Η σημασία του Λογιστή στην οικονομία του σήμερα.

Το επάγγελμα του Λογιστή είναι στην ουσία η παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση των σημερινών και μελλοντικών οικονομικών δραστηριοτήτων των ιδιωτών, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, καθώς και κυβερνητικών οργανισμών.

Επίσης, εκτός από την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και την καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών, θα βρεθεί στην θέση επίσης να παρακολουθεί τις οικονομικές επιδόσεις, την φορολογική στρατηγική καθώς και την γενικότερη χρηματοοικονομική πορεία της επιχείρησης.

Οι τομείς καριέρας που μπορεί να επιλέξει είναι οι εξής:

  • Έλεγχος: Ο έλεγχος βρίσκεται στο επίκεντρο των λογιστικών εργασιών. Εάν κάποιος επιλέξει την σταδιοδρομία του λογιστικού ελέγχου, θα πρέπει να καταλάβει ότι θα προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και των οικονομικών καταστάσεων.
  • Ανάλυση προϋπολογισμού: Ένας λογιστής που ασχολείται με την ανάλυση του προϋπολογισμού αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα οικονομικά σχέδια μιας επιχείρησης. Απαιτείται, για αυτή την εργασία, η απόδειξη δυνατών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τις καλές δεξιότητες των ατόμων που απαρτίζουν το τμήμα.
  • Οικονομικά: Ο λογιστής που ασχολείται με τα οικονομικά αντλεί για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, καλείται να λάβει μέρος σε σημαντικές οικονομικές αποφάσεις της επιχείρησης που αφορούν είτε συγχωνεύσεις και εξαγορές, παροχές σε εργαζομένους, σε σχεδιασμό και σε μακροπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις. Το έργο αυτό μπορεί, ωστόσο, να απαιτεί μια συνδυασμένη κατανόηση της λογιστικής και των οικονομικών.
  • Λογιστική Διαχείριση: Ο λογιστής που ασχολείται με την διαχείριση εργάζεται σε εταιρείες και συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την ανάλυση. Σε μια τέτοια θέση καλείται να ασχοληθεί με ανάλυση κόστους, ανάλυση των συμβάσεων, καθώς και συμμετοχή στην προσπάθεια για τον έλεγχο των δαπανών.
  • Φοροτέχνες: Οι φοροτέχνες προετοιμάζουν τις εταιρικές και προσωπικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Ο φοροτέχνης λογιστής πρέπει να έχει μια πλήρη κατανόηση της οικονομίας και του φορολογικού κώδικα καθώς και νομικές γνώσεις, κάτι που επιπλέον απαιτείται από τις μεγάλες εταιρίες και όχι μόνο.

Όποιος τομέας της λογιστικής, παρόλα αυτά, και εάν επιλεχθεί, θα πρέπει εξ αρχής να γίνει αντιληπτό τι ευθύνες αναλαμβάνονται.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στο γεγονός ότι οι επαγγελματίες λογιστές μπορούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να εργάζονται για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Για τους περισσότερους λογιστές που ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία της λογιστικής επιστήμης, οι ευθύνες εργασίας τους μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάλυση των λογιστικών εγγραφών, τον υπολογισμό των φόρων, την ανάπτυξη προϋπολογισμών, την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ακόμη και την παροχή οικονομικών συμβουλών.

Η κυριότερη ευθύνη της λογιστικής εργασίας περιλαμβάνει επίσης τον υπολογισμό των φόρων. Οι λογιστές οι οποίοι υπολογίζουν τους φόρους για τις επιχειρήσεις καταγράφουν συνήθως όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, στη συνέχεια αφαιρούν όλες τις υποχρεώσεις, που περιλαμβάνουν τις δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται π.χ. μισθοί, είδη γραφείου και ενοικίαση. Η διαφορά των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ισούται με το καθαρό εισόδημα, από το οποίο οι λογιστές βασίζουν το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι λογαριασμοί καταγράφουν αυτές τις πληροφορίες με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Επίσης, είναι υπεύθυνοι για ανάπτυξη των προϋπολογισμών. Πριν από την ανάπτυξη αυτών των προϋπολογισμών, λαμβάνουν στοιχεία από διάφορα τμήματα της εταιρείας. Τα τμήματα υπολογίζουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς και στη συνέχεια αποστέλλουν αυτές τις πληροφορίες στον λογιστή. Στη συνέχεια, με τη σειρά του, καθορίζει ποια μέτρα πρέπει να παρθούν για να μειωθούν οι δαπάνες, και αποστέλλει τις αλλαγές αυτές στα τμήματα. Είναι βασική ευθύνη του λογιστή να περιορίσει τα λιγότερο απαραίτητα έξοδα, ώστε η εταιρεία έχει μια καλύτερη ευκαιρία για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της. Ο λογιστής στηρίζει, επίσης, τον προϋπολογισμό σε προβλέψεις πωλήσεων για το επόμενο έτος.

Οι λογιστές συχνά λαμβάνουν μέρος στην πρόσληψη και στην εκπαίδευση λογιστών ή λογιστικών υπαλλήλων. Μια ακόμη αρμοδιότητα είναι η ανάθεση εργασιών και η επίβλεψη της προόδου του νέου εργαζόμενου. Επίσης, είναι υπεύθυνος για να κάνει όλες τις αξιολογήσεις των επιδόσεων των εργαζομένων, στη συνέχεια, συστήνει ορισμένα σχέδια δράσης για την ανάπτυξή τους. Όπως σε όλους τους εργαζόμενους, θα είναι επίσης υπεύθυνος για διακοπή συνεργασίας κάθε υπαλλήλου που δεν πληροί τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

Ο λογιστής διακρίνεται από επιστημονική κατάρτιση και η ανάληψη των ευθυνών που αναλύθηκαν παραπάνω τον καθιστούν άμεσα ως τον απόλυτο παράγοντα ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αφού καλείται να αναλάβει και να εφαρμόσει στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων στις οποίες και ο ίδιος λαμβάνει μέρος.