Ψηφιακή κάρτα εργασίας – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις Απογραφή, Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

1. Ερώτηση: α. Θα ήθελα να εφαρμόσω τις διαδικασίες της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας τι πρέπει να γίνει και πως μπορώ να το διαχειριστώ όσον το δυνατό καλύτερα και β. Τι επιλογές θα κάνω ως προς την κάρτα εργασίας και τι πρέπει να κάνω για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασία;

Απάντηση: Ως προς τις νέες διαδικασίες θα πρέπει να γίνει η απογραφική διαδικασία με νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης επιλέγοντας για κάθε ένα πεδίο και κάθε απασχολούμενο τα παρακάτω:

– Στοιχεία Απασχολούμενου: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα

– Ημερομηνία Αναφοράς (Εφαρμογής ##.##.2024) της Δήλωσης

– Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας [Επιλογή που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι [Ναι].

– Συμβατικές Εβδομαδιαίες Ώρες Πλήρους Απασχόλησης

[αφορά τον εβδομαδιαίο χρόνο πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) κλπ., π.χ. 40 ώρες ή 37 ώρες εβδομαδιαίως, συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης].

– Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ημερη / 6-ημερη) [Αφορά το σύστημα ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης στην επιχείρηση/εργοδότη (5-ημερο ή εξαήμερο) συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης].

– Κάρτα Εργασίας (Ναι/Όχι) (ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτρέπεται [Ναι] μόνο σε επιχειρήσεις Κλάδων ενταγμένων στην κάρτα εργασίας) η επιλογή σε μη ενταγμένους κλάδους στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας θα πρέπει να είναι [Όχι],

– Ευέλικτη Προσέλευση (Λεπτά, επιλογή από 0’λεπτά) [ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας, η επιλογή σε μη ενταγμένους κλάδους στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας θα πρέπει να είναι [0] μηδέν λεπτά].

– Διάλειμμα (Λεπτά) πχ ενδεικτικά 15’ ή πχ 30’ ο Εντός Ωραρίου (Ναι / Όχι), [Ναι] όταν το διάλειμμα παρέχεται εντός ωραρίου, [Όχι] όταν το διάλειμμα παρέχεται με παράταση του ωραρίου.

Από την [Ημερομηνία Αναφοράς (Εφαρμογής ##.##.2024)] της Δήλωσης στον υπόχρεο εργοδότη/επιχείρηση δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με την διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου, και θα πρέπει να υποβληθεί Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας με Σταθερό Εβδομαδιαίο ή με Ωράριο Απασχόλησης – Τροποποιούμενο/Μεταβαλλόμενο.

Κατάργηση χρήσης εντύπων: Μετά την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, δεν θα χρησιμοποιείται πλέον η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου ούτε θα επιτρέπεται να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλον Πίνακα Προσωπικού Ε4.

Προσοχή: Με την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας στον Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών και στο Ε4 Ετήσιο τα πεδία που αφορούν [ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] και [ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ] πρέπει παραμένουν κενά πεδία.

Ομοίως, για πρόσληψη νέου εργαζόμενου, με την ένταξη στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας [πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται η επιλογή ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ υποχρεωτικά με [ΝΑΙ]] και τα πεδία που αφορούν [ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] και [ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ -πρέπει να παραμένουν κενά. Σχετική και η ερώτηση (α/α 1του ιδίου παραρτήματος 14).

2. Ερώτηση: Θα ήθελα να μάθω ποτέ η επιχείρηση μου θα ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και πως θα Ενημερωθώ;

Απάντηση: α. Όσον αφορά την υπαγωγή της κάθε επιχείρησης/εργοδότη στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας αυτό θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος ή/και ανά πλήθος εργαζομένων που απασχολούν. Σχετικές αποφάσεις, ενημερώσεις, ανακοινώσεις θα αναφέρονται στους κλάδους, στις προθεσμίες και στις λοιπές λεπτομέρειες υπαγωγής στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

β. Επίσης στο μενού «Μητρώα» και στην επιλογή «Στοιχεία Εργοδότη», θα παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να ενημερωθούν αν εντάσσονται στις επόμενες Φάσεις Εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας: [Ναι]

Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας: [Όχι]

Επιπλέον, θα πρέπει να αλλάξει η επιλογή Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στην Απογραφική Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης.

Στην παρούσα Φάση, οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αναφέρονται στο Μέρος Λ’ της υπ’αριθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α. (Α’ 7421/28-12-2023).

3. Ερώτηση: Στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, θα συμπεριληφθούν οι Εργαζόμενοι, που υπάγονται στην κατηγορία των Διευθυντικών Στελεχών (Υ.Α. 90972/2021) και για τους οποίους έχει υποβληθεί σχετική Δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, θα πρέπει και για την εν λόγω κατηγορία να δηλώνεται ωράριο εργασίας;

Απάντηση: Τα πρόσωπα που κατέχουν Θέση εποπτείας, ή διεύθυνσης, ή εμπιστευτική απογράφονται κανονικά στην διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

α. Για τα πρόσωπα που κατέχουν Θέση εποπτείας, ή διεύθυνσης, ή εμπιστευτική σε επιχειρήσεις/εργοδότες ενταγμένους στους κλάδους της Κάρτας Εργασίας (Υποχρεωτικά Επιλογή),Ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας:[ΝΑΙ]- Κάρτα Εργασίας: [ΝΑΙ].

(Θα πραγματοποιείται στην Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης -Οργάνωση Χρόνου Εργασίας επιλογή με ΝΑΙ και ΝΑΙ στα πεδία αλλά δεν θα απαιτείται Ψηφιακό Ωράριο και Δήλωση Έναρξης – Λήξης Ψηφιακής Κάρτας, δεδομένου ότι εξαιρούνται από τα χρονικά όρια εργασίας).

β. Για τα πρόσωπα που κατέχουν Θέση εποπτείας, ή διεύθυνσης, ή εμπιστευτική σε επιχειρήσεις/εργοδότες σε μη ενταγμένους κλάδους στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας,

(Η επιλογή θα είναι), Ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας: [ΝΑΙ] – Κάρτα Εργασίας: [ΟΧΙ]

(Θα πραγματοποιείται στην Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης -Οργάνωση Χρόνου Εργασίας επιλογή με [ΝΑΙ] στην Ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και επιλογή [ΟΧΙ] στην Ψηφιακή Κάρτα αλλά δεν θα απαιτείται υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου, δεδομένου ότι εξαιρούνται από τα χρονικά όρια εργασίας).

Σε περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν προσληφθεί μέσω ΕΠΑ απαιτείται Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, από την ΕΠΑ για το δανειζόμενο προσωπικό αλλά η υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου θα γίνεται πάντα από τον έμμεσο εργοδότη που έχει την υποχρέωση, αφού έχει προηγηθεί από τον ίδιο πρώτα Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας.

Η ίδια διαδικασία που αναφέρεται που για τον έμμεσο εργοδότη εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις γνήσιου δανεισμού δηλαδή προηγείται η δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας και ακολουθεί η υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το δανειζόμενο προσωπικό, όταν εφαρμόζεται πρόγραμμα με Σταθερό Ωράριο οι ενδείξεις Από… και Έως…, ως προς το χρονικό διάστημα απασχόλησης, συνίσταται να είναι και οι δύο συμπληρωμένες. Διαφορετικά θα πρέπει να υποβάλλεται Τροποποιούμενο/Μεταβαλλόμενο.

4. Ερώτηση: Κατά την υποβολή “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης” για την εκ περιτροπής απασχόληση, τι θα πρέπει να επιλεγεί στην Εβδομαδιαία Απασχόληση (προτείνεται 5-ήμερη/6-ήμερη); Πώς θα πρέπει να αποτυπώνεται το πρόγραμμα εργασίας κατά τις ημέρες που δεν απασχολείται ο Εργαζόμενος (π.χ. θα πρέπει το κελί να μείνει κενό, να χρησιμοποιηθεί κωδικός ΜΕ- Μη Εργασία);

Απάντηση: Δηλώνεται το συμβατικό ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης εβδομαδιαίως (40 ώρες ή ενδεχομένως, μικρότερο πλήρες συμβατικό από Σ.Σ.Ε. κ.λ.π. π.χ. 37 ώρες των Τραπεζών), καθώς και το σύστημα ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης στην επιχείρηση (πενθήμερο ή εξαήμερο).

Με την δήλωση αυτή εμφαίνεται το πλήρες ωράριο του συγκρίσιμου εργαζόμενου στην επιχείρηση, προκειμένου να καταστεί εμφανές μέχρι ποιου ορίου δύναται να φθάσει ενδεχόμενη πρόσθετη εργασία του μερικώς απασχολούμενου ( δηλ. έως τη συμπλήρωση του πλήρους συμβατικού ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου).

Επίσης στο Ψηφιακό Ωράριο η υποβολή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας θα πραγματοποιείται πάντα πριν την έναρξη δήλωσης της εργασίας (Σταθερό ή μεταβαλλόμενο). [Στο Σταθερό πρέπει να είναι πάντα 7 ημέρες , στο μεταβαλλόμενο πρέπει να υπάρχει τύπος απασχόλησης για κάθε μέρα του Από…… – Έως………]

Για την Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας τόσο στο Σταθερό όσο και στο μεταβαλλόμενο υποστηρίζονται 4 επιλογές:
Εργασία (ώρα από / έως)
Τηλεργασία (ώρα από / έως)
Ανάπαυση / Ρεπό

Μη Εργασία (χρησιμοποιείται στην περίπτωση μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής) Η «θεωρία» λέει ότι οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση και σταθερές ημέρες εργασίας π.χ. ΔΕΤ-ΠΑΡ ΕΡΓ 09.00 – 17.00 έχουν ανάπαυση ΣΑΒ ΚΥΡ, ενώ (στην Εκ Περιτροπής Εργασία) ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ εργασία πχ από 09.00 – 17.00 οι υπόλοιπες στην περίπτωση του εβδομαδιαίου είναι ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ δεν είναι ανάπαυση που τεχνικά είναι το ίδιο. Στο μεταβαλλόμενο δίνεται και η δυνατότητα να δηλώσω μόνο ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ στην 2η περίπτωση, αλλά σε περίπτωση μεταβολής πρέπει να βάλω μη εργασία εάν μια Δευτέρα δεν έρθει και να βάλω Εργασία μια άλλη μέρα και πάντα πριν την ανάληψη εργασία από το μισθωτό και να μην έχει παρέλθει η ώρα έναρξης εργασίας της Δεύτερος στην αρχική δήλωση του Ψηφιακού Ωραρίου.

5. Ερώτηση: Τηλεργασία
Θα μπορεί το σύστημα να δέχεται προδήλωση Τηλεργασίας σε μη σταθερές ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα και με ποιο αρχείο θα ενημερώνουμε το σύστημα. Με το ημερήσιο ή με το εβδομαδιαίο (και πώς);
Απάντηση: Μπορεί να δηλώνεται, εφόσον δεν είναι σταθερή εβδομαδιαία δήλωση, με την ένδειξη «Από -Έως την εβδομάδα ή μεταβαλλόμενο»

6. Ερώτηση: α) Τι σημαίνει ο όρος “Ευέλικτη Προσέλευση” και υπό ποιες προϋποθέσεις δύναται να συμπληρωθεί;

β) Η “Ευέλικτη Προσέλευση” ποιο χρονικό σημείο έχει ως έναρξη; Την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου ή μπορεί να ξεκινάει και πιο πριν; (πχ εργαζόμενος που έφτασε στη δουλειά του πιο νωρίς).

Απάντηση: α) Αφορά όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης που είναι ενταγμένοι στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η κάρτα εργασίας και εφόσον ο εργαζόμενος και ο εργοδότης έχουν συμφωνήσει την ως άνω εφαρμογή ωραρίου ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας και
β) Η δυνατότητα προσέλευσης σε περίπτωση που εφαρμόζεται “Ευέλικτη Προσέλευση” είναι δυνατή εντός Χ λεπτών (και έως 120′ κατ’ ανώτατο) εκκινώντας από τη δηλωθείσα έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.

7. Ερώτηση: Κατά την υποβολή της “Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας”, αν ο Εργαζόμενος έχει προγραμματισμένη άδεια, μακροχρόνια ασθένεια, στράτευση, άδειες όπως θηλασμού (σε ημέρες), γονική, άνευ αποδοχών κ.λπ., θα πρέπει να συμπληρώνεται πρόγραμμα εργασίας;

Απάντηση: Στην υποβολή της “Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας ” δηλώνεται αρχικά ως ΕΡΓΑΣΙΑ το πρόγραμμα εργασίας και κατόπιν δηλώνονται όλες οι άδειες σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στον σχετικό πίνακα κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

8. Ερώτηση: Στην Υ.Α. για την Ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και την Κάρτα Εργασίας αναφέρεται ότι οι εντασσόμενες Επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και το δανειζόμενο προσωπικό. Με ποιόν τρόπο θα γίνει η υποβολή για το εν λόγω προσωπικό? Υπάρχει πρόβλεψη για το ποιο είναι το κρίσιμο ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα δανεισμού για να συμπεριληφθούν και οι εν λόγω Εργαζόμενοι στην απογραφική Δήλωση;

Απάντηση: Όπως γίνεται και για το υπόλοιπο προσωπικό έτσι και στο δανειζόμενο προσωπικό η επιχείρηση οφείλει να κάνει την απογραφική διαδικασία εφόσον έχει εργαζόμενους που απασχολούνται με δανεισμό. Η ψηφιακή δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας σε κάθε περίπτωση δηλώνεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Σημειώνουμε ότι, το δανειζόμενο προσωπικό απογράφεται και από τον άμεσο και από τον έμμεσο εργοδότη. (Για την απογραφική διαδικασία βλέπετε και ερώτηση 2 ανωτέρω).

Υπενθυμίζεται ότι για το δανειζόμενο προσωπικό, υποχρέωση για υποβολή Ε4: Ετήσιο έχει και ο άμεσος και ο έμμεσος εργοδότης.

9. Ερώτηση: Σε περίπτωση τροποποίησης ωραρίου εργασίας και εκπρόθεσμης υποβολής προγράμματος «Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωραρίου Απασχόλησης», σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο Εργοδότης;

Απάντηση: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής τροποποίησης ωραρίου.

10. Ερώτηση: Για τις εντασσόμενες Επιχειρήσεις, θα εξακολουθήσει να ισχύει η υποχρέωση υποβολής Ε.4. Ετησίου Πίνακα;

Απάντηση: Ο Ετήσιος Πίνακας Ε.4 δεν έχει καταργηθεί. Υποβάλλεται από 01/10 έως 31/10 εκάστου έτους. Θα δοθούν σχετικές οδηγίες σχετικά με το συγκεκριμένο έντυπο.

11. Ερώτηση: Θα υπάρχει δυνατότητα εκ νέου αναγγελίας της Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης;

Απάντηση: Ναι

12. Ερώτηση: Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ευέλικτης προσέλευσης μετά την υποβολή του εντύπου Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης; Και αν ναι, από ποιο έντυπο;

Απάντηση: Ναι με το ίδιο έντυπο «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» σε άλλη ημερομηνία.

13. Ερώτηση: Θα δηλωθούν τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΚΥ (πρακτική άσκηση) Μαθητεία; Και εάν ναι, σε όλα τα έντυπα (Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης, Δήλωση Ωραρίου- Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας και Ψηφιακή Κάρτα);

Απάντηση: Όχι, στην παρούσα φάση υποβολές θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από τα Ειδικά έντυπα.

14. Ερώτηση: Στις περιπτώσεις μητέρων με μειωμένο ωράριο (κατά 1 ή 2 ώρες), οφείλουμε να δηλώσουμε στο πεδίο «συμβατικές ώρες», τις πραγματικές (32/27 αντίστοιχα) ή τις συμβατικές (37) ώρες;

Απάντηση: Οι συμβατικές δεν έχουν να κάνουν με το μειωμένο ωράριο. Το πεδίο είναι ξεκάθαρο και αφορά τις Συμβατικές Εβδομαδιαίες Ώρες Πλήρους Απασχόλησης (ο εβδομαδιαίος χρόνος πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) κλπ., π.χ. 40)

15. Ερώτηση: Με ποιο έντυπο θα υποβάλλεται η αλλαγή κτηρίου εργαζομένου σε περίπτωση μετάθεσής του;

Απάντηση: Με νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης στο νέο παράρτημα και δήλωση ωραρίου στο νέο παράρτημα.

16. Ερώτηση: Τι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας στις περιπτώσεις τροποποίησης ωραρίου/προγραμματισμού και ειδικά στις περιπτώσεις προγενέστερων ημερομηνιών;

Απάντηση: Στην παρούσα φάση:α. Στο Ψηφιακό Ωράριο η υποβολή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας θα πραγματοποιείται πάντα πριν την έναρξη δήλωσης της εργασίας (Σταθερό ή μεταβαλλόμενο). [Στο Σταθερό πρέπει να είναι πάντα 7 ημέρες , στο μεταβαλλόμενο πρέπει να υπάρχει τύπος απασχόλησης για κάθε μέρα του Από…… – Έως………..;]

β. Στο Ψηφιακό Ωράριο η αλλαγή ή η τροποποίηση του ωραρίου θα πραγματοποιείται πάντα πριν την έναρξη της τελευταίας δήλωσης της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Επίσης ωράριο που έχει ξεκινήσει για μερικώς απασχολούμενο το μεταβάλλω ως εξής:

Ενδεικτικό παράδειγμα, Για έναν εργαζόμενο έχει σταλεί το ωράριο 10.00 – 14.00 και στις 13.00 του αναφέρει ο εργοδότης ότι εκτάκτως πρέπει να εργαστεί ως στις 18.00. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης έχει δύο επιλογές, είτε:

Α) Να υποβάλει μεταβαλλόμενο ανά ημέρα πρόγραμμα με νέα υποβολή, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί το αργότερο έως τις 13:59 και στο οποίο θα εμφαίνεται το νέο ωράριο 10.00- 18.00 ή

Β) Να υποβάλει μεταβαλλόμενο ανά ημέρα πρόγραμμα με νέα υποβολή, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί το αργότερο έως τις 13:59 και στο οποίο θα εμφαίνεται το νέο ωράριο 10:00 – 14:00 και 14.01 – 18.00. Σε αυτή τη περίπτωση, θεωρούμε ότι η νέα δήλωση δεν θα επικαλύψει την αρχική δήλωση.

Δηλαδή στο Ψηφιακό Ωράριο για την ίδια μέρα απαιτείται εάν έχει ξεκινήσει το ωράριο, η μεταβολή να εμπεριέχει το αρχικό. Π.χ. Εάν αρχικά είχα ωράριο για σήμερα 09.00 -14.00 και πλέον είναι η ώρα 10.45 ανάλογα την περίπτωση μπορώ να βάλω είτε ΕΡΓ 09.00 – 18.00 είτε ΕΡΓ 09.00 – 14.00 και ΕΡΓ 14.01 – 18.00, πάντα πριν την έναρξη της πρόσθετης εργασίας.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής τροποποίησης ωραρίου.

17. Ερώτηση: Αν θέλουμε να ανεβάσουμε αρχείο Μεταβαλλόμενων/ Τροποποιούμενων Ωραρίων ανά ημέρα για τον επόμενο μήνα θα μπορούσαμε να το «ανεβάσουμε» σήμερα ή αυτό θα κάνει overwrite το υπάρχον; Ρωτάμε γιατί εμφανίζεται *Η εισαγωγή με αρχείο θα διαγράψει τις υπάρχουσες εγγραφές.

Απάντηση: Εφόσον είχε ήδη συμπληρωθεί κάτι στην δήλωση την συγκεκριμένη αν ανεβάσεις excel αυτό θα διαγραφεί.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι δηλώσεις ωραρίου απασχόλησης έχουν ισχύ μόνο στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις παραμέτρους Ημερομηνία Εφαρμογής Ωραρίου Από και Ημερομηνία Εφαρμογής Ωραρίου Έως (προαιρετικό). Σε περίπτωση υποβολής πολλαπλών δηλώσεων με επικάλυψη διαστημάτων ισχύει η πιο πρόσφατη υποβληθείσα δήλωση για την κάθε ημερομηνία ή χρονικό διάστημα. *Η εισαγωγή με αρχείο θα διαγράψει τις υπάρχουσες εγγραφές» αφορά τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης δήλωσης.

18. Ερώτηση: Έχουμε περίπτωση εργαζομένου που τα στοιχεία του απεικονίζονται διαφορετικά στα Μητρώα>Στοιχεία Προσωπικού και στα στοιχεία προσωπικού βάσει ΓΓΔΕ. Έχει επισκεφθεί το ΕΦΚΑ και έχει κάνει αλλαγή των στοιχείων ωστόσο το ΕΡΓΑΝΗ δεν έχει ενημερωθεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει και χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από πλευράς μας για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα;

Απάντηση: Τα στοιχεία στα Μητρώα >Στοιχεία Προσωπικού συμπληρώνονται από τις υποβολές των στοιχείων εντύπων και ταυτοποιούνται κατά τις υποβολές μέσω της διασύνδεσης με τη ΓΓΔΕ. Αναλυτικά ταυτοποιούνται τα εξής στοιχεία ανά εργαζόμενο/ωφελούμενο: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης και Υπηκοότητα και δεν έχουν να κάνουν με τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο e-ΕΦΚΑ. Σχετική διαδικασία διορθώσεων αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη με Βασικές Πληροφορίες Έκδοση 16.03.2022. [Σχετικά: Λειτουργικότητες στο μητρώο του ΠΣ Εργάνη, β. «Στοιχεία Προσωπικού Βάσει ΓΓΔΕ», γ. «Μεμονωμένα ΑΦΜ βάσει ΓΓΔΕ» και υποσημείωση πρακτικές οδηγίες σελίδες 14 και 15.

Σύνδεσμος: Οδηγίες-Ανακοινώσεις-Ενημερώσεις στο ΠΣ Εργάνη, https://eservices.veka.gr/(S(qsdmvr0xxuhcqi31451buaba))/Announcements.aspx

19. Ερώτηση: Όσον αφορά τις υπερωρίες, μέχρι πότε έχει δικαίωμα ο εργοδότης να τις δηλώσει πλέον. Πριν τη λήξη του ωραρίου του υπαλλήλου;

Απάντηση: Στην παρούσα φάση, η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» καταχωρείται πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, με το Ε8: «Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης».

Επίσης για τις Υπερωρίες παραμένει η ισχύουσα διαδικασία. Παρέχονται οδηγίες για τις διαδικασίες υποβολής των εντύπων στοιχείων Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» και Ε8: «Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Οδηγοί» αναλυτικά στις ανακοινώσεις – ενημερώσεις. [25/11/2021-Διαβάστε Περισσότερα] Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη για την επιχείρηση/εργοδότη με Βασικές Πληροφορίες Έκδοση 16.03.2022.

20. Ερώτηση: Υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας/Άδειες»:

Απάντηση:Άδειες & απουσίες: Η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης δήλωσης παντός είδους αδειών και απουσιών εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός προσθέτει σοβαρό διαχειριστικό βάρος, το οποίο δεν υπήρχε υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, για το εν λόγω ζήτημα απαιτείται η έκδοση διευκρινίσεων εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, καθώς παραδείγματος χάριν δεν έχει διευκρινισθεί αν συγκεκριμένοι τύποι αδειών είναι με αποδοχές ή χωρίς, τί θα επιλέγεται σε περίπτωση αδειών που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση (π.χ. προβλεπομένων βάσει Επιχειρησιακής ΣΣΕ κ.λπ.). Απάντηση: Δεν υπάρχει εξειδίκευση αδείας με ή χωρίς αποδοχές. Η ένδειξη «ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ» καλύπτει οποιονδήποτε τύπο άλλης νόμιμης άδειας, η οποία δεν βρίσκεται στην τυποποιημένη λίστα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Περαιτέρω, στην παρούσα φάση, η διαδικασία υποβολής των αδειών που έχουν ληφθεί, η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 49758/26.5.2022, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους, δεν αναιρεί τη δυνατότητα δήλωσης τους και σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Μετά την ολοκλήρωση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ η δήλωση στοιχείων αδειών εργαζομένων θα γίνεται απογραφικά εντός του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τον μήνα χορήγησής τους.

21. Ερώτηση: Θα υπάρξει κατάργηση της υποχρέωσης ανάρτησης των Πινάκων στους χώρους εργασίας μετά την απογραφή των Εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τη Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, καθώς η σχετική πληροφορία θα βρίσκεται συνεχώς επικαιροποιημένη στο myergani.gov.gr και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου με άμεση πρόσβαση από τις Αρχές και τους Εργαζομένους. Σημειωτέον δε ότι οι υποβληθείσες Δηλώσεις Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας εκτυπώνονται σε κάθετη ανάπτυξη με αποτέλεσμα σε χώρους με μεγάλο πλήθος Εργαζομένων ο παραγόμενος Πίνακας να είναι εκατοντάδων σελίδων.

Απάντηση: Επανεξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε όταν ολοκληρωθεί η απογραφή όλων των επιχειρήσεων της Χώρας καθώς και η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, να γίνουν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας και τη μείωση των σχετικών διοικητικών βαρών.

22. Ερώτηση: Οι Υποβολές γεγονότων Νέας Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης και της Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας μπορούν να γίνονται μέσω φόρμας, μέσω xml αρχείων ή με άλλο διαφορετικό τρόπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ;

Απάντηση: Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται οι παρακάτω τρόποι υποβολής:

– Υποβολή με φόρμα στο Π.Σ. Εργάνη,

– Υποβολή με φόρτωση αρχείων XML στο Π.Σ. Εργάνη

– Υποβολή μέσω αυτοματοποιημένης προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API για τον εργοδότη

– Επιπλέον για τη Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας παρέχεται και

Υποβολή Ατομικής Τροποποίησης Ωραρίου Απασχόλησης μέσω SMS, για μία ημερομηνία και έναν εργαζόμενο (δεν είναι διαθέσιμη στο δοκιμαστικό περιβάλλον).

-Στην υποβολή με φόρμα για τη Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, υποστηρίζεται και η Εισαγωγή στοιχείων για έναν ή περισσότερους εργαζόμενους από επισυναπτόμενο αρχείο XLSX (Microsoft Excel Worksheet).

23. Ερώτηση: Πως πραγματοποιώ έλεγχο στο *xml που παράγω;

Απάντηση: Διαδικασία ελέγχου που αφορά όλα τα *xml του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σε περίπτωση λάθους αρχείου * xml, θα πρέπει να κάνετε validate το xml αρχείο προς το xsd που σας παρέχετε.

Με ένα απλό software και δωρεάν π.χ. Notepad++ με κάποιο plugin για xml π.χ. XML Tools θα μπορέσετε να δείτε τα όποια προβλήματα.

24. Ερώτηση: Στη λίστα τιμών των παρεχόμενων αδειών δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις αδειών που χορηγούνται από την επιχείρησή μας λόγω Κλαδικής Σύμβασης και Επιχειρησιακών συμβάσεων.

Απάντηση: Σε περιπτώσεις που δεν διατίθεται επιλογή στην λίστα τιμών των παρεχόμενων αδειών τότε θα γίνεται επιλογή της τιμής [Άλλη Άδεια] εφόσον αφορά αδεία ημέρας, ή εφόσον αφορά Ωροάδεια τότε θα γίνεται επιλογή της τιμής στην λίστα τιμών [Άδεια Άλλη (ΩΡΕΣ)].

25. Ερώτηση :Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση μου, απασχολούνται Δευτέρα έως Πέμπτη 8 ώρες καθημερινά και την Παρασκευή 7,5 ώρες. Πώς διαχειριζόμαστε τη συμπλήρωση του Εντύπου Ε3, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό πρόγραμμα εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο και τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια (π.χ. υποβολή εβδομαδιαίου προγράμματος);

Απάντηση: Στην παρούσα φάση, κατά την υποβολή του Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης για την 1η μέρα εργασίας τα υποχρεωτικά πεδία είναι η έναρξη και λήξη της εργασία (δεν απαιτείται επισυναπτόμενο αρχείο και δεν θα συμπληρωθούν [ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] και [ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ -ΔΙΑΚΟΠΗ]. Στην συνέχεια όμως και για τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να υποβληθεί η οργάνωση χρόνου εργασίας με Ψηφιακό Ωράριο που πραγματοποιείται πάντα πριν την έναρξη της εργασίας (είτε με Σταθερό ωράριο εφόσον ο εργαζόμενος έχει σταθερές ημέρες εργασίας και ώρες, είτε με μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο εφόσον οι ημέρες και οι ώρες δεν είναι σταθερές).

26. Ερώτηση: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό διαστημάτων Από- Έως (πχ μέχρι 3 ή απεριόριστα) που μπορούν να δηλωθούν στη «Ψηφιακή Οργάνωση»; Για παράδειγμα 10.00-12.00 /14.00 – 18.00 / 20.00 – 22.00 / 23.00 – 23.45, μπορούν να δηλωθούν όλα;

Απάντηση: Μέχρι στιγμής δεν είναι απεριόριστα «Επιχειρησιακά», Τεχνικά εάν απαιτηθεί θα εξεταστεί και υπάρχει δυνατότητα προσθήκης.

27. Ερώτηση: Υπάρχει πρόβλεψη για την Απεργία ή τη στάση εργασίας, πως θα δηλώνεται;
Επίσης χρειάζεται κάποια επιπλέον δήλωση (ψηφιακή οργάνωση χρόνου ή άδεια) των ημερών αργίας που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές; Να επισημάνω ότι οι αργίες μπορεί να είναι διαφορετικές ανά περιοχή (τοπικές αργίες) ή ανά κλάδο.

Απάντηση: Δεν προβλέπεται τέτοια δήλωση μέχρι στιγμής.

28. Ερώτηση: Τι προτείνετε ως καλύτερη πρακτική, η διαδικασία υποβολής να γίνεται ανά εργαζόμενο ή ανά παράρτημα; Δηλαδή, α. στη δήλωση της απογραφής κάθε έντυπο να περιλαμβάνει έναν εργαζόμενο. Άρα μία επιχείρηση που έχει 8000 εργαζομένους , θα κάνει 8000 ξεχωριστές υποβολές εντύπων;
β. Ή κάθε έντυπο να είναι ανά υποκατάστημα, άρα η επιχείρηση θα κάνει τόσες υποβολές όσα τα υποκαταστήματα.

Απάντηση:

a.To απογραφικό (Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης -Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) δέχεται πολλαπλή καταχώρηση εργαζομένων απλά δεν επιτρέπεται η διπλή εμφάνιση του ίδιου εργαζόμενου.

b. Το απογραφικό (Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) αφορά μία δήλωση μεταβολής στοιχείων που «πρέπει» να υποβάλλεται με βάση το παράρτημα απασχόλησης.

29. Ερώτηση: Για την υποβολή μέσω αρχείου excel, για τις άδειες, το αρχείο που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι το EXCEL PROTOTYPE DAILY.xlsx (συνημμένο), δηλαδή το ίδιο αρχείο που χρησιμοποιείται για Δήλωση Ωραρίου – Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ανά ημέρα

Απάντηση: Η κωδικοποίηση για τους διαθέσιμους τύπους άδειας και ωροάδειας αναφέρεται στον παρόντα οδηγό που έχει διατεθεί από το Υπουργείο, και συγκεκριμένα στο Παράρτημα 9 – Λίστα τύπων Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι τύποι ωροάδειας δηλώνονται με Ώρα από / Ώρα έως (όπως η εργασία) και οι τύποι άδειας δηλώνονται όπως η Ανάπαυση/Ρεπό.

30. Ερώτηση: Αναφέρεται στις οδηγίες ότι, απογραφή του προσωπικού κάνει και ο άμεσος (ΕΠΑ – Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης) και ο έμμεσος εργοδότης, εννοείτε ότι πρέπει να γίνει η ίδια καταχώρηση για τους εργαζομένους δύο φορές;

Απάντηση: [Ναι] αφορά δυο διακριτούς διαφορετικούς εργοδότες/επιχειρήσεις άμεσο/έμμεσο, και το δανειζόμενο προσωπικό απογράφεται και από τον άμεσο και από τον έμμεσο εργοδότη.

31. Ερώτηση: Μετά την Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (απογραφή) θα πρέπει να δηλωθεί ψηφιακό ωράριο για τους εργαζόμενους, αυτό θα δηλωθεί εκ νέου και από τους δύο εμπλεκόμενους; ΕΠΑ (Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης) και έμμεσο;

Απάντηση: Για την ΕΠΑ και το δανειζόμενο προσωπικό της, δεν θα απαιτείται υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου (άμεσο εργοδότη ΕΠΑ). (Η υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου θα γίνεται από τον έμμεσο εργοδότη που έχει την υποχρέωση).

Μόνο κατά την 1η ημέρα πρόσληψης απαιτείται ώρα έναρξης και λήξης εργασίας από τον άμεσο εργοδότη, (από την ΕΠΑ).

Σημειώνεται ότι, από τον έμμεσο εργοδότη στο Ψηφιακό Ωράριο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας είτε με Σταθερό Εβδομαδιαίο είτε με Ωράριο Απασχόλησης – Τροποποιούμενο/Μεταβαλλόμενο και πάντα πριν την έναρξη του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

32. Ερώτηση: Πως θα κατατίθεται πλέον το πρόγραμμα εργασίας των υπαλλήλων που δουλεύουν με βάρδιες και μπορεί να είναι μηνιαίο ή εβδομαδιαίο; Μέσω της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας , στο μεταβαλλόμενο ανά ημέρα πρόγραμμα; Μπορούμε να καταθέτουμε πρόγραμμα ανά εβδομάδα καθώς αλλάζουν οι βάρδιες; Επίσης σε αυτή την δυνατότητα υπάρχει και ένα αρχείο XLSX που με την κατάλληλη μορφοποίηση ανεβαίνουν τα άτομα και τα ωράρια προς υποβολή. Αυτός θα είναι ο τρόπος υποβολής για πολλούς εργαζόμενους και βάρδιες η χρειάζεται και κάτι άλλο;

Απάντηση: Η επιλογή του τρόπου και της διαδικασίας υποβολών στοιχείων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη εξαρτώνται από τον υποβάλλοντα εργοδότη ή των εξουσιοδοτημένων από τον εργοδότη προσώπων και της οργάνωσης εργασίας τους σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους, βάση του ισχύοντος Νομοθετικού και Κανονιστικού πλαισίου.

Το Ψηφιακό Ωράριο και συγκεκριμένα το Τροποποιούμενο/Μεταβαλλόμενο δύναται να υποβληθεί ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα κλπ.

Για τη Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας υποστηρίζονται οι παρακάτω τρόποι υποβολής:

– Υποβολή με φόρμα στο Π.Σ. Εργάνη,

– Υποβολή Ατομική για μία ημερομηνία και έναν εργαζόμενο

– Υποβολή με φόρτωση αρχείων XML στο Π.Σ. Εργάνη

– Υποβολή μέσω αυτοματοποιημένης προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API για τον εργοδότη

– Επιπλέον για τη Ψηφιακή Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας παρέχεται και υποβολή Ατομικής Τροποποίησης Ωραρίου Απασχόλησης μέσω SMS, για μία ημερομηνία και έναν εργαζόμενο (δεν είναι διαθέσιμη στο δοκιμαστικό περιβάλλον).

Στην υποβολή με φόρμα για τη Ψηφιακή Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, υποστηρίζεται και η Εισαγωγή στοιχείων για έναν ή περισσότερους εργαζόμενους από επισυναπτόμενο αρχείο XLSX (Microsoft Excel Worksheet).

Σχετικά: Οδηγός εφαρμογής Β’ Φάση Υπό φάση Ι, έκδοση 20.10.2022,

Ενότητα, Τρόποι Υποβολής στο Π.Σ. Εργάνη,

Ενότητα, Σταθερό Εβδομαδιαίο, Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ανά Ημέρα.

Έχει διατεθεί στην αρχική σελίδα του trial eServices -[https://trialeservices.yeka.gr]- zip, φάκελος που περιέχει και επισυναπτόμενα αρχεία XLSX (Microsoft Excel Worksheet) με τα αντίστοιχα παραδείγματα, για το Σταθερό Εβδομαδιαίο και για το Τροποποιούμενο/Μεταβαλλόμενο Ωράριο Απασχόλησης.

Επίσης ο zip, φάκελος έχει διατεθεί και στην αρχική σελίδα eservices [https://eservices.yeka.gr] με το σύνολο των δοκιμαστικών αρχείων json,xsd,xml,xlsx]. Ενότητα οδηγού εφαρμογής Παραγωγικό & Δοκιμαστικό περιβάλλον.

Περαιτέρω, υποβολές εργοδοτών στο ΠΣ Εργάνη με λογισμικό τρίτων -[σχετικές εφαρμογές, προγράμματα μισθοδοσίας]- από κατασκευαστές του εμπορίου, δεν επιλαμβάνεται η Δημόσια Διοίκηση κατευθύνσεων, προβλημάτων και οδηγιών.

33. Ερώτηση: Πως δηλώνεται το διάλειμμα σε σχέση με το ωράριο εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Απάντηση: Το διάλειμμα δηλώνεται στο έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» επιλέγοντας:

α. την αντίστοιχη τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ στο πεδίο «ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ»

β. Θέτοντας τα λεπτά στο πεδίο «ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ» (υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 56 του ν.4808/2021 ότι για απασχόληση πλέον των τεσσάρων (4) ωρών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ η χορήγηση διαλείμματος).

Στη δήλωση του ωραρίου απασχόλησης του εργαζόμενου είτε με «Σταθερό Εβδομαδιαίο» είτε με «Μεταβαλλόμενο/ Τροποποιούμενο ανά Ημέρα» συμπληρώνουμε το συμβατικό ωράριο απασχόλησης ανεξάρτητα αν το διάλειμμα είναι εντός ή εκτός ΩΡΑΡΙΟΥ, αν δηλαδή παρατείνει ή όχι το ωράριο εργασίας

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος πλήρως απασχολούμενος με εβδομαδιαία ωράριο ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 16:00 και με διάλειμμα 30 λεπτών ΕΚΤΟΣ ωραρίου θα δηλωθεί ως εξής

Στο Έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» συμπληρώνεται

Στο Πεδίο ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ : ΟΧΙ

Στο Πεδίο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 30

Στο Έντυπο Οργάνωσης χρόνου Εργασίας «Σταθερό Εβδομαδιαίο» ή «Μεταβαλλόμενο/ Τροποποιούμενο ανά Ημέρα»

Συμπληρώνεται το συμβατικό ωράριο για κάθε ημέρα εργασίας: 08:00 – 16:00 και όχι 08.00 – 16:30.

34. Ερώτηση: Πως μπορεί να δηλωθεί τυχόν αναγκαία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ημερήσιων ωρών εργασίας, υπερωρίας (λειτουργία συστημάτων πληρωμών, ταμιακές εργασίες, βλάβες στα κτίρια της Τράπεζας, χρηματαποστολές, υποστήριξη γραφείων Διοίκησης σε έκτακτες περιπτώσεις);

Απάντηση: Στην παρούσα φάση με Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (και σε περίπτωση υπερβάσεων πέραν των νόμιμων ωρών υπερωρίας πρέπει να αναφέρεται και η σχετική αίτηση ή εγκριτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

35. Ερώτηση: Στο Ε4 Συμπληρωματικό ωραρίου όσον αφορά το προσωπικό ασφαλείας είχε δηλωθεί ωράριο με βάρδιες. Μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται ο ίδιος τρόπος δήλωσης;

Απάντηση: Όχι, μετά την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, δεν θα χρησιμοποιείται πλέον η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικού Ωραρίου και θα πρέπει να υποβάλλεται δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας για τις βάρδιες, με μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα.

36. Ερώτηση: Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τις αλλαγές ωραρίου. Λόγω της αλλαγής σε ψηφιακής οργάνωσης δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αλλαγή π.χ. αν κάποιος έχει πρόγραμμα πρωί 07:00-15:00 και για κάποιο λόγο τον ειδοποιήσουν να πάει απόγευμα 15:00-23:00 εφόσον περάσει η ώρα έναρξης (07:00) δεν μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή.

Απάντηση: α. Στο Ψηφιακό Ωράριο η υποβολή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας θα πραγματοποιείται πάντα πριν την έναρξη δήλωσης της εργασίας (Σταθερό ή μεταβαλλόμενο). [Στο Σταθερό πρέπει να είναι πάντα 7 ημέρες , στο μεταβαλλόμενο πρέπει να υπάρχει τύπος απασχόλησης για κάθε μέρα του Από…… – Έως………..;]

β. Στο Ψηφιακό Ωράριο η αλλαγή ή η τροποποίηση του ωραρίου θα πραγματοποιείται πάντα πριν την έναρξη της τελευταίας δήλωσης της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις – Μηχανισμός Κάρτας Εργασίας

1. Ερώτηση: Είμαι επιχείρηση που σύμφωνα με την Υ.Α με ΑΠ 113169/27.12.2023 από 01-01-2024 εντάσσομαι, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβώ άμεσα προκειμένου να είμαι νόμιμη;

Απάντηση: Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον εργοδότη/επιχείρηση είναι οι εξής: α. Προσαρμογή στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, δηλαδή της δήλωσης Έναρξης και Λήξης της ημερήσιας εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του παρόντος Οδηγού και

β. Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης ως προς τα πεδία που μεταβάλλονται (π.χ. ενδεικτικά Ψηφιακή Κάρτα [Ναι], ευέλικτο ωράριο εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση π.χ. 30 λεπτά). Ευνόητο είναι ότι στην παρούσα φάση, εφόσον προκύπτουν αλλαγές ωραρίου, θα πρέπει να υποβληθεί και Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. (είτε με Σταθερό ή με Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο).

2. Ερώτηση: Είμαι εργαζόμενος, που απασχολείται σε επιχείρηση, που εντάσσεται για πρώτη φορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πως θα μπορώ να χτυπάω κάρτα;
Απάντηση: Το QR CODE αποτελεί το στοιχείο που συνδέει και προσδιορίζει τη μοναδικότητα της σχέσης εργαζόμενου και εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας ξεκινάει από την υπαγωγή της κάθε επιχείρησης/εργοδότη στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, και το QR είναι διαθέσιμο για όλο το Προσωπικό της επιχείρησης. Για την επιχείρηση είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ Εργάνη (https://eservices.yeka.gr) και για τον εργαζόμενο είναι διαθέσιμο στο MyErgani, και στο MyErgani Mobile.

Η υποχρέωση διαβιβάσεως των χτυπημάτων του Μηχανισμού της κάρτας εργασίας δηλ. της Ενάρξεως και της Λήξεως εργασίας είναι του Εργοδότη.

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται οι παρακάτω τρόποι υποβολής:

Υποβολή με φόρμα στο Π.Σ. Εργάνη,

Υποβολή με φόρτωση αρχείων XML στο Π.Σ. Εργάνη

Υποβολή μέσω αυτοματοποιημένης προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API για τον εργοδότη.

Επίσης, μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις,-(δεν είναι διαθέσιμη στο δοκιμαστικό περιβάλλον)-με την οποία θα γίνεται ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση / αποχώρηση από την εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. Εργάνη.

3. Ερώτηση: Είμαι επιχείρηση και απασχολώ μόνο έναν εργαζόμενο. Πως θα χτυπάει κάρτα ο εργαζόμενος;
Απάντηση: Η υποχρέωση διαβιβάσεως των χτυπημάτων του Μηχανισμού της κάρτας εργασίας δηλ. της Ενάρξεως και της Λήξεως εργασίας είναι του Εργοδότη.

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται οι παρακάτω τρόποι υποβολής:

Υποβολή με φόρμα στο Π.Σ. Εργάνη,

Υποβολή με φόρτωση αρχείων XML στο Π.Σ. Εργάνη

Υποβολή μέσω αυτοματοποιημένης προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API για τον εργοδότη.

Επίσης, μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις,-(δεν είναι διαθέσιμη στο δοκιμαστικό περιβάλλον)-με την οποία είναι δυνατή η ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση / αποχώρηση από την εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. Εργάνη. (Βλέπε και ερώτηση 2 ανωτέρω)

4. Ερώτηση: Είμαι εργοδότης/επιχείρηση που έχω ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023, αλλά έχω και υποκαταστήματα με ΚΑΔ που δεν εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα. Έχω υποχρέωση για τήρηση ψηφιακής κάρτας στα υποκαταστήματα;

Απάντηση: α. Εφόσον ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη/επιχείρησης στο TAXIS ανήκει στους κλάδους που αναφέρονται στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023, όλοι οι εργαζόμενοι του εν λόγω εργοδότη/επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται σε υποκαταστήματα του ανεξαρτήτως ΚΑΔ, εντάσσονται στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

5. Ερώτηση: Είμαι εργοδότης/επιχείρηση που δεν έχω ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023, αλλά έχω και υποκαταστήματα με ΚΑΔ που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα. Έχω υποχρέωση για τήρηση ψηφιακής κάρτας στο σύνολο της επιχείρησης;

Απάντηση:Όχι, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη/επιχείρησης στο TAXIS ΔΕΝ ανήκει στους κλάδους που αναφέρονται στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023, δεν εντάσσεται στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας το σύνολο της επιχείρησης, ακόμα και αν τα υποκαταστήματα έχουν ΚΑΔ που με βάση την ως άνω Απόφαση εντάσσονται στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

Όσον αφορά την υπαγωγή της κάθε επιχείρησης/εργοδότη στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας αυτό θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος ή/και ανά πλήθος εργαζομένων που απασχολούν. Σχετικές αποφάσεις, ενημερώσεις, ανακοινώσεις θα αναφέρονται στους κλάδους, στις προθεσμίες και στις λοιπές λεπτομέρειες υπαγωγής στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

6. Ερώτηση: Είμαι εργοδότης/επιχείρηση, ο οποίος κατά την 01.01.2024 είχα ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023 και μετά την έκδοσή της, τον άλλαξα γιατί δεν ανταποκρινόταν στην τρέχουσα επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Εξαιρούμαι από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας;

Απάντηση: Όχι. Εφόσον από την ημερομηνία έναρξης υποχρέωσης εφαρμογής του συστήματος ψηφιακής κάρτας και μετά, η επιχείρηση/εργοδότης είχε κύριο ΚΑΔ στο TAXIS έναν από τους ενταγμένους ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας.

7. Ερώτηση: Είμαι εργοδότης/επιχείρηση, ο οποίος κατά την 01.01.2024 είχα ως κύριο ΚΑΔ στο TAXIS, διαφορετικό από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023 και μετά την έκδοσή της, τον άλλαξα με στόχο την ένταξή μου στους Κλάδους Ένταξης στην Κάρτα. Εξαιρούμαι από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας;

Απάντηση: Όχι, δεν εξαιρείστε από την υποχρέωση εφαρμογής του συστήματος ψηφιακής κάρτας. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υπάρχει διαδικασία αυτόματης ένταξης στην ψηφιακή κάρτα εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως κύριο ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 1113169/27.12.2023.

Άρα, το σύστημα εντάσσει αυτόματα στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας τόσο επιχειρήσεις/εργοδότες που από την ημερομηνία έναρξης υποχρέωσης εφαρμογής του συστήματος ψηφιακής κάρτας και μετά, είχαν κύριο ΚΑΔ στο TAXIS έναν από τους ενταγμένους ΚΑΔ, όσο και εργοδότες/επιχειρήσεις που άλλαξαν ΚΑΔ εκ των υστέρων προκειμένου να ενταχθούν στην ψηφιακή κάρτα. Η διαδικασία της καθημερινής ενημέρωσης αφορά πλέον τόσο τους νέους εργοδότες όσο και αυτούς που άλλαξαν ΚΑΔ και τον έκαναν έναν από τους αναφερόμενους στην Υ.Α. με ΑΠ 113169/27.12.2023 με στόχο την ένταξή τους στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Συνεπώς, το σύστημα μέχρι στιγμής αναγνωρίζει ως ενταγμένες στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (με κύριο ΚΑΔ 651*) και Επιχειρήσεις παροχής ιδιωτικής προστασίας & Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας (με κύριο ΚΑΔ 801* και 802*), τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα (βάσει κυρίου ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας*, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν με κύρια δραστηριότητα (βάσει κυρίου ΚΑΔ 47*) στον κλάδο του λιανεμπορίου.

*Κλάδοι Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10 Βιομηχανία τροφίμων
11 Ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία.

8. Ερώτηση: Για την υποβολή της αιτιολογημένης εκπρόθεσμης δήλωσης γεγονότος έναρξης /λήξης Κάρτας Εργασίας υφίσταται κάποια προθεσμία; Εάν ναι, ποια είναι αυτή;

Απάντηση: Γενικά, δεν επιτρέπεται, η εκπρόθεσμη δήλωση γεγονότος έναρξης / λήξης Κάρτας Εργασίας.

Η αιτιολόγηση εκπρόθεσμης δήλωσης επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις γεγονότος ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη και εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και αφορά στους παρακάτω λόγους:

• Πρόβλημα στα Συστήματα του Εργοδότη ή

• Πρόβλημα στην Ηλεκτροδότηση/Τηλεπικοινωνίες ή

• Πρόβλημα Σύνδεσης με το ΠΣ Εργάνη

Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της λόγω ΥΑ 49758/26.5.2022, ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Την ίδια υποχρέωση έχει ο εργοδότης και αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

Εν ολίγοις, σε περίπτωση τέτοιου γεγονότος ο εργοδότης πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:

α) Να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας για το πρόβλημα.

β) να ειδοποιήσει αμελλητί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η οποία εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

γ) Να μπει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση αποστέλλοντας παράλληλα τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, για το διάστημα που δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

9. Ερώτηση: Αν Εργαζόμενος παραλείψει να «χτυπήσει» την κάρτα του κατά την είσοδο ή/και έξοδο, θα υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του Εργοδότη για τη συμπλήρωση των «χτυπημάτων» και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, μέχρι πότε και με ποιόν τρόπο;

Απάντηση: Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατ’άλλο τρόπο από τον εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας την τήρηση του ψηφιακά δηλωθέντος ωραρίου καθώς και την ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο, ανήκει στον εργοδότη.

Η επαναλαμβανόμενη όμως μη υποβολή δηλώσεων έναρξης και λήξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συνιστά αιτία ελέγχου από το ΣΕΠΕ (risk analysis).

10. Ερώτηση: Τι θα προβλέπεται για τους Εργαζομένους, που θα αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας; Θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχετικής δήλωσης εκ μέρους της Επιχείρησης;

Απάντηση: Η χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι υποχρέωση εκ μέρους του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη συνεπή εφαρμογή της.

Βλέπε και την προηγούμενη απάντηση (ερώτηση α/α 6).

11. Ερώτηση: Σε περίπτωση που Εργαζόμενος είναι αδικαιολογήτως απών και εξ αυτού του λόγου δεν «χτυπήσει» την κάρτα του, πώς θα δηλωθεί η απουσία του εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός; Θα προβλεφθεί συγκεκριμένος κωδικός;

Απάντηση: Το Σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δεν παρακολουθεί την απουσία αλλά την εργασία.

Το σύστημα ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας παρακολουθεί την εργασία και τη δικαιολογημένη μη εργασία (άδεια , ανάπαυση).

12. Ερώτηση: Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ευέλικτης προσέλευσης μετά την υποβολή του εντύπου Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης; Και αν ναι, από ποιο έντυπο;

Απάντηση: Ναι με το ίδιο σε άλλη ημερομηνία

13. Ερώτηση: Στις περιπτώσεις εργαζομένων που δεν ξεκινούν πάντοτε (αλλά κάποιες φορές) την ημερήσια απασχόλησή τους από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη τους ή/και δεν ολοκληρώνουν πάντοτε (αλλά κάποιες φορές την εργασία τους αποχωρώντας από τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, η αποτύπωση μη σταθερών δηλώσεων υποβολής (δηλ. η εμφάνιση ανομοιόμορφης καρτοσήμανσης) δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει τον έλεγχο του ΣΕΠΕ και, ενδεχομένως, και την επιβολή κύρωσης;

Απάντηση:Ο μηχανισμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εφαρμόζεται μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Άρα για κάποιον που ξεκινά ή /και ολοκληρώνει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου και εργάζεται ισχύει κανονικά η κάρτα εργασίας. Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων λόγω της φύσης της αντικειμένου εργασίας τους (πχ περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, το δηλωθέν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Εύλογο είναι, ότι σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον βρεθεί εργαζόμενος απασχολούμενος εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρηση της εν λόγω απασχόλησης, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο Επιθεωρητής λαμβάνει υπόψη την ειδικότητα και τους όρους σύμβασης του εργαζομένου.

Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου, ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, κρίνεται απαραίτητη η σήμανση της κάρτας (εφόσον η προσέλευση καθώς και η αποχώρηση είναι εντός του προκαθορισμένου ωραρίου). Η ανωτέρω σήμανση κρίνεται απαραίτητη, μεταξύ άλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).

Ενδεικτικά παραδείγματα στην παρούσα φάση:

Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος έχει εξωτερικό ραντεβού με πελάτη (ωράριο εργασίας 08:00 έως 16:00) και έλθει στο γραφείο στις 11:00. [Σημείωση ότι από 08:00 έως 11:00 έχει εργαστεί εκτός του παραρτήματος του εργοδότη]. Ισχύει και γι’ αυτόν κανονικά η κάρτα εργασίας και για την συγκεκριμένη ημέρα θα έχει χτύπημα (είσοδο) στις 11:00 που θα ξεκινήσει εργασία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μετά από το εξωτερικό ραντεβού με πελάτη, και θα ολοκληρώσει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης έχοντας χτύπημα της κάρτας με έξοδο (λήξη) ώρα 16:00.

Εύλογο είναι, ότι σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον βρεθεί εργαζόμενος απασχολούμενος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου εφαρμόζεται το σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με καρτοσήμανση, χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρηση της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις (ποινικές και διοικητικές κυρώσεις) όπως αυτές προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

14. Ερώτηση: Απαιτείται η διαμόρφωση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να αναγνωρίζει την παροχή εργασίας με διακεκομμένο ωράριο, καθώς μέχρι στιγμής «κρατάει» το τελευταίο χρονικά «χτύπημα» ως έναρξη/λήξη με αποτέλεσμα να χάνεται η πληροφόρηση της συνολικής ημερήσιας απασχόλησης.

Απάντηση: Στην παρούσα Φάση δεν υποστηρίζεται το διακεκομμένο ωράριο, και ο μηχανισμός Κάρτας Εργασίας του ΠΣ Εργάνη μπορεί να δεχτεί τις «διπλές» υποβολές γεγονότων έναρξης (ή λήξης) εργασίας ανά ημέρα και εργαζόμενο, χωρίς πρόβλημα για το σύστημα.

Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εργαζόμενο λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας (πιο πρόσφατης) υποβολής γεγονότος έναρξης (ή λήξης). Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα ώστε να υποστηρίζεται το διακεκομμένο ωράριο ή η πρόσθετη εργασία στους μερικώς απασχολούμενους, το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης αν η επιχείρηση επιθυμεί να εξάγει στοιχεία για όσους έχουν διακεκομμένο ωράριο μπορεί να έχει πρόσβαση στα πολλά χτυπήματα, ανά ημέρα, από το μενού «Κάρτα Εργασίας» [Αναζήτηση] κατάσταση υποβολής [Υποβληθείσα] ΑΦΜ Εργαζόμενου, ημερομηνίες από…. έως……, όπου και εμφανίζονται για κάθε εργαζόμενο με διακεκομμένο ωράριο όλες οι υποβολές έναρξης και λήξης ανά ημέρα.

15. Ερώτηση: Θα ήταν χρήσιμο να καθορισθεί ένα ελάχιστα απαιτούμενο διάστημα προ της έναρξης και μετά τη λήξη της εργασίας με βάση το υποβληθέν πρόγραμμα, κατά το οποίο το τυχόν «χτύπημα» δεν θα θεωρείται υπέρβαση. Επειδή τα «χτυπήματα» εύλογα έχουν απόκλιση ορισμένων λεπτών ανά ημέρα από τα υποβληθέντα ωράρια, γεννάται καθημερινά διαφορά (π.χ. 10 λεπτά στην έναρξη/10 λεπτά στη λήξη, 20 λεπτά συνολικά), η οποία αποτελεί τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας προς ανάληψη εργασίας ή αποχώρηση από αυτήν, που κατά κανόνα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας. Η επιλογή της «ευέλικτης προσέλευσης» αντιμετωπίζει μόνο το ζήτημα της τυχόν καθυστέρησης κατά την έναρξη εργασίας και όχι το θέμα που ανωτέρω αναφέρεται. Αν δεν υπάρξει κεντρική κατεύθυνση, ο χειρισμός του θέματος εναπόκειται στην κρίση κάθε Επιχείρησης.

Απάντηση: Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ψηφιακή δήλωση του ωραρίου εργασίας. Περαιτέρω, ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, με βάση πάντα το δηλωθέν ωράριό τους, π.χ. αλλαγή ενδυμασίας, πλύσιμο κλπ, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας εκτός αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. (ΑΠ 317/65)

Η ευέλικτη προσέλευση πρέπει να περιλαμβάνεται ως όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας. Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το διάστημα ευέλικτης προσέλευσης που έχει δηλωθεί από τον εργοδότη και υποστηρίζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ευνόητο είναι ότι εάν π.χ. το δηλωθέν ωράριο είναι 08:00-16:00 και έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση 60 λεπτά, η ώρα έναρξης της ευέλικτης προσέλευσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη του δηλωθέντος ωραρίου. Άρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η ευέλικτη προσέλευση είναι μεταξύ 08:00-09:00. .

16. Ερώτηση: Εργαζόμενος παρέχει εργασία με μικτό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας με φυσική παρουσία και τηλεργασία. Π.χ. για 5ημερη εργασία, 3 ημέρες φυσική παρουσία και 2 ημέρες τηλεργασία. Πως θα απογραφούν οι παραπάνω περιπτώσεις σε ότι αφορά το πεδίο «κάρτα εργασίας» το οποίο δίνει τιμές «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»; Υπάρχει υποχρέωση για τις περιπτώσεις αυτές για τήρηση κάρτας εργασίας και αποστολή γεγονότων έναρξης/λήξης ωραρίου; Τι θα συμβαίνει για τις ημέρες που ο εργαζόμενος απασχολείται με τηλεργασία;

Απάντηση: Ο Μηχανισμός της Ψηφιακής κάρτας εφαρμόζεται, μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Η τηλεργασία δύναται να δηλώνεται είτε με σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο, είτε με μεταβαλλόμενο, τροποποιούμενο ( βλέπε εγχειρίδιο χρήσης ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας).

Ταυτόχρονα υπηρεσιακά προετοιμάζεται το σύστημα ώστε να δηλώνεται και η τηλεργασία-εξ’ αποστάσεως εργασία.

17. Ερώτηση: Εργαζόμενος ξεκινά βάρδια στις 21:00 (είσοδος) έως τις 05:00 (έξοδος) της επόμενης ημέρας. Η επόμενη βάρδια του ξεκινά την ίδια ημέρα με την λήξη της προηγούμενης, μετά την Ιίωρη ανάπαυση του, ήτοι στις 18:00 (είσοδος). Δηλαδή στην ίδια ημερομηνία θα έχει ένα χτύπημα εξόδου στις 05:00 και ένα χτύπημα εισόδου για την νέα του βάρδια στις 18:00. Θα κάνει το ΕΡΓΑΝΗ δεκτά τα χτυπήματα του παραπάνω παραδείγματος ή θα υπάρχει πρόβλημα στην αποστολή τους;

Απάντηση: Στην δήλωση έναρξης – λήξης της εργασίας υπάρχει ημερομηνία αναφοράς του γεγονότος η οποία δίνει πληροφόρηση για το πότε έλαβε χώρα το γεγονός.

18. Ερώτηση: Εταιρία εφαρμόζει ωράριο εργασίας 09:00-17:00 με ευέλικτη προσέλευση 60λεπτων μετά τις 09:00, δηλαδή προσέλευση από 09:00 έως 10:00 και αποχώρηση από 17:00 έως 18:00 ανάλογα με την ώρα προσέλευσης. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετρά την ελαστικότητα των 60λεπτων από την έναρξη του δηλωμένου ωραρίου και μετά, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από τις 09:00 και μετά, ή τα 60Λ μετρούν και αντίστροφα, δηλαδή από τις 08:00;

Απάντηση: Θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το διάστημα ευέλικτης προσέλευσης που έχει δηλωθεί από τον εργοδότη και υποστηρίζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας . Ευνόητο είναι ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο για μετά, άρα 09.00-10.00

19. Ερώτηση: Η σήμανση της κάρτας μετά τη δηλωθείσα ώρα έναρξης του ωραρίου και εντός του χρόνου ευέλικτης προσέλευσης, δικαιολογεί τη σήμανση της λήξης του ωραρίου αντίστοιχο χρόνο αργότερα από τη δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου;

Απάντηση: Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας και απαιτεί ενημέρωση με οποιονδήποτε αποδεικνυόμενο τρόπο από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο και αντίστοιχη αποδοχή από αυτόν.

Στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα προσέλευσης είναι δυνατή εντός Χ λεπτών (και έως 120′ κατ’ ανώτατο) εκκινώντας από τη δηλωθείσα έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και η σήμανση αυτή συμπαρασύρει και την δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το διάστημα ευέλικτης προσέλευσης που έχει δηλωθεί από τον εργοδότη και υποστηρίζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ευνόητο είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο από την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και μετά και όχι πριν. Δηλαδή, εάν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση 120 λεπτών με δηλωθέν ωράριο 09:00 με 17:00, τότε ο εργαζόμενος νομιμοποιείται να προσέλθει στην εργασία του και να χτυπήσει κάρτα από τις 09:00 και μετά και όχι πριν.

Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε εάν ο εν λόγω εργαζόμενος προσέλθει στην εργασία του και χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30. Αν αντιθέτως προσέλθει στην εργασία του στις 08:15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09:00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση και προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετική προδήλωση στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/ Τροποποιούμενου Ωραρίου.

20. Ερώτηση: Στην περίπτωση νυκτερινής βάρδιας (23:00 – 07:00) εάν για οποιοδήποτε λόγο κληθεί εργαζόμενος για εργασία (αναπλήρωση εργαζομένου) ή καθυστέρηση στην έναρξη της βάρδιας ή καθυστερημένη άφιξη εργαζομένου με την 00:00, εάν η κάρτα του εργαζομένου χτυπηθεί μετά την 00:00 αντιμετωπίζεται από το σύστημα καρτών του Εργάνη σαν απασχόληση σε βάρδια της επόμενη ημέρας;

Απάντηση: Στο Ψηφιακό Ωράριο η αλλαγή ή η τροποποίηση του ωραρίου θα πρέπει πάντα πραγματοποιείται πριν την έναρξη της τελευταίας δήλωσης της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Επίσης, στην Δήλωση έναρξης λήξης εργασίας υπάρχει Ημερομηνία Αναφοράς Απασχόλησης (Ημέρα απασχόλησης που αφορά). Ταυτόχρονα υπάρχει έλεγχος στην επεξεργασία δηλώσεων ώστε στην περίπτωση Δήλωσης Προσέλευσης η Ημερομηνία & ώρα γεγονότος (έναρξης) έχει ίδια ημερομηνία με την Ημερομηνία Αναφοράς.

21. Ερώτηση: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης δικαιούνται διάλειμμα το οποίο χρησιμοποιούν κατά βούληση καθημερινά χωρίς περιορισμό στην ώρα έναρξης. Πως θα πρέπει να δηλωθεί;

Απάντηση: Στην Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης που αφορά τον Χρόνο Εργασίας, τα πεδία για το διάλειμμα είναι σε λεπτά και αν χορηγείται εντός ή εκτός ωραρίου με επιλογή Ναι/Οχι,
Διάλειμμα (Λεπτά)

– Εντός Ωραρίου (Ναι / Όχι),

– όταν το διάλειμμα παρέχεται εντός ωραρίου [Ναι],

– όταν το διάλειμμα παρέχεται με παράταση του ωραρίου [Όχι].

