Επιδότηση επιχειρηματικών δανείων Γέφυρα ΙΙ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το «Γέφυρα 2»

Το δάνειό μου είναι μη εξυπηρετούμενο. Ποσό χρόνο έχω για να το ρυθμίσω με την τράπεζα;

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή (π.χ. δάνειο) είναι μη εξυπηρετούμενη, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες καλούν τον αιτούντα να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσει εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες του παρέχουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλ. να μπορεί να την εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές του δυνατότητες. Για να λάβει την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση έως 15.7.2021.

Πρέπει να ρυθμίσω τα δάνεια πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα;

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, επιχειρηματικές ή επαγγελματικές οφειλές που είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και οι σχετικές συμβάσεις έχουν καταγγελθεί σε χρόνο που δεν εκτείνεται πριν την 31/12/2018 μπορούν να είναι επιλέξιμες για επιδότηση δόσεων, εφόσον πληρούνται και τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, αφού πρώτα έχει υποβληθεί αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οφειλή κριθεί επιλέξιμη, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου πρέπει να προηγηθεί ρύθμιση-αναδιάρθρωση της οφειλής σε συμφωνία του αιτούντα-οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα.

Από που αντλούνται τα στοιχεία εσόδων και μείωσης τζίρου; Αν δεν έχει υποβληθεί ακόμη ο ισολογισμός από που αντλούνται τα στοιχεία;

Η επιλεξιμότητα της επιχείρησης θα διενεργηθεί βάσει των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το 2020 για το κριτήριο του Κύκλου Εργασιών της και βάσει του τελευταίου διαθέσιμου Ισολογισμού της για το κριτήριο μεγέθους της επιχείρησης.

Τα πλήρη στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα ανακτώνται από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης για τον αιτούντα και τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Ενδιαφέρουν και αξιοποιούνται τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020, τα οποία θα πρέπει να παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι αιτούντες/ δικαιούχοι δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση.

Εταιρεία με αύξηση εσόδων το 2020, σε σχέση με 2019, επιδοτείται;

Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 πρέπει να έχουν παρουσιάσει μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Εταιρεία που έχει παρουσιάσει αύξηση των εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 δεν έχει αποδεδειγμένα πληγεί από τον COVID-19 προκειμένου να τύχει επιδότησης.

Εταιρεία που ολοκλήρωσε την κατασκευή ξενοδοχείου το πρώτο εξάμηνο του 2020 και έχει έσοδα για το 2020, ενώ το 2019 δεν είχε έσοδα επιδοτείται;

Όχι δεν επιδοτείται. Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον COVID-19. Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 πρέπει να έχουν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.

Στο mybusiness έχουν γίνει λάθος καταχωρήσεις τζίρου κλπ. στοιχείων και επίσης έχει κάνει και λάθος το σύστημα με τα δεκαδικά ψηφιά. Πότε θα δοθεί η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία;

Η διόρθωση των καταχωρίσεων του τζίρου και των λοιπών στοιχείων στο mybusiness δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης θέσεων προσωπικού;

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ».

Εφόσον για την υποβολή της αίτησης συμπράξει κάποιος σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος), ποια είναι η αμοιβή και ποιος την καταβάλει (πληρώνει);

Εάν για τη σύνταξή της συνέπραξε σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος) ο σύμβουλος αυτός δικαιούται αμοιβής ύψους 250 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα, εταιρεία παροχής πιστώσεων κλπ), στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου.

Έχω 2 δάνεια: ένα στεγαστικό και ένα επιχειρηματικό. Το στεγαστικό ήδη επιδοτείται από το ΓΕΦΥΡΑ I. Το επιχειρηματικό μπορεί να επιδοτηθεί από το ΓΕΦΥΡΑ II;

Ναι. Οφειλή για την οποία δεν υπάρχει ενεργή συνεισφορά, μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα. Συνεπώς, οφειλή (λ.χ. δάνειο) για την οποία δεν λαμβάνεται άλλη συνεισφορά (λ.χ. ΓΕΦΥΡΑ Ι) κατά το συγκεκριμένο διάστημα μπορεί να υπαχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.

Προβλέπει το Πρόγραμμα διαγραφή οφειλών;

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, για τις οποίες ευθύνονται νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Δεν αφορά διαγραφή των οφειλών των κορωνόπληκτων.

Η επιχείρησή μου είχε λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ μετά τον Μάρτιο του 2020; Μπορώ να ενταχθώ στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους, που είχαν λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 της ΚΥΑ 39162/2020 (ΦΕΚ Β’ 1457), εμπίπτουν στην έννοια του «επιλέξιμου προσώπου». Οι ως άνω κατηγορίες πληρούν το κριτήριο του άρθρου 64§2 του ν. 4790/20 για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», όμως θα πρέπει να συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου.

Εάν κάποιος πληρώνει σήμερα δόση επαγγελματικού δανείου πχ. 100 ευρώ και θέλει να αυξήσει την δόση του σε 1.000 ευρώ από 01/05/2021, η επιδότηση ποια από τις δύο δόσεις θα συμπεριλάβει;

Ως «μηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, όπως καθορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του οφειλέτη. Μετά την θέση σε ισχύ του προγράμματος και ενόψει υπαγωγής σε αυτό, δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις στη δόση και κατά συνέπεια μία τέτοια συμφωνία (περί αύξησης της μηνιαίας δόσης ) πρόδηλα είναι καταχρηστική και δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. Σημειωτέον, ότι στο νόμο προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και χρονικό διάστημα παρακολούθησης της οφειλής, καθ΄όλη τη διάρκεια του οποίου ο οφειλέτης καλείται να καταβάλει προσηκόντως τις δόσεις της οφειλής του.

Αν κάποιος έχει εγκριθεί για την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων Α τριμήνου 2021, μπορεί να μπει και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ;

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 64 παρ.4 (γ)) μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του αιτούντος είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Επισημαίνεται ότι η κρατική ενίσχυση πρέπει να είναι ενεργή και να αφορά στην επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή δηλ. στο ίδιο το δάνειο για το οποίο ζητείται η επιδότηση.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων συνιστά κρατική επιδότηση, ωστόσο, εφ’ όσον η επιδότηση αφορά σε άλλο χρονικό διάστημα δηλ. άλλους μήνες και δόσεις, δεν θεωρείται ενεργή. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποβληθεί αίτηση και να εγκριθεί επιδότηση συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενεργή κρατική επιδότηση για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή και με την προϋπόθεση πλήρωσης και των λοιπών κριτηρίων επιλεξιμότητας του νόμου.

Mε την υπαγωγή μας στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αποδεχόμαστε και το ύψος της οφειλής των δανείων που έχουμε στις τράπεζες;

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεν συνεπάγεται αναγνώριση του ύψους της οφειλής προς το πιστωτικό ίδρυμα. Επειδή όμως απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της δόσης της αποπληρωμής είναι η ρύθμιση της οφειλής, η Τράπεζα θα ζητήσει ως προϋπόθεση της ρύθμισης την αναγνώριση του ύψους της οφειλής.