Δάνεια 460 εκατ. με εγγύηση Δημοσίου σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

Μία πραγματική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ρευστότητα θα έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δύσκολα περνούν “την πόρτα” και το “ψιλό κόσκινο” των τραπεζών: Ο Γ΄ κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 απευθύνεται σ’ αυτές – τα διαθέσιμα κονδύλια δεν θα “φαγωθούν” από μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν ούτως ή άλλως πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης.

Οι χαρακτηριζόμενες ως “πολύ μικρές” επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 200.000 ευρώ θα μπορούν να δανειστούν με εγγύηση του Δημοσίου μέχρι 50.000 ευρώ,  χωρίς πολλές διατυπώσεις  και παροχή άλλων εγγυήσεων. Στόχος είναι να “σταθούν όρθιες” στην κρίση που δημιούργησε η πανδημία και να καλύψουν ταμειακές ανάγκες, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ενισχύθηκε με 220 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Με την μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις θα χορηγηθούν δάνεια περίπου 460 εκατ. ευρώ συνολικά. Οι συνολικές χορηγήσεις των τριών κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 6 δισ.

Σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η αποκλειστική στόχευση του στην στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μετά τις 18 Φεβρουαρίου, μόλις οριστικοποιηθεί ο πίνακας των τραπεζών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα και των συμμετοχών. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν:

  1. Να θεωρούνται Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) (δηλαδή απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα προσωπικό με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας και ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.)
  2. Το 2019 να είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ. Για όσες ιδρύθηκαν  μεταγενέστερα, δεν θα ισχύσει κριτήριο τζίρου.
  3. Στις 31.12.2019 δεν θεωρούνταν προβληματικές(με τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Εάν ήταν προβληματικές, αρκεί να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης
  4. Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
  5. Να είναι τραπεζικά ενήμερες(δεν έχουν οφειλή σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης
  6. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
  7. Δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, πρέπει να μην έχουν επιδείξει αρνητική συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Εάν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (έχουν καταγγελθεί δάνεια τους), πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή να έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης που συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 Τα ποσά και η διαδικασία

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση  80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, (όποιο είναι μικρότερο):

– 50.000 ευρώ ή

– το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

– το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Μετά την επιλογή των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα αιτήματα των επιχειρήσεων, για τον Γ’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας CoViD-19, πρέπει να υποβληθούν πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια – μετά την οριστικοποίηση της υποβολής – οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μέσω ειδικού στα τραπεζικά συνεργάτη, την υποβολή της αίτησης , την δημιουργία και την κατάθεση φακέλου προς τις αρμόδιες τράπεζες καθώς και την παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος του δανείου.