλος, εάν μεσολαβήσει αύξηση αποδοχών μετά τις 10.12 ή από την ημέρα της λύσης της σχέσης εργασίας με αναδρομική ισχύ, ο μισθωτός δικαιούται συμπληρωματικού δώρου.

Τακτικές αποδοχές είναι ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή κατ΄ επανάληψη, περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Οι ανωτέρω πρόσθετες παροχές σε χρήμα αποτελούνται από: Την αμοιβή της απλής πρόσθετης εργασίας, την αμοιβή της υπερεργασίας (ωρομίσθιο και προσαύξηση), την αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (ωρομίσθιο και προσαύξηση), μόνο την προσαύξηση (75%) της νόμιμης απασχόλησης κατά τις Κυριακές (και εφόσον γι' αυτές χορηγήθηκε ρεπό) ή επίσημες αργίες και μόνο την προσαύξηση (25%) για απασχόληση τη νύχτα.

Στις προαναφερόμενες πρόσθετες παροχές πρέπει να προστεθούν και παροχές όπως: Πριμ παραγωγής, παρουσίας, προμήθειες κ.λπ., η αποζημίωση εκτός έδρας που καταβάλλεται σταθερά κάθε μήνα και δεν αντιπροσωπεύει διανυκτερεύσεις, όπως και τα οδοιπορικά, εφόσον δεν αφορούν σε μετακινήσεις του μισθωτού.

Για τον προσδιορισμό της προσαύξησης του καταβαλλόμενου ωρομισθίου (συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των εις είδος παροχών), πρέπει να αθροιστούν όλες οι ανωτέρω πρόσθετες παροχές και να διαιρεθούν με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών της περιόδου που αντιστοιχούν σε κάθε μισθωτό (η εβδομάδα επί 5ημέρου είναι 6 ημέρες, ο μήνας για τους αμειβόμενους με μισθό είναι πάγια 25 ημέρες και για τους ημερομίσθιους στο 6ήμερο σύστημα είναι οι πραγματικές εργάσιμες ημέρες) και το πηλίκο που θα προκύψει πρέπει να προστεθεί στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

Το συνολικό ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, όπως αυτό προκύπτει από τους ανωτέρω υπολογισμούς, πρέπει να προσαυξηθεί και με αναλογία του επιδόματος αδείας, το οποίο ως ετήσια αμοιβή ανήκει στις τακτικές αποδοχές και είναι ίσο με 4,166% των τακτικών αποδοχών (μισθού ή ημερομισθίου) ή συντελεστής 0,04166 (δηλ. 0,5 : 12 = 0,04166 ή 13 : 312 = 0,04166 δηλ. εβδομάδες 52 χ 6 = 312 ημερομίσθια).

β) Η ρητή συμφωνία μεταξύ μισθωτού και εργοδότη για καταβολή μηνιαίων αποδοχών επιπλέον των νομίμων για να καλύπτονται τα Δώρα είναι νόμιμη Εξαιρείται μόνο το Δώρο των οικοδόμων.

γ) Τα δώρα εορτών (ΔΧ και ΔΠ) δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά σε χρήμα μόνο.

4. Προσδιορισμός αποδοχών Δώρου Χριστουγέννων με συντελεστή, όταν οι μισθωτοί δεν δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο

4.1 Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που δεν απασχολήθηκαν όλη την περίοδο 1.5 έως 31.12.2019 ο συντελεστής προσδιορισμού απευθείας του Δώρου Χριστουγέννων σε συνδυασμό με τις ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σχέσης εργασίας είναι 0,00421 (δηλ. 1 : 237,5 = 0,00421). άρα για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα σχέσης εργασίας ο μισθωτός δικαιούται για το ΔΧ 0,00421 του μηνιαίου μισθού του. Π.χ. Υπάλληλος βιομηχανίας με μηνιαίο μισθό 1300,00 € και εργασιακή σχέση 65 ημερολογιακών ημερών δικαιούται μικτές αποδοχές για Δώρο Χριστουγέννων 370,57 €, βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

• Ημέρες 65 x 0,00421 x 1.300,00 = 355,75
Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 355,75 x 0,04166 = 14,82
Σύνολο (ή 355,75 x 1,04166) 370,57
ή
• Ημέρες 65 : 19 χ 2 = 6,842 ημερομίσθια και 1.300,00 : 25 = 52,00 € ημερομίσθιο
Ημερομίσθια 6,842 x 52,00 x 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας) = 370,60 €
• Βάσει του πίνακα της παρ. 8: 0,2737 χ 1.300,00 χ 1,04166 = 370,63

4.2 Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο ο υπολογισμός είναι ο ίδιος αλλά ο συντελεστής διαφέρει και είναι 0,105 και προκύπτει από τη σχέση 25 : 237,5 = 0,105 (ή 2 : 19 = 0,105). Π.χ. Εργάτης βιομηχανίας με ημερομίσθιο 34,00 € και εργασιακή σχέση 70 ημερολογιακών ημερών δικαιούται μικτές αποδοχές Δώρου Χριστουγέννων 260,31 € βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

• Ημέρες 70 x 0,105 x 34,00 = 249,90 €
Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 249,90 x 0,04166 = 10,41 €
Σύνολο (ή 249,90 x 1,04166) 260,31 €
ή
• Ημέρες 70 : 19 χ 2 = 7,36 ημερομίσθια και 7,36 x 34,00 x 1,04166 = 260,66 €
• Βάσει του πίνακα της παρ. 8:
7,3684 χ 34,00 χ 1,04166 = 260,96 €

5. Λοιπά θέματα σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων

5.1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, διατάξεις νόμων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους από την Υπουργική Απόφαση υπερισχύουν αυτής.

5.2 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ μισθωτών

Οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και προκειμένου περί ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ μέχρι του ποσού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (για τους μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένους) ή του πλαφόν για τους νεοασφαλισμένους (δηλ. από 1.1.1993 και μετά) που ισχύει κάθε φορά.

Για τους νεοασφαλισμένους (από 1.1.1993) μισθωτούς αδιαφόρως αριθμού ημερομισθίων οι εισφορές θα υπολογιστούν μέχρι του ποσού των 6.500,00 € (για το 2019).

5.2.1 Ποσό Δώρου πέρα από το προβλεπόμενο από την Υπουργική Απόφαση

Εάν η επιχείρηση χορηγεί Δώρο πέρα από το νόμιμο (οικειοθελώς) το ποσό αυτό θεωρείται έκτακτη αμοιβή και για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ του ΕΦΚΑ, πρέπει να επιμεριστεί στους οχτώ (8) μήνες (1.5 έως 31.12) που αντιστοιχεί. Ο επιμερισμός αυτός για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31.12.1992) επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση που, με την προσθήκη του επιπλέον αυτού ποσού, οι αποδοχές του Δώρου υπερβαίνουν το μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, άλλως δεν επιμερίζεται το ποσό αυτό και ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται επί του συνολικού ποσού του Δώρου.

5.2.2 Απόδοση εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών

Η υποχρέωση απόδοσης προς το ΕΦΚΑ των εισφορών του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2012.

5.3 Παραγραφή

Οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων του αμιγώς ιδιωτικού τομέα παραγράφονται μετά 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές, (ή του ΔΧ 2019 παραγράφονται υπέρ της επιχείρησης την 31.12.2016). Οι αποδοχές όμως των μισθωτών του Δημοσίου και ΟΤΑ παραγράφονται μετά τη 2ετία από τη γένεση της απαίτησης, ενώ των ΝΠΔΔ από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές.

6. Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών

6.1 Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 της Υπουργικής Απόφασης, οι απασχολούμενοι στα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται, για κάθε 8 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν από 1.5 έως 31.12.2019 ή μέχρι την ημερομηνία λύσης της σχέσης εργασίας, ένα (1) ημερομίσθιο για Δώρο Χριστουγέννων.

Η ίδια ως άνω τακτική προσδιορισμού των ημερομισθίων και υπολογισμού των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων ακολουθείται και για τους απασχολούμενους με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής απασχόληση (δηλ. για εργασία λιγότερων των 5 ή 6 εργάσιμων ημερών την εβδομάδα με πλήρες και σταθερό ημερήσιο ωράριο κατά τις ημέρες που εργάζονται). Οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται και μισό Δ.Χ. για τις ημέρες που δεν εργάζονται. Για τους απασχολούμενους όμως με διαλείπουσα εργασία που δεν έχουν σταθερό ωράριο βλ. στο τέλος της παρ. 6.2.

Π.χ. Μισθωτός (εργάτης) με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ή για την αποπεράτωση του έργου που ανέλαβε) απασχολήθηκε 52 ημέρες και εισέπραξε το ποσό των 1.664,00 € από 1.5 έως 31.12.2011.

Το Δώρο Χριστουγέννων που αναλογεί ανέρχεται στο ποσό των 216,67 € βάσει των παρακάτω υπολογισμών:

Ημέρες εργασίας 52 : 8 = 6,5 ημερομίσθια ΔΧ

Αμοιβές 1.664,00 : 52 = 32,00 € ημερομίσθιο

Αρα, ημερομίσθια 6,5 x 32,00 = 208,00 €
Πλέον: Αναλογία επιδόματος αδείας 208,00 χ 4,166% = 8,67 €
Σύνολο (ή 208,00 x 1,04166) 216,67 €

6.2 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, το Δώρο Χριστουγέννων των παρακάτω κατηγοριών μισθωτών υπολογίζεται με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αυτής (βλ. ανωτέρω παρ. 2 για τον αριθμό των ημερομισθίων), ενώ το ημερομίσθιο προσδιορίζεται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στο χρονικό διάστημα από 1.5 έως 31.12 ή μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

α) Εργατοτεχνίτες που απασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης απόδοσης) κ.λπ.

β) Υπάλληλοι που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με μισθό και ποσοστά.

γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότες γενικά (πολλαπλή απασχόληση) και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.

δ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και το Δώρο των δημοσιογράφων, οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.

Το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με το συνολικό αριθμό των εργάσιμων ημερών που περιλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα 1.5 έως 31.12 κατά το οποίο εργάστηκε ο μισθωτός ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Οι ημέρες αυτές είναι 200 (8 x 25) για τους αμειβόμενους με μισθό και 210 για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (δηλ. 245 : 7 χ 6 = 210) και έτσι προσδιορίζεται το μέσο ημερομίσθιο.

Π.χ. Μισθωτός (εργάτης) απασχολήθηκε το ανωτέρω διάστημα ώρες 630 με ωριαία αμοιβή 6,00 €. Ζητείται να προσδιοριστούν οι μικτές αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων.
Αποδοχές ώρες 630 x 6,00 = 3.780,00 €
Μέσο ημερομίσθιο = 3.780,00 : 210 = 18,00 €
ΔΧ = Ημερομίσθια 25 x 18,00 x 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας) = 468,75 €

Η ίδια ως άνω τακτική ακολουθείται και για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων των απασχολούμενων με διαλείπουσα εργασία, των οποίων το ημερήσιο ωράριο δεν είναι σταθερό για τις ημέρες που εργάζονται. Αρα το ποσό του ημερομισθίου είναι ανάλογο με τις ώρες απασχόλησης.

6.3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της ΥΑ για τους σερβιτόρους και βοηθούς αυτών που απασχολούνται σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ουζερί και συναφή καταστήματα, ως ημερομίσθιο για τον υπολογισμό των δώρων εορτών (ΔΠ και ΔΧ) λαμβάνεται το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, στην οποία ο κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί αυτών αμείβονται με τα ποσοστά φιλοδωρήματος που προβλέπει το άρθρο 54 του Ν 2224/1994. Για την κάλυψη των αποδοχών των δώρων εορτών (ΔΧ και ΔΠ) αυτών των μισθωτών, στην παρ. 1 του άρθρου 5 της σχετικής ΥΑ 19040/1981, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά και συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής τους.

Σημειώνεται ότι, εάν ο εργοδότης τις ανωτέρω ημερομηνίες του αυξημένου ποσοστού φιλοδωρήματος δε λειτουργήσει την επιχείρησή του, δεν δικαιούται να περικόψει τις αποδοχές των δώρων. Σε αυτήν την περίπτωση το Δ.Χ. θα υπολογιστεί με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της μισθολογικής κλάσης στην οποία ο μισθωτός κατατάσσεται από το ΙΚΑ.

Σε αντίθεση με τους ανωτέρω μισθωτούς ειδικά για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων, κέντρων διασκέδασης, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων της περιοχής του Νομού Αττικής, εκτός των Νήσων, το προϊόν από την αύξηση του ποσοστού φιλοδωρήματος μοιράζεται μεταξύ των εργαζόμενων κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και κατά την αυτή αναλογία, κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

6.4 Οι μισθωτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, για το χρονικό αυτό διάστημα, δικαιούνται το μισό Δώρο. Επίσης, οι μισθωτοί που απασχολούνται με το σύστημα της «εκ περιτροπής απασχόλησης» αλλά με πλήρες ημερήσιο ωράριο, για τις ημέρες που δεν απασχολούνται, δικαιούνται και αυτοί το μισό Δώρο.

6.5 Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν δικαιούνται αποδοχές για δώρα εορτών.6.5 Σε περίπτωση που κάποιος μισθωτός για την περίοδο 1.5 έως 31.12 έχει υπογράψει δύο (2) συμβάσεις μία (1) πλήρους απασχόλησης π.χ. για 2 μήνες και μία (1) άλλη για τους υπόλοιπους 6 μήνες με μειωμένη απασχόληση, το ΔΧ θα υπολογιστεί, όπως αναφέρουμε ανωτέρω στην παρ. 2, χωριστά για κάθε περίοδο και με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, εκείνο της ημέρας λύσης της σχέσης εργασίας του 2μήνου και το αντίστοιχο της 10.12 για τη μειωμένη απασχόληση.

6.6 Στους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού διοικητικού υπαλλήλου, καταβάλλονται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ό,τι και στους τακτικούς υπαλλήλους του αντιστοίχου μισθού για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω αριθ. 19040/1981 κοινής ΥΑ, που εφαρμόζονται για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά εκείνες των εκπαιδευτικών του Δημοσίου.

6.7. Οι οικοδόμοι τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) τα λαμβάνουν μόνο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω του «Ειδικού λογαριασμού χορήγησης δώρου εορτών, αδείας και επιδόματος αδείας» (ΕΛΔΕΟ), που έχει συσταθεί με το Ν 4321/1963 , και όχι από τον εργοδότη τους. Οι τελευταίοι για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες γενικά καταβάλλουν «ειδική εισφορά» στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα δικαιούνται μόνο οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κανονισμού Ασφάλισης. Επίσης, ειδικά για τους οικοδόμους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 4321/1963 , κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού για την καταβολή υψηλοτέρων των νομίμων αποδοχών, για να συμψηφίζονται οι αποδοχές των δώρων εορτών, αδείας και επιδόματος αδείας, είναι άκυρη .

6.8 Τα δώρα εορτών των οικιακών μισθωτών (οικόσιτων και μη υπολογίζονται ως εξής:

α) Για το μη οικόσιτο προσωπικό (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί μάγειροι κ.λπ.) το Δ.Χ. υπολογίζεται βάσει των σε χρήμα μόνον καταβαλλόμενων σε κάθε μήνα μηνιαίων αποδοχών.

β) Για το οικόσιτο προσωπικό (οικιακές βοηθοί) ανεξάρτητα από την ηλικία του, τα δώρα εορτών (Δ.Π. και Δ.Χ.) δεν μπορεί να είναι κατώτερα του 10πλασίου για το Δ.Χ. και του 8πλασίου για το Δ.Π. του γενικού κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ (για το 2011 είναι 33,57 €), όταν η απασχόληση καλύπτει ολόκληρη την περίοδο των δώρων, ενώ για μικρότερα διαστήματα απασχόλησης μειώνεται αναλογικά.

7. Πίνακας

Ακολουθεί πίνακας υπολογισμού των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων με συντελεστή για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό (2) και του αριθμού των ημερομισθίων που δικαιούνται οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο (3).

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται μόνο για τους μισθωτούς που δικαιούνται μειωμένο δώρο, ενώ δεν περιλαμβάνει την προσαύξηση από την αναλογία του επιδόματος αδείας 0,04166 (ή 0,5:12=0,04166), ώστε να προσδιοριστούν οι «τακτικές αποδοχές» βάσει των οποίων υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων. Ο πίνακας αυτός συντάχθηκε με βάση την ΥΑ και με τη σχέση 1 : 237,5 (ή ημερομίσθια 25 χ 9,5 ημέρες = 237,5 ή 19/2 χ 25 = 237,5 ημέρες).

Ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας μισθωτών (1) Συντελεστής Ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας μισθωτών (1) Συντελεστής Ημερολογιακές ημέρες σχέσης εργασίας μισθωτών (1) Συντελεστής
αποδοχών ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με μισθό (2) αριθμού ημερομισθίων ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο (3) αποδοχών ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με μισθό (2) αριθμού ημερομισθίων ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο (3) αποδοχών ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με μισθό (2) αριθμού ημερομισθίων ΔΧ μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο (3)
1 0,0042 0,1053 54 0,2274 5,6842 107 0,4505 11,2632
2 0,0084 0,2105 55 0,2316 5,7895 108 0,4547 11,3684
3 0,0126 0,3158 56 0,2358 5,8947 109 0,4589 11,4737
4 0,0168 0,4211 57 0,24 6 110 0,4632 11,5789
5 0,0211 0,5263 58 0,2442 6,1053 111 0,4674 11,6842
6 0,0253 0,6316 59 0,2484 6,2105 112 0,4716 11,7895
7 0,0295 0,7368 60 0,2526 6,3158 113 0,4758 11,8947
8 0,0337 0,8421 61 0,2568 6,4211 114 0,48 12
9 0,0379 0,9474 62 0,2611 6,5263 115 0,4842 12,1053
10 0,0421 1,0526 63 0,2653 6,6316 116 0,4884 12,2105
11 0,0463 1,1579 64 0,2695 6,7368 117 0,4926 12,3158
12 0,0505 1,2632 65 0,2737 6,8421 118 0,4968 12,4211
13 0,0547 1,3684 66 0,2779 6,9474 119 0,5011 12,5263
14 0,0589 1,4737 67 0,2821 7,0526 120 0,5053 12,6316
15 0,0632 1,5789 68 0,2863 7,1579 121 0,5095 12,7368
16 0,0674 1,6842 69 0,2905 7,2632 122 0,5137 12,8421
17 0,0716 1,7895 70 0,2947 7,3684 123 0,5179 12,9474
18 0,0758 1,8947 71 0,2989 7,4737 124 0,5221 13,0526
19 0,08 2 72 0,3032 7,5789 125 0,5263 13,1579
20 0,0842 2,1053 73 0,3074 7,6842 126 0,5305 13,2632
21 0,0884 2,2105 74 0,3116 7,7895 127 0,5347 13,3684
22 0,0926 2,3158 75 0,3158 7,8947 128 0,5389 13,4737
23 0,0968 2,4211 76 0,32 8 129 0,5432 13,5789
24 0,1011 2,5263 77 0,3242 8,1053 130 0,5474 13,6842
25 0,1053 2,6316 78 0,3284 8,2105 131 0,5516 13,7895
26 0,1095 2,7368 79 0,3326 8,3158 132 0,5558 13,8947
27 0,1137 2,8421 80 0,3368 8,4211 133 0,56 14
28 0,1179 2,9474 81 0,3411 8,5263 134 0,5642 14,1053
29 0,1221 3,0526 82 0,3453 8,6316 135 0,5684 14,2105
30 0,1263 3,1579 83 0,3495 8,7368 136 0,5726 14,3158
31 0,1305 3,2632 84 0,3537 8,8421 137 0,5768 14,4211
32 0,1347 3,3684 85 0,3579 8,9474 138 0,5811 14,5263
33 0,1389 3,4737 86 0,3621 9,0526 139 0,5853 14,6316
34 0,1432 3,5789 87 0,3663 9,1579 140 0,5895 14,7368
35 0,1474 3,6842 88 0,3705 9,2632 141 0,5937 14,8421
36 0,1516 3,7895 89 0,3747 9,3684 142 0,5979 14,9474
37 0,1558 3,8947 90 0,3789 9,4737 143 0,6021 15,0526
38 0,16 4 91 0,3832 9,5789 144 0,6063 15,1579
39 0,1642 4,1053 92 0,3874 9,6842 145 0,6105 15,2632
40 0,1684 4,2105 93 0,3916 9,7895 146 0,6147 15,3684
41 0,1726 4,3158 94 0,3958 9,8947 147 0,6189 15,4737
42 0,1768 4,4211 95 0,4 10 148 0,6232 15,5789
43 0,1811 4,5263 96 0,4042 10,1053 149 0,6274 15,6842
44 0,1853 4,6316 97 0,4084 10,2105 150 0,6316 15,7895
45 0,1895 4,7368 98 0,4126 10,3158 151 0,6358 15,8947
46 0,1937 4,8421 99 0,4168 10,4211 152 0,64 16
47 0,1979 4,9474 100 0,4211 10,5263 153 0,6442 16,1053
48 0,2021 5,0526 101 0,4253 10,6316 154 0,6484 16,2105
49 0,2063 5,1579 102 0,4295 10,7368 155 0,6526 16,3158
50 0,2105 5,2632 103 0,4337 10,8421 156 0,6568 16,4211
51 0,2147 5,3684 104 0,4379 10,9474 157 0,6611 16,5263
52 0,2189 5,4737 105 0,4421 11,0526 158 0,6653 16,6316
53 0,2232 5,5789 106 0,4463 11,1579 159 0,6695 16,7368
160 0,6737 16,8421 189 0,7958 19,8947 218 0,9179 22,9474
161 0,6779 16,9474 190 0,8 20 219 0,9221 23,0526
162 0,6821 17,0526 191 0,8042 20,1053 220 0,9263 23,1579
163 0,6863 17,1579 192 0,8084 20,2105 221 0,9305 23,2632
164 0,6905 17,2632 193 0,8126 20,3158 222 0,9347 23,3684
165 0,6947 17,3684 194 0,8168 20,4211 223 0,9389 23,4737
166 0,6989 17,4737 195 0,8211 20,5263 224 0,9432 23,5789
167 0,7032 17,5789 196 0,8253 20,6316 225 0,9474 23,6842
168 0,7074 17,6842 197 0,8295 20,7368 226 0,9516 23,7895
169 0,7116 17,7895 198 0,8337 20,8421 227 0,9558 23,8947
170 0,7158 17,8947 199 0,8379 20,9474 228 0,96 24
171 0,72 18 200 0,8421 21,0526 229 0,9642 24,1053
172 0,7242 18,1053 201 0,8463 21,1579 230 0,9684 24,2105
173 0,7284 18,2105 202 0,8505 21,2632 231 0,9726 24,3158
174 0,7326 18,3158 203 0,8547 21,3684 232 0,9768 24,4211
175 0,7368 18,4211 204 0,8589 21,4737 233 0,9811 24,5263
176 0,7411 18,5263 205 0,8632 21,5789 234 0,9853 24,6316
177 0,7453 18,6316 206 0,8674 21,6842 235 0,9895 24,7368
178 0,7495 18,7368 207 0,8716 21,7895 236 0,9937 24,8421
179 0,7537 18,8421 208 0,8758 21,8947 237 0,997895 24,9474
180 0,7579 18,9474 209 0,88 22 238 1 25
181 0,7621 19,0526 210 0,8842 22,1053 239 1 25
182 0,7663 19,1579 211 0,8884 22,2105 240 1 25
183 0,7705 19,2632 212 0,8926 22,3158 241 1 25
184 0,7747 19,3684 213 0,8968 22,4211 242 1 25
185 0,7789 19,4737 214 0,9011 22,5263 243 1 25
186 0,7832 19,5789 215 0,9053 22,6316 244 1 25
187 0,7874 19,6842 216 0,9095 22,7368 245 1 25
188 0,7916 19,7895 217 0,9137 22,8421

Για τον προσδιορισμό των μικτών αποδοχών του ΔΧ με βάση τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

π.χ. Εργασιακή σχέση:

α) Υπαλλήλου 50 ημερολογιακών ημερών με μηνιαίο μισθό 1.000,00 €

1.000,00 χ 0,2105 χ 1,04166 = 219,27 € μικτές αποδοχές ΔΧ

β) Εργάτη 65 ημερολογιακών ημερών με ημερομίσθιο 33,57 €

6,8421 χ 33,5 χ 1,04166 = 239,26 € μικτές αποδοχές ΔΧ