Ερχονται 3 προγράμματα για νέες και παλιές επιχειρήσεις με επιδότηση 45%. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις

Τρία νέα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, με τα κεφάλαια που θα διατεθούν μέσω αυτών να ξεπερνούν τα 550 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ του τουρισμού.

Δικαιούχοι

Στην Δράση μπορούν να συμμετάσχουν υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του Τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται από την Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της Δράσης θα ανακοινωθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Ως νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις όπου δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ως προς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οι επιχειρήσεις πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές:

Ξενοδοχεία

-Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

-Δυναμικότητα 12 κλινών και άνω

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

-Κατάταξη 3*** (τριών αστέρων) και άνω

Ως προς τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οι επιχειρήσεις πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές:

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

-Ελάχιστος Αριθμός Κατοικιών: Τρεις (3)

* Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

-Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιών και άνω

-Ελάχιστη Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλινών

*Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Μηχανήματα-Εξοπλισμός

-Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό

-Λοιπός εξοπλισμός

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

-Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα

-Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ποσοστό επιχορήγησης

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ελάχιστος/Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

80.000€ έως 400.000€

Συνολικός προϋπολογισμός

160.000.000€

Το δεύτερο πρόγραμμα που αναμένεται αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Δικαιούχοι

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Σε αυτούς δεν θα περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

– Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

– Βιομηχανίες

– Κατασκευές

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Ενέργεια

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

– Υγεία

– Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

– Υπηρεσίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

-Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος

-Μηχανήματα – Εξοπλισμός

-Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό

-Λοιπός Εξοπλισμός

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

-Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα

-Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ποσοστό επιδότησης

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Από 40.000€ έως 400.000€

Συνολικός προϋπολογισμός

190.000.000€

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας προς τις διεθνείς αγορές έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μεταβούν στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και να αυξήσουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία τους.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

-Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

-Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

-Αγροδιατροφική Αλυσίδα

-Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

-Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

-Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Αειφόρος Ενέργεια

-Ψηφιακές Τεχνολογίες

Παρεμβάσεις του Προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Παρέμβαση Ι (Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις):

-Απευθύνεται στις υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου ημερομηνίας ίδρυσης.

-Το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση ανέρχεται σε 800.000€.

-Ο προϋπολογισμός της Παρέμβασης ανέρχεται στα 60.000.000€.

Παρέμβαση ΙΙ (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς):

-Αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων (ανεξαρτήτου ημερομηνίας ίδρυσης) με ερευνητικούς φορείς. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύμπραξη να αποτελείται από τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση και μία ή περισσότερες οντότητες που αντιμετωπίζονται σαν ερευνητικοί οργανισμοί.

-Το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση ανέρχεται σε 2.000.000€.

-Ο προϋπολογισμός της Παρέμβασης ανέρχεται σε 180.000.000€.

Παρέμβαση ΙΙΙ (Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων):

-Αφορά μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

-Το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση ανέρχεται σε 2.000.000€.

-Ο προϋπολογισμός της Παρέμβασης ανέρχεται σε 39.000.000€.

Παρέμβαση IV (Σφραγίδα Αριστείας – Seal of Excellence):

-Αφορά μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει τη Σφραγίδα της Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

-Το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση ισούται με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος «Horizon Europe».

-Ο προϋπολογισμός της Παρέμβασης ανέρχεται σε 21.000.000€.

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ»

300.000.000€