Η δήλωση της περιουσίας στην αλλοδαπή. Στο «στόχαστρο» της εφορίας καταθέσεις και επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Κατά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στους κωδικούς 029-030 του Ε1 όχι μόνο το εάν κατέχουν περιουσία στην αλλοδαπή (ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ομολόγα, κ.α.), αλλά και τη συγκεκριμένη χώρα που βρίσκεται αυτή η περιουσία.

Αυτή η δήλωση δεν γίνεται τυχαία, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα δημιουργήσει έως το τέλος του φθινόπωρου ηλεκτρονική υποδομή καταχώρισης στοιχείων εισοδημάτων και καταθέσεων στο εξωτερικό από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

Η ΑΑΔΕ έχει λάβει σχετικά στοιχεία για τις καταθέσεις και επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό στο πλαίσιο της γνωστής συμφωνίας ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών του ΟΟΣΑ.

Στη συμφωνία συμμετέχουν περισσότερες από 100 χώρες και ο όγκος των δεδομένων που έχουν παραδοθεί ήδη στην ελληνική φορολογική διοίκηση είναι πολύ μεγάλος.

Στα στοιχεία που έχουν δοθεί στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών περιλαμβάνονται λογαριασμοί θεματοφυλακής (μετοχέςομόλογααμοιβαία κεφάλαια), καταθετικοί λογαριασμοί, ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων, ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον δηλωτέο λογαριασμό και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον δηλωτέο λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Με την ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υλοποιήσει η ΑΑΔΕ οι σχετικές πληροφορίες θα κωδικοποιηθούν ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι στους κωδικούς 029-030 του Ε1.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν τη βάση για τη διενέργεια ελέγχων.

Κατά πληροφορίες, παρά τον κορωνοϊό η ΑΑΔΕ εξετάζει να διεξάγει ελέγχους στο 10% των Ελλήνων καταθετών και επενδυτών του εξωτερικού

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Α.1070/2020) ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας στην αλλοδαπή πιστώνεται στη χώρα μας έναντι και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο εν λόγω εισόδημα (και όχι μόνο έναντι του κύριου φόρου εισοδήματος).

Η πίστωση γίνεται έως το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι, εάν ο φόρος αλλοδαπής είναι υψηλότερος, δεν χωρεί επιστροφή φόρου για το υπερβάλλον ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο Ε.2147/2019 της ΑΑΔΕ έγινε δεκτό ότι στην έννοια του φόρου εισοδήματος έναντι του οποίου φορολογικός κάτοικος Ελλάδας έχει δικαίωμα πίστωσης φόρου αλλοδαπής περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σε συμμόρφωση με την απόφαση 2465/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πίστωση φόρου αλλοδαπής όταν δεν υπάρχει ΣΑΔΦ: Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ΣΑΔΦ με τη χώρα πηγής του εισοδήματος, η πίστωση περιορίζεται στον κύριο φόρο εισοδήματος και δεν καταλαμβάνει και την εισφορά αλληλεγγύης.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του φόρου μερισμάτων, ακόμα και αν ο φόρος αλλοδαπής υπερβαίνει τον ελληνικό φόρο μερισμάτων (5%), το υπερβάλλον ποσό δεν πιστώνεται έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Συνεπώς, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (2,2 – 10%), ανεξάρτητα εάν αυτό μπορεί να καλυφθεί, ολικά ή μερικά, από τον φόρο αλλοδαπής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, κατά τη συμπλήρωση των σχετικών κωδικών της δήλωσης, επιλέγεται εάν ο φόρος αλλοδαπής αφορά χώρες με τις οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ που προβλέπει τη μέθοδο της πίστωσης, προκειμένου η πίστωση να καταλάβει ή όχι και την εισφορά, ανάλογα με την περίπτωση.

Κάλυψη δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: Ποσά που εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή αλλά δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, καλύπτουν μόνο δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (κωδικοί 781-782), για ποσά που προέρχονται από πώληση ακινήτου, διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές χρηματικών ποσών ή λοιπές περιπτώσεις πρέπει να επιλέγεται αν αυτά εισπράχθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Εφόσον εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή δηλώνεται περαιτέρω αν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα ή όχι. Στην περίπτωση μη εισαγωγής τους στη χώρα, τα ποσά αυτά καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Ομοίως, στους κωδικούς αυτούς δύναται να περιληφθεί και ποσό φόρου που επιστράφηκε στον φορολογούμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ είχε δηλωθεί και συμπεριληφθεί στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογικού έτους που καταβλήθηκε