Ετήσια άδεια εργαζομένων εν μέσω αναστολών συμβάσεων

Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια κανονική άδεια και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί ετήσιας άδειας, το σύνολο ή το υπόλοιπο οφειλόμενο τμήμα της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας έτους 2020 των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2020 έως Δεκέμβριο του 2020, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος και πάντως όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2021. Σημειώνεται ότι ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα στην ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας και η μεταφορά τους δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα του έτους 2021.

Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης  που ζήτησε ο εργαζόμενος, τότε οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%.

 Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται το δικαίωμα επέκτασης της αδείας έως 30/6/2021;

Η δυνατότητα παρέχεται για εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020.

 Σε περίπτωση που μεταφερθεί η άδεια, μεταφέρεται και η υποχρέωση καταβολής του Επιδόματος Αδείας (αν αυτό δεν έχει καταβληθεί ήδη);

Έτσι ακριβώς καθώς το επίδομα πληρώνεται πριν από την έναρξη της κανονικής αδείας

 Αν ο εργοδότης δεν επιθυμεί να μεταφέρει την άδεια στο νέο έτος, δύναται να καταβάλει Αποζημίωσης Αδείας;

Ναι παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αποδοχών μη δεδουλευμένης αδείας οι οποίες ωστόσο α) δεν θα έχουν προσαύξηση 100% καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα εργοδότη, β) θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές καθώς αυτή η υποχρέωση υφίσταται να συνεχίζεται η εργασιακή σχέση.

Και πως θα δηλωθεί σε αυτή την περίπτωση το έντυπο Ε11 με τις ετήσιες άδειες;

Σύμφωνα με ενημέρωση μας θα υπάρξει διάταξη που θα δίνει οδηγίες για αυτό τον χειρισμό

Τι ισχύει με το Επίδομα Αδείας για το διάστημα αναστολής

Η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ’ αρχήν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών για το χρονικό διάστημα αυτής, όμως δεν την καταλύει. Απλώς αναστέλλει την ενέργεια και τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης, με διατήρησή της όμως προς το σκοπό της συνέχισής της, όταν εκλείψει ο λόγος αναστολής.

Υπάρχει κάποια κρατική επιδότηση όσον αφορά το Επίδομα Αδείας για τα διαστήματα αναστολών

Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόνοια και κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά άδικο ιδίως για νεοπροσληφθέντες, εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, εποχικούς ξενοδοχοϋπαλλήλους. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή του Επιδόματος Αδείας αποτελεί εξ ολοκλήρου υποχρέωση του εργοδότη