Βλ. και ανωτέρω οδηγό εφαρμογής.

22. Ερώτηση: Η επιχείρηση, μέχρι τη δημιουργία σχετικού πλαισίου, παρέχει στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα παροχής εργασίας εξ αποστάσεως μία ημέρα την εβδομάδα. Πως θα δηλώνονται οι υπάλληλοι αυτοί οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να εργαστούν και υπερωριακά;

Απάντηση: Η εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) δύναται να δηλώνεται είτε με σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο, είτε με μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα.

Όπως περιγράφεται στις οδηγίες [Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας] για τις Υπερωρίες παραμένει η ισχύουσα διαδικασία. Παρέχονται οδηγίες για τις διαδικασίες υποβολής των εντύπων στοιχείων Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» και Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Οδηγοί» αναλυτικά στις ανακοινώσεις – ενημερώσεις. [25/11/2021-Διαβάστε Περισσότερα]-Τρόποι υποβολής υπερωρίας με Φόρμα, με Φόρμα και μερική συμπλήρωση, με * XML και με sms.

Συχνές Ερωτήσεις Ergani CardScanner app

1. Ερώτηση: Για τη λήψη των μοναδικών QR CODE εκ μέρους των Εργαζομένων απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η απογραφική “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης” ή οι Εργαζόμενοι δύνανται να προβούν στη διαδικασία ταυτοποίησης και νωρίτερα;

Απάντηση: To QR Code αποτελεί το στοιχείο που συνδέει και προσδιορίζει τη μοναδικότητα της σχέσης εργαζόμενου και εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας ξεκινάει από την υπαγωγή της κάθε επιχείρησης/εργοδότη στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, και το QR είναι διαθέσιμο για όλο το Προσωπικό της επιχείρησης. Για την επιχείρηση είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ Εργάνη (https://eservices.yeka.gr) και για τον εργαζόμενο είναι διαθέσιμο στο myErgani.gov.gr και στο myErgani mobile app.

2. Ερώτηση: Σε περίπτωση νέας πρόσληψης, από πότε ο Εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει το QR Code; Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του νέου Εντύπου Ε.3.;

Απάντηση: Προφανώς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του Εντύπου Ε3.

3. Ερώτηση: Στην περίπτωση της διεπαφής – Νέο WEB API (διασύνδεση συστήματος ωρομέτρησης πχ μιας επιχείρησης, με το ΕΡΓΑΝΗ II), απαιτείται η χρήση Κάρτας Εργασίας μόνο με QR Code ή μπορεί να συνεχιστεί η χρήση των υφιστάμενων καρτών (Card Reader χωρίς QR code) εισόδου/ωρομέτρησης;

Απάντηση: Μπορεί να γίνεται ωρομέτρηση με όποιο τρόπο επιθυμεί η επιχείρηση. Η δήλωση των στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πρέπει να έχει τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Επιχειρήσεων για την Κάρτα Εργασίας.

4. Ερώτηση: Τα QR Code που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας myErgani.gov.gr θα ισχύουν και στο παραγωγικό περιβάλλον;

Απάντηση: Τα QR Code είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ Εργάνη (https://eservices.yeka.gr) και του web portal myErgani.gov.gr και ισχύουν μόνο και αποκλειστικά για το παραγωγικό περιβάλλον του ΠΣ Εργάνη.

5. Ερώτηση: To QR Code που παράγεται από το Υπουργείο για κάθε εργαζόμενο είναι σε αναγνώσιμη μορφή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εφαρμογές (όπως στο παράδειγμα που αναφέρεται στον οδηγό χρήσης του Εργοδότη) ή είναι κρυπτογραφημένο;

Απάντηση: To QR εμπεριέχει ανοιχτά τα δεδομένα ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, SYSTEM ID Εργοδότη. Η απόφαση αυτή την στιγμή είναι να μην κρυπτογραφηθούν για να διευκολύνουν τη διαδικασία των δηλώσεων.

6. Ερώτηση: Υπάρχει η δυνατότητα της μαζικής εκτύπωσης των QR codes των εργαζομένων μέσα από την πλατφόρμα του Εργάνη ή αν έχετε να μας προτείνετε κάποια άλλη εναλλακτική λύση;

Απάντηση: Στο τρέχοντα σχεδιασμό δεν υπάρχει αυτή την στιγμή τέτοια δυνατότητα. Οι εναλλακτικές λύσεις: κάθε εργαζόμενος μπορεί να κατεβάσει/εκτυπώσει το QR code μέσω του myErgani.gov.gr και myErgani app, ο εργοδότης (ή χρήστης παραρτήματος) μπορεί να κατεβάσει/εκτυπώσει σε pdf ένα για κάθε εργαζόμενο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ Εργάνη (https://eservices.yeka.gr).

7. Ερώτηση: Τέλος, έχει έρθει στην προσοχή μας ότι υπάρχει επιχείρηση που οι εργαζόμενοι σαρώνουν το QR code όταν ανοίγουν και κλείνουν τον υπολογιστή τους. Γνωρίζετε μήπως ποια είναι προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους;

Απάντηση: Αφορά παρουσίαση desktop εφαρμογής για τη δήλωση έναρξης/λήξης του ωραρίου από κάθε εργαζόμενο. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι δεν σαρώνουν QR Codes.

8. Ερώτηση: Τα QR Code που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδα My Ergani ισχύουν και για το δοκιμαστικό και για το παραγωγικό περιβάλλον του ΠΣ Εργάνη;

Απάντηση: Τα QR Code που είναι διαθέσιμα μέσω του web portal myErgani.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ Εργάνη (https://eservicesAeka.gr). ισχύουν μόνο και αποκλειστικά για το παραγωγικό ΠΣ Εργάνη.

9. Ερώτηση: Κατά την σάρωση του QR Code παρουσιάστηκε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος [WRKCardSE not valid]
Μήνυμα σφάλματος: Type: WRKCardSE not valid.
Ποια αιτία για το συγκεκριμενο σφάλμα;

Απάντηση: Η πιο πιθανή αιτία για το σφάλμα που στείλατε είναι ότι ο χρήστης παραρτήματος που χρησιμοποιήθηκε για login στη συγκεκριμένη συσκευή & CardScanner app δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για να υποβάλλει δηλώσεις Κάρτας Εργασίας (πρόσβαση στο έντυπο «Δήλωση Έναρξης / Λήξης εργασίας…»)

Υπενθυμίζουμε ότι, για χρήστη Παραρτήματος, αν δεν έχετε επιλέξει συγκεκριμένα «Διαθέσιμα Έντυπα» από τη διαθέσιμη λίστα, τότε ο χρήστης θα έχει δυνατότητα υποβολής για όλα τα έντυπα/διαδικασίες στο ΠΣ Εργάνη. Αν όμως έχετε επιλέξει ένα ή περισσότερα Έντυπα, τότε ο χρήστης παραρτήματος θα έχει δυνατότητα υποβολής μόνο για τα συγκεκριμένα έντυπα.

10. Ερώτηση: Οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή μας απασχολούνται Δευτέρα έως Πέμπτη (8) οκτώ ώρες καθημερινά και την Παρασκευή 7 ώρες. Πώς διαχειριζόμαστε τη συμπλήρωση του Εντύπου Ε3, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό πρόγραμμα εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο και τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια (π.χ. υποβολή εβδομαδιαίου προγράμματος;

Απάντηση: Για την πρώτη 1η μέρα εργασίας έχει υποβληθεί το Ε3 με έναρξη και λήξη της εργασίας, στην συνέχεια όμως θα πρέπει να υποβληθεί η οργάνωση χρόνου εργασίας είτε με Σταθερό Εβδομαδιαίο είτε με Ωράριο Απασχόλησης – Τροποποιούμενο/Μεταβαλλόμενο, πάντα πριν την έναρξη του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Προφανώς με την ολοκλήρωση της υποβολής του Εντύπου Ε3 ο Εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει το QR Code, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ Εργάνη (https://eservices.yeka.gr) και του web portal myErgani.gov.gr.

11. Ερώτηση: Κατά πόσο μπορεί η εφαρμογή Εργοδότη για την Κάρτα Εργασίας Ergani CardScanner να είναι προσβάσιμη/διαθέσιμη μέσω απλού web browser (πχ Microsoft Edge, Mozilla Firefox) και αν ναι ποιο είναι το αντίστοιχο url το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. (Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη ότι σαν εταιρία διαθέτουμε All in one PC-Οθόνη με ενσωματωμένη κάμερα και μια τέτοια δυνατότητα θα μας χρησίμευε πάρα πολύ, αντί για την χρήση tablet/smartphone);

Απάντηση: Στο τρέχοντα σχεδιασμό δεν υπάρχει αυτή την στιγμή η δυνατότητα που περιγράφετε, για την ανάγνωση Κάρτας Εργασίας μέσω web browser και desktop PC.

12. Ερώτηση: Αν μπορεί να μας διατεθεί το apk της mobile εφαρμογής (και όχι μόνο μέσω Google play) λαμβάνοντας υπόψη ότι σαν εταιρία διαθέτουμε Android συσκευές οι οποίες όμως δεν διαθέτουν Google Play.

Απάντηση: Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί και υποστηρίζει κινητές συσκευές smartphone ή tablet, με λειτουργικό android ή iOS και πρόσβαση στις πλατφόρμες Google Play ή App Store,αντίστοιχα.

13. Ερώτηση: Αν μπορεί για κάθε περιφέρεια ή υποκατάστημα που διαθέτουμε να υπάρχει ένας ακόμη ξεχωριστός χρήστης (με αντίστοιχο φυσικά password) ο οποίος θα έχει πρόσβαση μόνο στην συγκεκριμένη εφαρμογή (δυνατότητα πρόσβασης σε Δηλώσεις έναρξης λήξης και μόνο) και σε κανένα άλλο functionality/δυνατότητα της γενικής εφαρμογής του Εργάνη.

Απάντηση: Ναι, μπορεί να δημιουργηθεί νέος Χρήστης Παραρτήματος (ή περισσότεροι από έναν) και να έχει ρόλο/πρόσβαση από τα Διαθέσιμα Έντυπα μόνο στην επιλογή «Δήλωση Έναρξης / Λήξης Εργασίας». Επίσης, κατά τη δημιουργία του Χρήστη Παραρτήματος μπορεί να επιλεχθεί «Χρήση μόνο από Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας», έτσι ώστε ο συγκεκριμένος χρήστης να μην μπορεί να κάνει login στη διαδικτυακή πύλη του ΠΣ Εργάνη https://eservices.yeka.gr).

14. Ερώτηση : Ποιος θα έχει το δικαίωμα χρήσης στην περίπτωση του CardScanner από την πλευρά του εργοδότη; Πώς θα παρακολουθείται;

Απάντηση: Χρήστης Εργοδότης ή Χρήστης Παραρτήματος με δικαίωμα στο συγκεκριμένο έντυπο (Έναρξης – Λήξης ).

15. Ερώτηση: Ποια είναι η μικρότερη έκδοση android που πρέπει να έχουν οι συσκευές για να μπορέσουν να εκτελέσουν την εφαρμογή CardScanner;

Απάντηση: Tablet/smartphone με Android OS 7+, iOS 11+, κάμερα, WiFi και 4G support

16. Ερώτηση: Η εφαρμογή CardScanner θα υπάρχει διαθέσιμη και σε Desktop/Windows (url);

Απάντηση: Όχι. Η εφαρμογή λειτουργεί σε φορητές συσκευές Android OS / iOS (Apple) με κάμερα.

17. Ερώτηση: Θα υπάρξει δυνατότητα ο δημιουργημένος νέος χρήστης ανά παράρτημα, να έχει δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο δικαίωμα χρήσης (Login) της εφαρμογής Ergani CardScanner και όχι πρόσβασης στο Εργάνη;

Απάντηση: Ναι. Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει προστεθεί στο παραγωγικό περιβάλλον Εργάνη και στους χρήστες με κωδικούς Εργάνη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επιλογή [Χρήση μόνο από Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας] ΝΑΙ

18. Ερώτηση: 01/07/2022 – Εργαζόμενοι κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση εμφανίζονται εκπρόθεσμοι ενώ τα χτυπήματα τους είναι εντός των ωρών εργασίας τους. Επίσης, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι εργαζόμενοι των ίδιων παραρτημάτων δεν είχαν παρόμοιο θέμα. Οι ενδείξεις των εκπρόθεσμων χτυπημάτων στο ιστορικό της συσκευής σάρωσης είναι χρώματος πορτοκαλί.

Απάντηση: Κατά την υποβολή των γεγονότων προσέλευσης/αποχώρησης, ο μηχανισμός της Κάρτας Εργασίας δεν εξετάζει αν τα «χτυπήματα» είναι εντός των ωρών εργασίας για κάθε εργαζόμενο.

