Πότε ο ΕΦΚΑ «μπλοκάρει» την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ στους κακοπληρωτές

Με μήνυμα στον υπολογιστή τους θα ενημερώνονται οι εργοδότες που, ενώ υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δεν καταβάλλουν παράλληλα το ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στο σύνολο των εργαζόμενων που απασχολούν, ότι μπλοκάρεται η διαδικασία και θα πρέπει να προσέλθουν στο ταμείο για να πληρώσουν.

Το «μπλόκο» στην ηλεκτρονική πρόσβαση των κακοπληρωτών εργοδοτών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ενεργοποιεί υπουργική απόφαση  σε εκτέλεση του νόμου που ψηφίστηκε. Με την ίδια απόφαση μάλιστα, δίνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η δυνατότητα να προβαίνει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών -«αγγίζοντας» πλέον την περιουσία των στρατηγικών οφειλετών- μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Το μέτρο αυτό δίνει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) ένα χρήσιμο όπλο στην καταπολέμηση των παραβατικών μεθόδων εργοδοτών που δεν πληρώνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι η δυνατότητα αναστολής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) δίνεται στο ΚΕΑΟ, παράλληλα με τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να καταβάλλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.

– Δεν έχει προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών τις οποίες στη συνέχεια δεν εξυπηρετεί, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσό της οφειλής.

– Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε τουλάχιστον 6 μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες, εάν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπεύθυνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με μεθόδους που έχει αποδειχθεί ότι κρύβουν παραβατικές συμπεριφορές.

Τέτοιες μέθοδοι είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και η ασφάλιση σε αυτήν, του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού. Άλλη περίπτωση είναι η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης, προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζόμενων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπεύθυνου. Ή και η δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζόμενων σε μικρό χρονικό διάστημα. Και τέλος, η μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Μετά την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι ΑΠΔ θα πρέπει να υποβληθούν με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο, στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ. Η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ταμείου θα γίνεται υπό προϋποθέσεις, ως εξής:

Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη στην αρμόδια υπηρεσία του ταμείου, αν υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ΑΠΔ για περισσότερες από 1 και έως 6 μισθολογικές περιόδους είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, εφόσον έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής ΑΠΔ. Αν πρόκειται για περισσότερες από 6 μισθολογικές περιόδους, είναι δυνατή η καταχώρισή τους εφόσον έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται στις ΑΠΔ που υποβάλλονται.

Κατά τη δεύτερη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη στον ΕΦΚΑ, η υποβολή ΑΠΔ ψηφιακά είνα δυνατή εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές που αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού ποσού των εισφορών που δηλώνεται.

Για κάθε επόμενη υποβολή με ψηφιακό μέσο, μίας ή περισσότερων μισθολογικών περιόδων, δεν είναι δυνατή η καταχώριση εάν δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές.

Μέχρι να έχει το ΚΕΑΟ τη δυνατότητα διασταύρωσης των φορολογικών στοιχείων του εργοδότη, προβλέπεται και η υποβολή των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών.

Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ και στη συνέχεια, ο εργοδότης ενημερώνεται για την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Το… ξεμπλοκάρισμα της ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ επιτρέπεται εφόσον ο εργοδότης εξοφλήσει τη συνολική οφειλή, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής, ή προβεί σε ρύθμιση της συνολικής οφειλής.

Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ, που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία. Προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος του εργοδότη. Αν το αίτημα δεν υποβληθεί, η άρση γίνεται αυτεπάγγελτα από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ, μετά την εξόφληση της συνολικής οφειλής.

Οι ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο, στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαραίτητες ασφαλιστικής εισφορές που δηλώνονται σε αυτές.