Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές των ακινήτων για τις μειώσεις των ενοικίων.

Η καταγραφή των στοιχείων των παλαιών μισθωτηρίων συμβολαίων.

A. ΔΗΛΩΣΗ COVID (MΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ)

Α1 Δηλώσεις μείωσης μισθωμάτων ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Α1α Οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων (για τη «συμψηφιστική επιστροφή» μέρους της απώλειας μισθώματος)

Από 13/6/2020 μέχρι την 22/6/2020

Θα υποβάλλουν τη «ΔΗΛΩΣΗ COVID» σε νέα ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Για να τους αναγνωρισθεί από την Πολιτεία ένα μέρος της απώλειας εισοδήματος από το μειωμένο κατά 40% ενοίκιο που εισέπραξαν. Είναι μερική η αντιστάθμιση της απώλειας αυτής.

Η μεταβολή του μισθώματος στην δήλωση αυτή θα αφορά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η «συμψηφιστική επιστροφή» μέρους της απώλειας που υπέστησαν οι ιδιοκτήτες. Η επιστροφή δηλαδή θα γίνει για να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις με το συμψηφισμό της μερικής αυτής ζημίας με τις υποχρεώσεις του ζημιωθέντος ιδιοκτήτη που θα γεννηθούν – προκύψουν την 31/7/2020 και μετά.

Ο εκμισθωτής θα συμπληρώσει στην δήλωση COVID τα παρακάτω στοιχεία κατά περίπτωση:

Χρήση μισθίου – Για κατοικία φοιτητή, εξαρτώμενου μέλους– Για κύρια κατοικία στην οποία ο μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

– Για κύρια κατοικία στην οποία ο/η συζυγος / μέλος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

– Για επαγγελματική στέγη

– Για κύρια κατοικία ναυτικού

Το μηνιαίο μίσθωμα πριν την μείωση
Το ποσό του μισθώματος μετά την μείωση
Το μήνα που αφορά η μείωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Εάν δεν θα έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αρχική ή η τροποποιητική μίσθωση (δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ακίνητης περιουσίας) πρέπει να προηγηθεί της Δήλωσης COVID μέχρι την 22/6/2020.

Α1β Δήλωση μείωσης μισθωμάτων από τον ΙΟΥΛΙΟ και μετά

Οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων

Η εικοστή ημέρα του μήνα

Οι ιδιοκτήτες για μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, λόγω των μέτρων πανδημίας του κορωνοϊού, πρέπει να υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση COVID μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που δόθηκε η έκπτωση από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.

Α1γ Οι ενοικιαστές – μισθωτές ακινήτων

Από 23/6/2020 μέχρι την 26/6/2020

Οι αντίστοιχοι ενοικιαστές πρέπει να δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020 ότι αποδέχονται ή όχι την δήλωση COVID για την μείωση των μισθωμάτων των μηνών ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ και ΙΟΥΝΙΟ 2020.

Εάν δεν υποβληθεί αυτή η δήλωση αποδοχής από τον ενοικιαστή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 26/6/2020, θα θεωρηθεί ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή (με όλα τα επακόλουθα).

Α1δ Οι ενοικιαστές – μισθωτές ακινήτων

Προθεσμία τριών εργασίμων ημερών

Εάν θα γίνει μείωση των μισθωμάτων από τον ΙΟΥΛΙΟ 2020 και μετά, η αποδοχή ή όχι της δήλωσης από τους ενοικιαστές θα υποβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον ιδιοκτήτη (θυμίζουμε ότι είναι η 20η ημέρα του μήνα για τον οποίο δόθηκε η έκπτωση του ενοικίου).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:Η υποβολή της δήλωσης από τον εκμισθωτή και η αποδοχή της από τον μισθωτή, δεν θίγουν τυχόν αμφισβητούμενα δικαιώματα μεταξύ τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:Εάν γίνει μείωση του μισθώματος θα πρέπει να υποβληθεί πρώτα η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και μετά να υποβληθεί η δήλωση COVID, υποβολής και αποδοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η «Δήλωση Covid» υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες».

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Β1 Οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων

Από 13/6/2020 μέχρι την 30/9/2020

Συμφωνίες μίσθωσης, αρχικές ή τροποποιητικές, που είναι σε ισχύ την 12/6/2020, στις οποίες:
• έχει δοθεί σιωπηρή παράταση ή
• έχει μεταβληθεί ο όρος που αφορά το ποσό του μισθώματος χωρίς προηγουμένως να έχει υποβληθεί η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π.),

Τότε:

Θα πρέπει να υποβληθεί η (Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π.) μέχρι την 30/9/2020 χωρίς κυρώσεις.

Οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν στην (Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π.) την ΙΣΧΥ ή την ΛΗΞΗ όλων των ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ μισθωτηρίων συμβολαίων τους, δηλαδή:

Β2 Οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων

Μέχρι την 30/9/2020 (για τις μισθώσεις που ισχύουν)

Α. Μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1/1/2014

Οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν την ΙΣΧΥ των μισθώσεων (που ισχύουν την 12/6/2020) που για πρώτη φορά είχαν συναφθεί ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2014 και δεν είχαν δηλωθεί ποτέ για οποιοδήποτε λόγο.

Θα δηλωθούν τα στοιχεία της μίσθωσης όπως ίσχυαν την 12/6/2020.

Χωρίς κυρώσεις και χωρίς προσκόμιση ενεργειακού πιστοποιητικού. (Αυτό θα γίνει και για να συμπληρώνονται αυτόματα τα μισθώματα στη φορολογική δήλωση από την ΑΑΔΕ).

Τα παραπάνω θα γίνουν μόνο όταν οι μισθώσεις αυτές είναι σε ισχύ την 12/6/2020. Αν οι μισθώσεις αυτές (που είχαν συναφθεί πριν από το 2014) έχουν λήξει πριν από την 12/6/2014, ΔΕΝ χρειάζεται να δηλωθούν.

Β3 Οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων

Β. Μισθώσεις που έχουν συναφθεί ηλεκτρονικά μετά από την 1/1/2014

Μέχρι την 30/9/2020 (για τις μισθώσεις που έχουν λήξει)

Οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν τη ΛΗΞΗ κάθε μίσθωσης που είχε δηλωθεί μόνο ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και η μίσθωση είχε λυθεί μέχρι την 12/6/2020. Εάν δεν γίνει αυτή η δήλωση, η μίσθωση θα θεωρηθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει. Χωρίς κυρώσεις και χωρίς προσκόμιση ενεργειακού πιστοποιητικού.