Στην εφαρμογή CardScanner για τη σάρωση και υποβολή γεγονότων προσέλευσης/αποχώρησης εργαζόμενου, ο χαρακτηρισμός «εκπρόθεσμος» αναφέρεται στον χρόνο υποβολής (διαβίβασης) των «χτυπημάτων» στο ΠΣ Εργάνη σε σύγκριση με τον χρόνο καταγραφής του γεγονότος (σάρωση Κάρτας).

Η πιο πιθανή αιτία για το πρόβλημα που αναφέρετε είναι ότι για ένα χρονικό διάστημα άνω των 15’ η συσκευή (smartphone) με την εφαρμογή CardScanner δεν είχε πρόσβαση στο internet ή αντιμετώπιζε κάποιο άλλο τεχνικό θέμα. Υπενθυμίζουμε ότι, όταν η συσκευή δεν έχει ενεργή σύνδεση δικτύου, εμφανίζεται κατάλληλη ειδοποίηση (Εκτός σύνδεσης) στην οθόνη, μέχρις ότου αποκατασταθεί η σύνδεση. Το γεγονός ότι για άλλους εργαζόμενους του ίδιου παραρτήματος δεν παρατηρήθηκε το ίδιο θέμα μάλλον σημαίνει ότι κάποια στιγμή το πρόβλημα σύνδεσης της συσκευής στο δίκτυο αποκαταστάθηκε.

19. Ερώτηση: 05/07/2022 – Όλοι οι εργαζόμενοι του ίδιου παραρτήματος εμφανίζονται εκπρόθεσμοι στην αποχώρηση ενώ τα χτυπήματά τους είναι εντός των ωρών εργασίας τους.

Απάντηση: Το πρόβλημα που καταγράφετε φαίνεται ότι είναι το ίδιο με το προηγούμενο από 01/07/2022. Τα δεδομένα Κάρτας Εργασίας διαβιβάζονται περιοδικά από την εφαρμογή CardScanner στο ΠΣ Εργάνη άμεσα, εντός χρονικού διαστήματος μέχρι 60”. Κατά την αποχώρηση των εργαζόμενων από κάθε παράρτημα, μετά τη σάρωση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (για τον τελευταίο εργαζόμενο) προτείνεται να γίνει χρήση του «Συγχρονισμού» στην εφαρμογή CardScanner, για την επιβεβαίωση ότι όλα τα δεδομένα Κάρτας έχουν υποβληθεί επιτυχώς.

20. Ερώτηση: 05/07/2022 – Σε εργαζόμενους του παραρτήματος 7 εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους «Το ΑΦΜ ############ δεν αντιστοιχεί στο Επώνυμο βάσει στοιχείων ΓΓΔΕ» Εμφανίστηκε για 1η φορά χθες και όχι στα προηγούμενα «χτυπήματα» των συγκεκριμένων εργαζόμενων.

Απάντηση: Το μήνυμα λάθους της εφαρμογής CardScanner αφορά συγκεκριμένη εργαζόμενη στο παράρτημα 7 και πιο συγκεκριμένα, πρόβλημα αναντιστοιχίας μεταξύ ΑΦΜ και επωνύμου (βάσει στοιχείων από ΓΓΔΕ) το οποίο εντοπίστηκε κατά την υποβολή στο ΠΣ Εργάνη.

Μπορείτε να ελέγξετε τα καταχωρημένα στοιχεία της συγκεκριμένης εργαζόμενης μέσω του ΠΣ Εργάνη, στην κατηγορία Μητρώα >> «Στοιχεία Προσωπικού» και «Στοιχεία Προσωπικού βάσει ΓΓΔΕ».

Σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη με Βασικές Πληροφορίες Έκδοση 16.03.2022, σελίδα 14 «Στοιχεία Προσωπικού Βάσει ΓΓΔΕ»

21. Ερώτηση: Με την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στο οποίο γίναμε μάρτυρες σήμερα και αφορά στο θέμα της ψηφιακής κάρτας και ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα κατά την προσέλευση εργαζομένης στον χώρο εργασίας, ακολουθώντας την ορθή διαδικασία scanning του QR code της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθώς εμφανίστηκε μήνυμα λάθους «Αναντιστοιχία Προσωπικών στοιχείων εργαζομένου» με αποτέλεσμα την μη καταχώρηση της ώρας προσέλευσης.

Αντιμέτωποι λοιπόν με το συγκεκριμένο θέμα, προχωρήσαμε τη διαδικασία με τους επόμενους εργαζόμενους οι οποίοι προσέρχονταν στην εργασία τους, όμως προς έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα είχε μπλοκάρει εμφανίζοντας το ίδιο αρχικό μήνυμα για οποιονδήποτε εργαζόμενο έκανε scanning του QR code της ψηφιακής κάρτας εργασίας του.

Στη συνέχεια διορθώσαμε την αρχική αναντιστοιχία και καταχωρήσαμε την ώρα προσέλευσης της εργαζομένης με τη νέα πλέον επικαιροποιημένη κάρτα, όμως δυστυχώς το πρόβλημα για τους υπόλοιπους εργαζόμενους παρέμεινε, ο συγχρονισμός ήταν αδύνατος και όλες οι υποβολές εμφανίζονταν ως εκπρόθεσμες.

Απάντηση: Σχετικά με την περίπτωση εργαζόμενης με στοιχεία (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα) που δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία από ΓΓΔΕ:

α) Στο ΠΣ Εργάνη, μέσω της επιλογής στο βασικό μενού: ΜΗΤΡΩΑ > «Στοιχεία Προσωπικού Βάσει ΓΓΔΕ» μπορείτε να δείτε τα στοιχεία από ΓΓΔΕ

β) Στη συνέχεια, πρέπει να πραγματοποιήσετε επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων εργαζόμενου. Ο πιο απλός τρόπος είναι μέσω νέας Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης – ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ.

[Για τη διαδικασία αυτή, παρέχονται πληροφορίες για την επιχείρηση/εργοδότη και αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση/εργοδότη Εγχειρίδιο Χρήσης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία https://eservices.yeka.gr/ ΠΣ Εργάνη, για την επιχείρηση/εργοδότη με Βασικές Πληροφορίες και οδηγίες, νέα Έκδοση 15.03.2022
Το οποίο και είναι διαθέσιμο και για τους Εξωτερικούς και τους Εσωτερικούς Χρήστες του ΠΣ Εργάνη.

Οι ανακοινώσεις – ενημερώσεις εμφανίζονται στο ΠΣ Εργάνη στον αντίστοιχο σύνδεσμο πάνω δεξιά.

Ενότητα 5. Λειτουργικότητες στο μητρώο του ΠΣ Εργάνη σελίδα 12- υποενότητες

β. «Στοιχεία Προσωπικού Βάσει ΓΓΔΕ» σελίδα 14 και γ. «Μεμονωμένα ΑΦΜβάσει ΓΓΔΕ» σελίδα 15 και υποσημείωση Πρακτικές οδηγίες για διορθώσεις στοιχείων.]

Ακολούθως, και μετά την υποβολή τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα πρέπει να εμφανιστούν άμεσα και στην εφαρμογή εργαζόμενου – myErgani app.

Επίσης, μετά την υποβολή τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα εμφανιστούν άμεσα και στη διαδικτυακή πύλη του ΠΣ Εργάνη (https://eservices.yeka.gr) στα ΜΗΤΡΩΑ “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ” «Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας» όπου έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε εκ νέου την Κάρτα.

Αν ο/η εργαζόμενος/η έχει τυπώσει την παλιά έκδοση της Κάρτας Εργασίας (QR Code), θα πρέπει να κατεβάσει και εκτυπώσει εκ νέου την Κάρτα.

Περαιτέρω, η εφαρμογή CardScanner ομαδοποιεί και προωθεί κάθε λεπτό τα δεδομένα Κάρτας στο ΠΣ Εργάνη. Αν μια περιοδική υποβολή δηλώσεων Κάρτας περιέχει χτύπημα Κάρτας με σφάλμα, όπως παραπάνω, τότε πρέπει ο χειριστής της εφαρμογής να σβήσει/αφαιρέσει την προβληματική εγγραφή από το Ιστορικό Δηλώσεων και να προχωρήσει σε επανυποβολή τα υπόλοιπα δεδομένα Κάρτας.

Στην οθόνη του Ιστορικού Δηλώσεων, με σάρωση δεξιά (swipe right) στην προβληματική εγγραφή εμφανίζεται ο κάδος διαγραφής [ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

Στη συνέχεια, με το κουμπί [ΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ] ο χειριστής της εφαρμογής επανυποβάλει τα υπόλοιπα δεδομένα που είναι σε κατάσταση σφάλματος ή κατάσταση αναμονής.

22. Ερώτηση: Οι καταχωρήσεις (είσοδος-έξοδος) που έχουν ανέβει στο Εργάνη II μέσω της εφαρμογής CardScanner, πώς θα γίνονται download στο πρόγραμμα ωρομέτρησης του εργοδότη για να υπολογιστεί η μισθοδοσία;

Απάντηση: Η δυνατότητα download αρχείων excel (μορφή *.xlsx) ή csv παρέχεται από το μενού [Εξαγωγή Αρχείων] «Καταστάσεις» στο https://eservices.yeka.gr/.

23. Ερώτηση: Υπάρχει καταγεγραμμένη μία εικόνα σφάλματος που εμφανίστηκε σήμερα σε τερματικό scanning, με μήνυμα «Πρέπει να συμπληρώσετε τον λόγο καθυστέρησης, αφού η ώρα κίνησης είναι εκτός του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου και θεωρείται εκπρόθεσμη». Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς προέκυψε.

Απάντηση: Το πιθανότερο από τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι ότι υπήρχε διαφορά ώρας με το κινητό διότι η εφαρμογή CardScanner δεν επιτρέπει την αποστολή εκπρόθεσμων χωρίς την επιλογή αιτιολογίας.

24. Ερώτηση: Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την αποστολή των δεδομένων προσέλευσης/αποχώρησης των εργαζομένων μας.

Συγκεκριμένα, τυχαία όχι σταθερά, σκανάρουμε το QR Code του εργαζομένου και ενώ έχουμε δίκτυο, μας τον κοκκινίζει και δεν τον στέλνει. Μπαίνοντας στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ κάποιους τους πρασινίζει αυτόματα από μόνη της η εφαρμογή μετά από λίγα δευτερόλεπτα αλλά κάποιους δεν τους στέλνει και πρέπει να πάμε να το στείλουμε εκπρόθεσμα.

Απάντηση: (α) «…σκανάρουμε το QR-CODE του εργαζομένου και ενώ έχουμε δίκτυο «μας το κοκκινίζει» και δεν το στέλνει.»

Μια δήλωση Κάρτας κοκκινίζει όταν η εφαρμογή παίρνει σφάλμα από το ΠΣ Εργάνη κατά την υποβολή. Στο Ιστορικό Δηλώσεων, φαίνεται και η Αιτιολογία του κάθε σφάλματος. Το πρόβλημα δεν σχετίζεται με καθυστέρηση στην υποβολή (εκπρόθεσμη δήλωση) ή πρόβλημα στο δίκτυο.

(β) «Μπαίνοντας στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ κάποιους τους «πρασινίζει αυτόματα» από μόνη της η εφαρμογή μετά από λίγα δευτερόλεπτα αλλά κάποιους δεν τους στέλνει»

Η εφαρμογή CardScanner κάθε 1’ υποβάλει αυτόματα τα νέα χτυπήματα Κάρτας (από κατάσταση «σε αναμονή» γίνεται «επιτυχής»), αυτό είναι που βλέπουν όταν μπαίνουν στο Ιστορικό. Για όσες δηλώσεις έχουν κατάσταση «Σφάλμα», η εφαρμογή επίσης ξαναδοκιμάζει κάθε 1 ’ να τις υποβάλει στο ΠΣ Εργάνη.

(γ) «… αλλά κάποιους δεν τους στέλνει»

όταν μετά από 14 αποτυχημένες προσπάθειες (κάθε λεπτό) μια δήλωση Κάρτας είναι καταγεγραμμένη πάνω από 15’ στο παρελθόν, πλέον μαρκάρεται από την εφαρμογή ως «Εκπρόθεσμη» και μπορεί να υποβληθεί μόνο με «Αιτιολογία Εκπρόθεσμης», κατόπιν επιλογής από τον χειριστή της συσκευής CardScanner (επιλογή αιτιολογίας από λίστα).

(δ) «Τι μπορεί να συμβαίνει και πως μπορούμε να αποφύγουμε την εκπρόθεσμη υποβολή»

– Να ελέγξετε την αιτιολογία σφάλματος που εμφανίζεται στην εφαρμογή για τις κόκκινες δηλώσεις.

– Να ελέγξετε ότι η συσκευή (κινητό/tablet) έχει σωστή ώρα Ελλάδος. Όταν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην ώρα συσκευής και ώρα του ΠΣ Εργάνη (ώρα Ελλάδος), ενδέχεται κάποιες δηλώσεις Κάρτας να απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

– Να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της συσκευής στο internet είναι αδιάλειπτη.

25. Ερώτηση: Πώς θα δω το Ιστορικό και θα κάνω την επιβεβαίωση από το Ergani CardScanner mobile app ότι έχουν υποβληθεί όλες οι ενάρξεις ή οι λήξεις.

