Ανείσπρακτα ενοίκια: πως δηλώνονται για να μην πληρώσετε άδικους φόρους!

Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1267 9 Απριλίου 2020, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθμ. Α.1070

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Έχοντας υπόψη όλες τις αναγκαίες διατάξεις πρέπει:

Στη στήλη 16 του εντύπου Ε2, να δηλώσουμε ενοίκια που δεν εισπράττονται, δηλαδή στη συγκεκριμένη στήλη συμπληρώνεται τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας σας μόνο εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ΚΦΕ και έχουν προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Στην περίπτωση ασκηθείσας αγωγής στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την εκδίκαση αυτής, η αγωγή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής ή ο υπομισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας των χρεών του στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση η συγκεκριμένη του εκμισθωτή ή του εκάστου υπεκμισθωτή ομοίως.

Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. Ακριβώς όσα ανέφερα ισχύουν και για την περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με μη εισπραχθείσα αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Τα εισοδήματα από ενοίκια που φέτος δεν εισπράχθηκαν λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών και των διατάξεων που εφαρμόστηκαν για ενίσχυση της οικονομίας λόγω του κορωνοϊού, θα πρέπει να δηλωθούν μειωμένα στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουμε το 2021 για τα εισοδήματα του 2020, και όχι φέτος.