Επιτόπιος εργατικός και ασφαλιστικός έλεγχος. Το αρχείο που πρέπει να υπάρχει στην επιχείρηση

 

 • Αναρτημένος πίνακας ωρών εργασίας σε εμφανές σημείο (όλων των ενεργών εργαζομένων).
 • Προσλήψεις υπογεγραμμένες.
 • Συμβάσεις υπογεγραμμένες/γνωστοποίηση όρων ΠΔ 156/94.
 • Εξοφλητικές αποδείξεις τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (με αποδεικτικό παραλαβής).
 • Βιβλίο αδειών και αιτήσεις αδειών (υπογεγραμμένες από τον εργαζόμενο και εγκεκριμένες από τον εργοδότη).
 • Άδειες παραμονής και εργασίας για αλλοδαπούς.

 

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που είναι απαραίτητη)
 • Πιστοποιητικά Υγείας (στις εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος)

 

 • Πολιτική κατά της Βίας και της παρενόχλησης στην εργασία (για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων)
 • Κανονισμός εργασίας (για επιχειρήσεις άνω των 70 εργαζομένων)
 • Ειδικό βιβλίο ποινών

 

 • Ενημερωμένο βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας
 • Ενημερωμένο βιβλίο Ιατρού Εργασίας (για επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων)
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 • Βεβαίωση αδειούχου ηλεκτρολόγου για ασφάλεια ηλεκτρολογικού πίνακα-Εγκαταστάσεων
 • Πιστοποιητικό ελέγχου-συντήρησης μηχανημάτων όπου υπάρχουν
 • Βιβλίο ατυχημάτων

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει : να έχουν πάντα μαζί τους εν ώρα εργασίας : ταυτότητα και αντίγραφο του πίνακα ωρών εργασίας εφόσον εργάζονται εκτός του χώρου της έδρας/υποκαταστημάτων να γνωρίζουν όταν ερωτηθούν :  ημερομηνία πρόσληψης , ειδικότητα , ωράριο εργασίας, μεικτές και καθαρές αποδοχές