Επέκταση του μέτρου των 800 ευρώ σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 20 εργαζόμενους

Κατατέθηκε τροπολογία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, στο σ/ν “Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” με την οποία ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

  • Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επέκταση των οικονομικών ενισχύσεων στις ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, καθώς και στις επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε, οι οποίες απασχολούν μέχρι και είκοσι εργαζομένους. Με τον τρόπο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επεκτείνεται, προκειμένου να καλύπτει πλέον και τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και είκοσι εργαζόμενους από πέντε που ισχύει έως τώρα.
  • Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η επέκταση της ρύθμισης της μερικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, κατά ποσοστό 40%, στις περιπτώσεις μισθώσεων που έχουν συναφθεί για τη στέγαση φοιτητών σε πόλη εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, στην περίπτωση που τουλάχιστον ο ένας γονέας, είτε είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη ή απαγορεύθηκε η λειτουργία με κρατική εντολή, είτε είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19, δυνάμει των σχετικών αποφάσεων και του οποίου, σε κάθε περίπτωση, έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας. Η διάταξη στοχεύει στην επέκταση της προστασίας των εργαζομένων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19.
  • Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Άρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχεται η δυνατότητα μετατάξης σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον για τη προκηρυσσόμενη θέση δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
    Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
  • Παρατείνεται έως και 25 Ιουνίου 2020 και έως και 25 Ιουλίου 2020 αντίστοιχα, η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, που εξήλθαν από, κάθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο του 2020 και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις.