Αποδείξεις μισθοδοσίας: Περιεχόμενο και χώρος & χρόνος τήρησης. Πληρωμή μισθοδοσίας μόνο με ηλεκτρονικό μέσο

Με τη νέα διάταξη του Ν.4254/2014 (Άρθρο πρώτο, Κεφαλ. Α, Υποπαρ. ΙΑ 5),αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1082/80 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί στους εργαζόμενους κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα .

Με τη ανωτέρω διάταξη εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού , αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να χορηγείται ανάλυση μισθοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις αυτών θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Η νέα διάταξη ορίζει ρητά ότι δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου ως αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην προσωπική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου (σχετικά και τα έγγραφα 31637/2010 – 3640/2007 του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης). Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 , όπως ισχύει. Ο υπολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 Υπ. Εργασίας ( κατηγοριοποίηση παραβάσεων).

Σημειώνουμε ότι η μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν τα όργανα του ΣΕΠΕ ,αποτελεί ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α 27397/122/19.8.2013 Υπ. και Υφ. Εργασίας και τιμωρείται με πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 5000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην επιχείρηση( υποκαταστήματα – εγκαταστάσεις).

Όπως ορίζει η ανωτέρω υπουργική απόφαση, τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να επιδεικνύονται όπου αυτά τηρούνται ( έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές υπηρεσίες). Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα των αποδοχών των εργαζομένων να βρίσκονται σε εξωτερικό λογιστή – συνεργάτη του εργοδότη , δεδομένου ότι η τήρηση της υποχρέωσης της επίδειξης αυτών των στοιχείων στα ελεγκτικά όργανα, βαρύνει τον εργοδότη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτα πρόσωπα (συνεργάτες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής οικονομικών – λογιστικών υπηρεσιών).

Είναι προφανές ότι ο σκοπός της υποχρέωσης χορήγησης στον μισθωτό των αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας όσο αφορά το καθεστώς των αμοιβών που ακολουθεί μια επιχείρηση και η πλήρης ενημέρωση του εργαζόμενου σχετικά με την αμοιβή της εργασίας του (βασικός μισθός ,επιδόματα, οικιοθελείς παροχές, ασφαλιστικές κρατήσεις κ.λ.π), για να αποφεύγονται προς τούτο οι αμφισβητήσεις, ως προς αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές ανταποκρίνονται ή όχι στις δικαιούμενες αξιώσεις του εργαζόμενου από την παροχή εργασίας.

Διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3227/2004, που αφορά την υποχρέωση του εργοδότη, χορήγησης αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων στην ειδικότερη περίπτωση που ο εργαζόμενος αμοίβεται με ενιαίο συνολικό μισθό ( κατά αποκοπή μισθό).

Αν και δεν προβλέπεται να τεθεί η υπογραφή του εργαζόμενου στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, στην πράξη πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο στοιχείο και ως απόδειξη για την καταβολή των αποδοχών στον εργαζόμενο και για αυτό τον λόγο υπάρχει στα εκκαθαριστικά σημειώματα η ένδειξη της υπογραφής του εργαζόμενου για τις αποδοχές που έλαβε. Συνιστούμε οι μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής προσωπικού να είναι υπογεγραμμένες από τον εργαζόμενο.  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων για να ληφθεί υπόψη απόδειξη εξόφλησης των αποδοχών ενός μισθωτού, αυτή θα πρέπει να περιέχει την αιτία, τον χρόνο της καταβολής και ειδικότερα την ανάλυση του ποσού που καταβλήθηκε για την κάθε μία αιτία. Σε διαφορετική περίπτωση το στοιχείο αυτό πάσχει από αοριστία έστω και αν αναγράφεται ένα συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τις αξιώσεις του μισθωτού από την παροχή της εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να χορηγούνται άμεσα με την εξόφληση του μισθωτού όπως προβλέπει η διάταξη, και να περιέχουν την ημερομηνία που χορηγήθηκαν στον μισθωτό προκειμένου να ελέγχεται η παραπάνω υποχρέωση του εργοδότη από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Τέλος τα αναγραφόμενα στοιχεία στα εκκαθαριστικά σημειώματα δεδομένου ότι ελέγχονται από το ΣΕΠΕ, θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή( άρθρο 8 παρ.2 του Ν.2336/1995), να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αποδοχές που χορηγήθηκαν στον μισθωτό ενώ από την ανάλυση της μισθοδοσίας που αυτά περιέχουν ελέγχεται από τα όργανα του ΣΕΠΕ η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την αμοιβή των μισθωτών όπως ο νόμιμος βασικός μισθός , τα προβλεπόμενα επιδόματα , τα επιδόματα που μπορούν να περικοπούν μονομερώς από τον εργοδότη σύμφωνα με τον Ν.4046/2012 και την Π.Υ.Σ 6/2012, τις οικιοθελείς παροχές που μπορούν ελευθέρως να ανακληθούν, την προσαύξηση νυχτερινής εργασίας , την προσαύξηση εργασίας κατά Κυριακή και αργίες, τις προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωρίες κ.λ.π .

Χρόνος διατήρησης εκκαθαριστικών σημειωμάτων

Ο νομοθέτης δεν έχει ορίσει ακριβή χρόνο τήρησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας. Όμως πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν εν προκειμένω ότι οι αξιώσεις των μισθωτών για την καταβολή μισθών και αμοιβών κάθε είδους, υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα, η οποία αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο γεννήθηκαν οι αξιώσεις και ήταν δυνατή η δικαστική τους επιδίωξη.

Επιπρόσθετα, το δικαίωμα του τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Φ.Κ.Α. για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεων του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το τέως Ι.Κ.Α.- Ε.Φ.Κ.Α., υπόκειται πλέον δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Αν και από τις κείμενες διατάξεις δεν γίνεται ευθεία αναφορά στον χρόνο διατήρησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας, κρίνεται σκόπιμο για τη διευκόλυνση του ουσιαστικού ελέγχου των ελεγκτικών οργάνων του τέως Ι.Κ.Α., αυτά να διατηρούνται επί δεκαετία. Τα στοιχεία της κάρτας διατηρούνται επί 10ετία.

Μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά, επισύρει πρόστιμο 4.000,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα εκπίπτουν μόνο αν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ενδεικτικά, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αν οι ανωτέρω δαπάνες δεν εξοφληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τότε δεν εκπίπτουν.

Συνιστούμε κατά την εξόφληση, το καταθετήριο της τράπεζας να επισυνάπτεται και να αντιστοιχίζεται με την μηνιαία απόδειξης πληρωμής του εργαζόμενου που αφορά.