Απάντηση: Ανά πάσα στιγμή, πατώντας στο εικονίδιο του «Συγχρονισμού» μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι καταγεγραμμένες δηλώσεις στο Ιστορικό Δηλώσεων έχουν υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣ Εργάνη. Σε περίπτωση δήλωσης με σφάλμα ή εκπρόθεσμης δήλωσης, ο χρήστης βλέπει κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα στην εφαρμογή.

Στο Ιστορικό Δηλώσεων διατίθεται επιλογή: [ΟΛΑ ή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ], επιβεβαιώστε ότι, χετε επιλέξει [ΟΛΑ] και δεν τα βλέπετε.

26. Ερώτηση: Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή μη αποστολής λόγω μη συγχρονισμού, των προσελεύσεων και αποχωρήσεων των υπαλλήλων μας, ποιο είναι το χρονικό περιθώριο υποβολής τους χειροκίνητα στο Εργάνη;

Απάντηση: Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης, η εφαρμογή CardScanner app δίνει τη δυνατότητα «Ακύρωσης» ως ενέργεια από τον εργαζόμενο, στην οθόνη επαλήθευσης στοιχείων μετά την ανάγνωση Κάρτας (δείχνει ονοματεπώνυμο, «προσέλευση» ή «αποχώρηση» και ώρα).

Η δήλωση γεγονότος έναρξης / λήξης Κάρτας Εργασίας, δύναται να υποβληθεί με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης (γεγονότος έναρξης / λήξης) 15’ Λεπτών. Το χρονικό περιθώριο υποβολής αφορά όλους τους τρόπους υποβολής είτε με συμπλήρωση της Φόρμα, είτε με εισαγωγή XML, είτε με την υποβολή μέσω API είτε με το CardScanner. Το μέγιστο χρονικό περιθώριο της δήλωσης γεγονότος έναρξης / λήξης Κάρτας Εργασίας είναι 15’ Λεπτά.

Σημειώνεται ότι, από 13.02.2023 υπάρχουν νέες βελτιώσεις στην εφαρμογή CardScanner app, έκδοση 1.3.1.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής CardScanner (1.3.1) είναι διαθέσιμη μέσα από τις πλατφόρμες mobile apps, για νέα εγκατάσταση ή ενημέρωση (update) συσκευών με εγκατεστημένη την παλιά έκδοση.

27. Ερώτηση: To πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την εφαρμογή CardScanner κατά την έναρξη ή την λήξη του χτυπήματος για την ψηφιακή κάρτα είναι το παρακάτω: Ενώ χτυπάνε κανονικά την ψηφιακή κάρτα φαίνονται εκπρόθεσμοι. Σήμερα παράδειγμα για εργαζομένη που χτύπησε κανονικά την κάρτα της φαίνεται ως “εκπρόθεσμη, πρόβλημα σύνδεσης με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ”, αναφέρεται ότι “το κρατάει μέσα σε κάποιον κουβά, φαίνεται πορτοκαλί και στέλνονται στο ΕΡΓΑΝΗ μεταχρονολογημένα και οι υπάλληλοι φαίνονται εκπρόθεσμοι”.

Απάντηση: Το πρόβλημα που αναφέρετε από την εταιρεία πιθανότατα οφείλεται σε αδυναμία σύνδεσης της συσκευής (smartphone ή tablet) με την εφαρμογή Ergani CardScanner στο διαδίκτυο.

Αντιγράφω από τον οδηγό τα παρακάτω:

Σύνδεση στο διαδίκτυο: Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής απαιτείται συνεχής ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο (μέσω WiFi ή/και 4G δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) και πρόσβαση στο ΠΣ Εργάνη.

Όταν η εφαρμογή Ergani CardScanner δεν έχει προσωρινά πρόσβαση στο διαδίκτυο, τότε εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση «Εκτός σύνδεσης» στην Αρχική οθόνη και συνοδεύεται από αντίστοιχη ηχητική ειδοποίηση (εκτός εάν έχει γίνει απενεργοποίηση των ηχητικών σημάνσεων στην εφαρμογή). Σε αυτό το ενδεχόμενο, η λειτουργία της εφαρμογής CardScanner συνεχίζεται ανεμπόδιστα (καταγραφή γεγονότων Προσέλευσης ή Αποχώρησης εργαζόμενου με σάρωση της Κάρτας Εργασίας) και τα γεγονότα αποθηκεύονται στο Ιστορικό Δηλώσεων της εφαρμογής, με κατάσταση «Σε αναμονή». Στη συνέχεια:

• Αν η σύνδεση στο διαδίκτυο αποκατασταθεί για τη συσκευή εντός χρονικού διαστήματος < 15’, οι δηλώσεις Κάρτας θα υποβληθούν επιτυχώς στο ΠΣ Εργάνη.

• Η καταγραφή («χτύπημα») Κάρτας Εργασίας για την έναρξη ή την αποχώρηση δεν υποβλήθηκε στο ΠΣ Εργάνη εντός 15’ και γι’ αυτό έχει σημανθεί από την εφαρμογή ως Εκπρόθεσμη (μη υποβληθείσα). Λόγω της υποχρέωσης για την εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ Εργάνη εντός 15′ από την καταγραφή του γεγονότος, μια δήλωση Κάρτας Εργασίας που δεν έχει υποβληθεί μετά από 15′ χαρακτηρίζεται ως Εκπρόθεσμη και για να υποβληθεί απαιτείται κατάλληλη “Αιτιολογία Εκπρόθεσμης Δήλωσης”. Ο χειριστής της εφαρμογής μπορεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη δήλωση Κάρτας (checkbox) και με την ενέργεια ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ να προχωρήσει σε Εκπρόθεσμη Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη με αιτιολογία (επιλογή από λίστα), όπως περιγράφεται στον οδηγό.

Να ελέγξετε επίσης ότι η συσκευή (smartphone/tablet) έχει σωστή ώρα Ελλάδος. Όταν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην ώρα συσκευής και ώρα του ΠΣ Εργάνη (ώρα Ελλάδος), ενδέχεται κάποιες δηλώσεις Κάρτας να απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

28. Ερώτηση: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε ορισμένα tablet της επιχείρησης μας εμφανίζει μήνυμα στο οποίο ζητείται κωδικός διαχείρισης (pin).

Σημειώνεται ότι δεν μας επιτρέπεται η πρόσβαση στο ιστορικό δηλώσεων , επισυνάπτονται σχετικές εικόνες.

Απάντηση: Η νέα έκδοση του CardScanner δίνει τη δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης στο Ιστορικό Δηλώσεων (με χρήση κωδικού PIN).

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η χρήση του Κωδικού Διαχείρισης (PIN) για την πρόσβαση στο Ιστορικό Δηλώσεων, ο χρήστης – διαχειριστής της εφαρμογής (πχ υπεύθυνος παραρτήματος ή υπεύθυνος βάρδιας) καλείται να εισάγει τον κωδικό PIN της εφαρμογής για να αποκτήσει πρόσβαση στο «Ιστορικό Δηλώσεων». Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Κωδικού Διαχείρισης (PIN), θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο Ιστορικό Δηλώσεων σε όλους (όπως ίσχυε στην προηγούμενη έκδοση του CardScanner app).

Το μήνυμα που εμφανίζεται στο tablet «Υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις…» συνοδεύεται από ηχητική ειδοποίηση για την άμεση ειδοποίηση του υπεύθυνου – διαχειριστή της εφαρμογής, ώστε μέσω της καρτέλας «Ιστορικό Δηλώσεων» να προχωρήσει στην υποβολή «Εκπρόθεσμης Δήλωσης δεδομένων Κάρτας» με επιλογή κατάλληλης Αιτιολογίας Εκπρόθεσμης Δήλωσης από την προκαθορισμένη λίστα.

29. Ερώτηση: Κατά τον έλεγχο των στοιχείων που αντλούμε από το ΕΡΓΑΝΗ και ειδικότερα το «Ημερολόγιο πραγματικής απασχόλησης» για τυχόν υπερβάσεις του ωραρίου απασχόλησης από το προσωπικό μας, διαπιστώσαμε τα εξής:

Ο/Η συνάδελφος με ΑΦΜ ############# που εργάζεται στο παράρτημα #### με ώρα λήξης του ωραρίου 13:15 (μειωμένο ωράριο) απεικονίζεται στο ΕΡΓΑΝΗ με ώρα αποχώρησης 15:17 χθες ##/#/2023. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του/της δήλωσε ότι αποχώρησε 13:16 και προς επιβεβαίωση μας έστειλε φωτογραφία από το tablet (ιστορικό της ##/#/2023) όπου πράγματι φαίνεται ότι η αποχώρησή της έγινε 13:16. Επισυνάπτω τη σχετική φωτογραφία.

Παρακαλώ ενημερώστε με για τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε προς αποκατάσταση του προβλήματος και της εσφαλμένης καταχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ της ώρας αποχώρησης της υπαλλήλου.

Απάντηση: Σύμφωνα με τα δεδομένα στον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, χθες (##.##.2023) για τον/την εργαζόμενο/νη ………… έγιναν 2 εμπρόθεσμες δηλώσεις Κάρτας για Αποχώρηση, η πρώτη στις 13:16 και η δεύτερη στις 15:17. Αυτό σημαίνει ότι το QR code της συγκεκριμένου/νης εργαζόμενου/νης σκαναρίστηκε πάλι στις 15:17.

Και οι δύο δηλώσεις (υποβολές στο ΠΣ Εργάνη) έγιναν με την ίδια συσκευή και εφαρμογή CardScanner. Πιο συγκεκριμένα, στις 15:18 από την εφαρμογή CardScanner έγινε μια (1) υποβολή για 2 εργαζόμενους (α……………. 15:17, και β……………… 15:18) και οι δύο δηλώσεις Κάρτας πήραν διαδοχικούς ΑΠ (….86 και ….87).

Στη φωτογραφία που μας αποστείλατε, όμως, λείπει από το Ιστορικό Δηλώσεων της συσκευής το 2ο χτύπημα του/της εργαζομένου/νης. Η μόνη λογική εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι κάποιος διαχειριστής της συσκευής -(η πρόσβαση στο Ιστορικό Δηλώσεων μπορεί να περιορίζεται με PIN)- έσβησε την εγγραφή για τον εργαζόμενο/νη «…………… 15:17»

(σύρε δεξιά την εγγραφή, εμφανίζεται κάδος – εικονίδιο για διαγραφή), και μετά έβγαλε τη φωτογραφία.

wcs date ypovolis wcs protocol wsd eponymo wsd onoma type (start end) wsd time
2023-02-21 07:33:43.970 KE00000003

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 2023-02-21 07:33:26.000
2023-02-21 07:34:03.257 KE00000009

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 2023-02-21 07:33:33.000
2023-02-21 07:43:25.190 KE00000015

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 2023-02-21 07:43:08.000
2023-02-21 13:17:19.277 KE00000067

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 2023-02-21 13:16:59.000
2023-02-21 15:18:33.697 KE00000086

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 2023-02-21 15:17:37.000
2023-02-21 15:18:33.730 KE00000087

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 2023-02-21 15:18:16.000
2023-02-21 15:18:40.527 ΚΕ00000333

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 2023-02-21 15:18:27.000
Όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις Κάρτας Εργασίας αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμες στον εργοδότη μέσω του Π.Σ. Εργάνη.

Επίσης, στο Π.Σ. Εργάνη πραγματοποιείται επεξεργασία των δηλώσεων Κάρτας Εργασίας ανά εργαζόμενο και ανά ημέρα και παράγονται δευτερογενή δεδομένα που επικαιροποιούν το Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης.

Αν έχουν υποβληθεί περισσότερα από ένα γεγονότα έναρξης ή λήξης για συγκεκριμένη Ημερομηνία Αναφοράς (ήμερα απασχόλησης), τότε κατά την επεξεργασία των δηλώσεων Κάρτας Εργασίας θεωρείται ως έγκυρο το περιεχόμενο της πιο πρόσφατης δήλωσης, με βάση την Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής (από σύστημα).

30. Ερώτηση: Εντοπίζεται ότι, κατά την αποχώρηση εργαζόμενου για την ψηφιακή κάρτα και για το ΑΦΜ ############ το σύστημα κατέγραψε 4 φορές την ίδια αποχώρηση που οφείλονται τα (4) τέσσερα ίδια χτυπήματα;

Απάντηση: Από ότι βλέπουμε στο ΠΣ Εργάνη, ο εργαζόμενος κατέγραψε 4 φορές στο CardScanner την αποχώρηση του από την εργασία, μέσα στο ίδιο λεπτό, και αυτά τα 4 “χτυπήματα” υποβλήθηκαν επιτυχώς στον μηχανισμό Κάρτας του ΠΣ Εργάνη. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η διαδικασία διαχείρισης πολλαπλών χτυπημάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις διαδικασίες, λαμβάνεται ως έγκυρη η τελευταία υποβληθείσα δήλωση αποχώρησης και ενημερώνεται καταλλήλως το Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης.