Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της απόφασης για τα νέα πρόστιμα του ΣΕΠΕ, όπου εξειδικεύονται και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από τους επιθεωρητές εργασίας και τα άλλα αρμόδια όργανα ελέγχου για την επιβολή των προστίμων όταν διαπιστώνουν παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Με τη νέα απόφαση αριθμ. 60201/Δ7.1422 – ΦΕΚ Β’ 4997/31-12-2019, η οποία θα ισχύει από 16/1/2020, επέρχονται σοβαρές αλλαγές στο ισχύον σύστημα επιβολής προστίμων.

Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αφού συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια:
– η σοβαρότητα της παράβασης,
– ο αριθμός των εργαζομένων στο τόπο ελέγχου
– η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, στον ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας
– ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, στον ελεγχόμενο τόπο
– το μέγεθος επιχείρησης, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί στον τόπο ελέγχου
– το καθεστώς απασχόλησης, (πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη)
– η υπαιτιότητα, δηλαδή ο βαθμός ευθύνης του εργοδότη για την τέλεση της παράβασης.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας αρχιτεκτονικής των προστίμων, είναι ο διαχωρισμός των παραβάσεων σε δύο ομάδες:
1. Τις γενικές παραβάσεις, αυτές δηλαδή που αφορούν ολόκληρο το προσωπικό και τη μη εκπλήρωση των διοικητικών υποχρεώσεων του εργοδότη προς το ΣΕΠΕ ή άλλες υπηρεσίες. Τέτοιες υποχρεώσεις εργοδοτών είναι π.χ. η εκπρόθεσμη υποβολή πινάκων προσωπικού – Ε4, η μη τήρηση ή μη επίδειξη βιβλίου οικοδομών, η μη καταβολή των αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου κ.α.
2. Τις παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα αυτές δηλαδή που θίγουν ατομικά τον εργαζόμενο και σχετίζονται με παράβαση των εργασιακών δικαιωμάτων του, όπως π.χ. μη χορήγηση άδειας, μη χορήγηση επιδομάτων εορτών, μη χορήγηση ρεπό, παραβίαση διατάξεων προστασίας μητρότητας κ.α.

Και οι γενικές παραβάσεις αλλά και οι παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
α. Χαμηλής σοβαρότητας
β. Σημαντικής σοβαρότητας
γ. Υψηλής σοβαρότητας
δ. Πολύ υψηλής σοβαρότητας

Προσοχή για τις παραβάσεις που σχετίζονται με εργαζόμενους με μερική απασχόληση (μειωμένη ημερήσια και εκ περιτροπής) καθώς και για παραβάσεις που αφορούν διατάξεις περί προστασίας ειδικών ομάδων εργαζομένων όπως τα ανήλικα οι έγκυες και οι προστατευόμενες μητέρες, αφού τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ υψηλά.

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων εργαζομένων ως εξής:
α. Σε επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε:
– 300,00 ευρώ για χαμηλές,
– 500,00 ευρώ για σημαντικές,
– 1.000,00 ευρώ για υψηλές και
– 1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε:
-400,00 ευρώ για χαμηλές,
-800,00 ευρώ για σημαντικές,
-1.200,00 ευρώ για υψηλές και
-2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 έως 50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε:
-800,00 ευρώ για χαμηλές,
-1.500,00 ευρώ για σημαντικές,
-2.000,00 ευρώ για υψηλές και
-3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 έως 150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε:
1.000,00 ευρώ για χαμηλές,
2.000,00 ευρώ για σημαντικές,
2.500,00 ευρώ για υψηλές και
4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 έως 250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε:
-1.500,00 ευρώ για χαμηλές,
-2.500,00 ευρώ για σημαντικές,
-3.000,00 ευρώ για υψηλές και
-6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε:
-2.000,00 ευρώ για χαμηλές,
-3.000,00 ευρώ για σημαντικές,
-4.000,00 ευρώ για υψηλές και
-8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Ως προς τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις τα πρόστιμα υπολογίζονται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.
Τα πρόστιμα σ’ αυτή την ομάδα παραβάσεων ανέρχονται από 400 € έως 50.000 €, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με τη συνεκτίμηση και των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν.

Η απόφαση δεν αφορά το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία για την οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις.