Λόγοι που καθιστούν απαραίτητο τον σύγχρονο Λογιστή– Φοροτέχνη.

1. Γιατί συμβουλεύει την επιχείρηση για την καλύτερη επιλογή στην διαχείριση των εισοδημάτων της και της περιουσιακής της κατάστασης ώστε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος.

2. Γιατί έτσι μπορεί ο επιχειρηματίας να παρακολουθεί τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησής του και να παίρνει επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς και να κάνει προβλέψεις για το μέλλον.

3. Γιατί έτσι μπορεί να παρακολουθεί τις εισπράξεις και πληρωμές και να κάνει προβλέψεις πόσα χρήματα θα χρειαστεί στο μέλλον.

4. Γιατί έτσι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα έξοδα και τα έσοδα, να δει ποιος της οφείλει χρήματα και τι εκκρεμείς πληρωμές έχει, να συντάξει ένα πίνακα ταμειακών ροών (cash flow) που θα βοηθήσει να γνωρίζει αν πρέπει να κάνει αίτηση για επιχειρηματικό δάνειο και πότε.

5. Γιατί με την εξέταση του Ισολογισμού και των Οικονομικών της Αποτελεσμάτων με ομοειδής επιχειρήσεις μπορεί να συγκρίνει πόσο επιτυχημένη είναι η πορεία της επιχείρησης.

6. Γιατί μπορεί να βοηθήσει  να πετύχει η επιχείρηση τους επιχειρηματικούς στόχους της και ταυτόχρονα να προλάβει καταστάσεις με δυσμενείς επιπτώσεις.

7. Γιατί μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης νομικής επιχειρηματικής μορφής με το χαμηλότερο διαχειριστικό και φορολογικό κόστος.

8. Γιατί δίνει κυρός και αξιοπιστία στην επιχείρηση με τους συναλλασσόμενους τρίτους, η ορθή απεικόνιση των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων και αποτελεί δέσμευση για την εγκυρότητα για τα στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν.

9. Γιατί αποδεδειγμένα είναι γνώστης της Οικονομικής και Λογιστικής επιστήμης και της Φορολογικής νομοθεσίας.

10. Γιατί ο υπολογισμός της μισθοδοσίας και η διαχείριση του προσωπικού δεν είναι μια απλή υπόθεση και επιπλέον, η σωστή διαχείριση της μισθοδοσίας θα βοηθήσει να υποβάλλει (η επιχείρηση) σωστά όλες τις υποχρεώσεις που υποχρεούται από την εργατική και φορολογική νομοθεσία και ταυτόχρονα να εξάγει συμπεράσματα για την καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και του εργασιακού κόστους.

11. Γιατί έχει πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-taxisnet  για την επαγγελματική του επάρκεια και το επιστημονικό του επίπεδο.

12. Γιατί παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για τις αλλαγές στην Οικονομική και Λογιστική επιστήμη, την Φορολογική νομοθεσία και τις τεχνολογικές εξελίξεις προσαρμόζοντας έτσι την παροχή των υπηρεσιών του στα νέα δεδομένα χωρίς απρόοπτες εκπλήξεις για τον επιχειρηματία και τον φορολογούμενο.

13. Γιατί αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης με έγκυρο και ακριβή υπολογισμό του φόρου.

14. Γιατί χρειάζεται (η επιχείρηση) κάποιον να της δίνει διευκρινήσεις και να καταστρώσει μαζί το φορολογικό σχεδιασμό για τον επιχειρηματία, την οικογένεια του και την επιχείρηση του έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εκπλήξεις από επιπλέον φόρους και επιβαρύνσεις.

15. Γιατί μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να διαχωρίσει τις προσωπικές από τις επιχειρηματικές δαπάνες καθώς και ποιες εκπίπτουν φορολογικά.

16. Γιατί είναι πάντα εύκολο και χωρίς επιπλέον κόστος να επιλέγονται από την αρχή οι ορθοί χειρισμοί σε αντίθεση με την προσπάθεια να γίνουν διορθώσεις αργότερα με επιπλέον δαπάνη χρόνου και χρήματος.

17. Γιατί αλλιώς θα πρέπει ο επιχειρηματίας να αφιερώνει χρόνο για την προσωπική και επιχειρηματική οικονομική – λογιστική και φορολογική διαχείριση, να ενημερώνεται για τις συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία και πολλές φόρες με προσθετό κόστος.

18. Γιατί υποχρεούται από το νόμο, οι Οικονομικές Καταστάσεις να υπογράφονται από Λογιστή. Αν μάλιστα η μορφή της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωμένη από το νόμο να δημοσιεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις και να τις γνωστοποιεί στις αρμόδιες κρατικές αρχές υπογεγραμμένες από «τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»

19. Γιατί υποχρεούται από το νόμο οι Φορολογικές υποχρεώσεις να υπογράφονται από Λογιστή.

20. Γιατί η σωστή διαχείριση των λογιστικών θα βοηθήσει να υποβάλλει σωστά όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις.