Ψηφιακή κάρτα εργασίας – Οι κλάδοι που θα την εφαρμόσουν από 1.1.2024

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται το μέρος Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφαση και καθορίζονται οι κλάδοι και ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας από 1.1.2024.

Τονίζεται ότι προβλέπεται περίοδος μη εφαρμογής των κυρώσεων για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ως ακολούθως:

Για τους νέους κλάδους που είναι υπόχρεοι, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται:
i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, από την 1η Απριλίου 2024 και
ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, από την 2α Μαΐου 2024,
iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

Η απόφαση προβλέπει ως προς την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας  αναλυτικά τα ακόλουθα:

Μέρος Α

Τροποποίηση του Μέρους Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας -Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπό στοιχεία 49758/ 26-5-2022 (Β’ 2668) υπουργικής απόφασης

Στο Μέρος Α της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Β’ 2668), αντικαθίσταται η παράγραφος 2 ως εξής:

«………
γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47), όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
Από το ανωτέρω εδάφιο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19).
Για τους κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται:
i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας ως ανωτέρω, από την 1η Απριλίου 2024 και
ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, ανωτέρω, από την 2α Μαΐου 2024,
iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ
10 Βιομηχανία τροφίμων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11 Ποτοποιία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
31 Κατασκευή επίπλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
δ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα, από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.»

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, η ψηφιακή κάρτα δεν εφαρμόζεται σε διευθυντικά στελέχη, και συγκεκριμένα σε υπαλλήλους που:

• Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα.

• Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους.

• Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη.

• Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη.

• Προΐστανται διευθύνσεων, μονάδων ή τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον ο εργοδότης τους εμπιστεύεται την εποπτεία. Εφόσον βέβαια οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του τετραπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, αντί του εξαπλασίου που ισχύει σήμερα.

• Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, αντί του οκταπλασίου που ισχύει σήμερα».

Η διαδικασία καταχώρισης

Στην υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται επίσης κρίσιμες λεπτομέρειες εφαρμογής του πρόσφατου εργασιακού νόμου, δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην προαναγγελία αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών ή στο απολογιστικό σύστημα καταχώρισης.

Στο πρώτο, τα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα πρέπει (όπως ισχύει και σήμερα) να προαναγγέλλουν κάθε αλλαγή στο ωράριο εργασίας, με όλες τις γραφειοκρατικές και δεσμευτικές ως προς τους χρονικούς προσδιορισμούς διαδικασίες και με πρόστιμα που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ σε περίπτωση παράβασης.

Στο δεύτερο, οι εργοδότες «ξεμπερδεύουν» από κάθε γραφειοκρατική διαδικασία προ-δήλωσης των αλλαγών στο ωράριο εργασίας, με μόνη υποχρέωση την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», στο τέλος κάθε μήνα, για τις αλλαγές των ωραρίων εργασίας που επήλθαν, λόγω της φύσης των εργασιών και των αναγκών των επιχειρήσεων.

Στην πράξη, η διασταύρωση θα γίνεται εκ των υστέρων, με βάση τα ωράρια εργασίας που εμφανίζονται με τα χτυπήματα της κάρτας κάθε εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή, όμως, εάν γίνει έλεγχος από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και διαπιστωθεί ότι π.χ. κάποιος εργαζόμενος απασχολείται χωρίς αυτό να φαίνεται στην κάρτα εργασίας του, τότε το πρόστιμο θα είναι 10.500 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αυτό για την ανασφάλιστη εργασία.